Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Technical Specifications
SUPERNOVA
SUPERNOVA
SERIES
OWNER’S MANUAL
THE PURE SOUND OF LIFE
PURE ACOUSTICS®
Pure Acoustics, Inc.
18 F
uller Place • Brooklyn, NY 11215
C
ustomer Service: 718-788-4411
www.pure-acoustics.com
Design and specifications are subject to change without notice.
www.pure-acoustics.com
POWER HANDLING
FREQUENCY RESPONSE
SENSITIVITY (+/–3dB)
OHMS, NOMINAL/MIN.
DRIVER COMPLEMENT
WOOFER
TWEETER
CROSSOVER FREQUENCY
DIMENSIONS (H x W x D)
WEIGHT
FINISH
GRILLE
CARTON CONTAINS
Supernova 1F Supernova 5F Supernova 8F Supernova C Supernova S
60 W RMS,
100 W peak
50 Hz - 20KHz
87 dB
8/4 ohms
2-way, 2 DRAV RG
One 6.5˝ high-
efficiency cone,
25mm KSV voice coil,
Y30 ferrite magnet
black oil-cooled
silk diaphragm, with
neodymium magnet
2,800 Hz
8.46 x 15.75 x 12.2 ins.
17 lbs.
Black high-gloss front,
wood sides
Black
One pair of bookshelf
speakers in one carton
220 W RMS,
325 W peak
42 Hz - 20KHz
92 dB
8/4 ohms
2-way, 3 DRAV RG
Two 6.5˝ high-
efficiency cones,
35mm KSV voice coil,
Y30 ferrite magnet
black oil-cooled
silk diaphragm, with
neodymium magnet
2,500 Hz
32.75 x 8.46 x 12.5 ins.
32 lbs.
Black high-gloss front,
wood sides
Black
One speaker in
one carton
250 W RMS,
350 W peak
40 Hz - 20KHz
92 dB
8/4 ohms
2-way, 4 DRAV RG
Three 6.5˝ high-
efficiency cones,
35mm KSV voice coil,
Y30 ferrite magnet
black oil-cooled
silk diaphragm, with
neodymium magnet
3,200 Hz
42.5 x 8.46 x12.5 ins
39 lbs.
Black high-gloss front,
wood sides
Black
One speaker in
one c
ar
t
on
150 W RMS,
250 W peak
60 Hz - 20KHz
89 dB
8/4 ohms
2-way, 3 DRAV RG
Two 5.25˝ high-
efficiency cones,
20mm KSV voice coil,
Y30 ferrite magnet
black oil-cooled
silk diaphragm, with
neodymium magnet
3,800 Hz
6.5 x 18.11 x 8 ins.
11 lbs.
Black high-gloss front,
wood sides
B
lack
One speaker in
one c
ar
t
on
150 W RMS,
250 W peak
65 Hz - 20KHz
89 dB
8/4 ohms
2-way, 2 DRAV RG
One 5.25˝ high-
efficiency cone,
20mm KSV voice coil,
Y30 ferrite magnet
black oil-cooled
silk diaphragm, with
neodymium magnet
3,800 Hz
12.25 x 7 x 8 ins.
8 lbs.
Black high-gloss front,
wood sides
Black
One pair of bookshelf
speakers in one carton
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Pure Acoustics Super Nova 5 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Pure Acoustics Super Nova 5 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,38 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info