Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/22
Pagina verder
Downloaded from www.vandenborre.be
NL-7
AFSTANDSBEDIENING
Naam Beschrijving
1
Info.
INFO. Toets
• Druk in om de bestandsinformatie, het uur en de titel van het
hoofdstuk weer te geven.
2
Setup Toets • Druk in om het Instellingmenu op te roepen.
3
UP /
PAUSE Toets
• Druk in om omhoog te bewegen in de menu’s.
• Druk in om de weergave van een foto, muziek of video te
pauzeren.
• Druk in om de foto horizontaal te omkeren.
4
Menu.
MENU
Button
• Druk in om terug te keren naar het Hoofdmenu tijdens DVD
weergave indien dit menu op de schijf beschikbaar is.
5
PLAY/SEL
Toets
Druk in om foto-, muziek- of videobestanden weer te geven.
• Druk in om de instelling of functie te bevestigen.
6
LEFT/ Fast
Backward Toets
• Druk in om naar links te bewegen in de menu’s.
• Druk in om versneld vooruit te spoelen in een muziek- of
videobestand aan 2x, 4x, 8x en 16x de snelheid van de
normale weergave.
• Druk in om een foto 90° rechtsom te draaien.
7
Previous
Toets
• Druk in om terug te keren naar de vorige foto-, muziek- of
videobestand.
• Druk in om terug te keren naar de vorige pagina.
8
DOWN /
STOPToets
Druk in om de weergave van de foto, muziek of video te stoppen.
• Druk in om terug te keren naar het menuscherm tijdens DVD
weergave.
• Druk in om de foto verticaal te ippen.
• Druk in om de thumbnail-modus op te roepen tijdens de
fotoslideshow.
• Druk in om omlaag te bewegen in de menu’s.
9
Numerieke
Toetsen
• Druk in om de 0-9 numerieke toetsen te selecteren.
1
4
2
3
5
6
7
8
9
7

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Proline dvdp1030wx bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Proline dvdp1030wx in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,93 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info