Verklein
Vergroot
Wijzigen:
1. druk op toets
2. zoek met behulp van de toetsen en het
gewenste geheugen op
3. druk op toets OK
4 selecteer met de toetsen en de optie
[ BEWERKEN ], druk op toets OK
5. gebruik toets C om de oude naam te wissen en
voer via het toetsenbord de nieuwe naam in
6. druk op toets OK
7. gebruik toets OK om het oude nummer te wissen
en voer via het toetsenbord het nieuwe nummer in
8. druk op toets OK
9. selecteer met en de gewenste VIP beltoon
voor dit nummer
10.druk op toets OK om het gecorrigeerde geheugen
op te slaan
Selectief geheugen wissen:
1. druk op toets
2. zoek met behulp van de toetsen en het
gewenste geheugen op
3. druk op toets OK
4 selecteer met de toetsen
en de optie
[ WISSEN ]
5. druk op toets OK om dit geheugen te wissen
Gehele geheugen wissen:
1. druk op toets
2. druk op toets OK
3 selecteer met de toetsen en de optie
[ ALLES WISSEN ]
4. druk 2x op toets OK om het gehele geheugen te
wissen
TELEFOONBOEKGEHEUGEN
Introductie:
De handset heeft een telefoonboekgeheugen met
een capaciteit van 20 telefoonnummers van 20 cijfers
maximaal. Bij elk nummer kunt u een naam van maxi-
maal 12 karakters programmeren.
Het telefoonboekgeheugen in de handset is gekop-
peld aan de functie NummerWeergave, wordt u
gebeld door iemand wiens naam met nummer u in het
geheugen heeft geprogrammeerd dan wordt naast
het nummer ook de naam van deze persoon op het
display van uw handset getoond.
U dient hiervoor wel geabonneerd te zijn op de dienst
NummerWeergave.
Inprogrammeren:
1. druk achtereenvolgens op toets
en 2x op OK
2. voer via het toetsenbord de naam in (zie het ABC
op de kiestoetsen)
een foutieve invoer kunt u met toets C Wissen
3. druk op toets OK
4. voer via het toetsenbord het nummer in
een foutieve invoer kunt u met toets C Wissen
5. druk op toets OK
6. selecteer met
en de gewenste VIP beltoon
voor dit nummer
7. druk op toets OK om het geheugen vast te leggen
Kiezen:
1. druk op toets
2. zoek met behulp van de toetsen en het
gewenste geheugen op
3. druk op de telefoontoets om dit nummer te kiezen
Hoornvolume:
1. druk tijdens het gesprek op de toetsen of om
het volume te verhogen of te verlagen
R/Flash:
1. druk op toets R om een FLASH puls te geven
de verbreeksduur van de FLASH puls is instel-
baar; zie hiervoor het hoofdstuk INSTELLINGEN
TELEFOON
Mute (microfoon uit):
1. druk tijdens het gesprek kort op toets C om de
microfoon uit te schakelen
u kunt de andere partij nog wel horen, zij kunnen
u echter niet meer horen
2. nogmaals toets C kort indrukken om de microfoon
weer in te schakelen
Handset zoeken:
1. druk op de basis kort op toets
gedurende 60 seconden klinkt uit de handset
een signaal en knippert het woord ‘PAGING’ in
het display van de handset; druk op de telefoon-
uit toets om het signaal voortijdig te beëindigen
Gesprekstimer:
1. gedurende het telefoongesprek wordt de verlopen
gespreksduur in het display weergegeven
Sneltoets bel-uit:
1. druk gedurende ruim 2 seconden op toets # om de
bel van de handset uit te schakelen
2. nogmaals toets # ruim 2 seconden indrukken om
de bel weer in te schakelen
PLAATS ALLEEN OPLAADBARE NiMH (NIKKEL-
METAAL-HYDRIDE) BATTERIJEN. HET GEBRUIK
VAN NIET OPLAADBARE BATTERIJEN LEID TOT
GEVAARLIJKE SITUATIES OF ONTPLOFFINGS-
GEVAAR.
GEBRUIKEN
Oproep aannemen:
1. druk op de telefoon-aan toets om een oproep aan
te nemen
Opbellen:
blokkiezen:
1. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in
een foutieve invoer kunt u met toets C Wissen
2. druk op de telefoon-aan toets om het nummer te
kiezen
direct kiezen:
1. druk op de telefoon-aan toets en wacht op de kies-
toon
2. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in, dit
nummer wordt nu direct gekozen
Oproep beëindigen:
1. druk op de telefoon-uit toets om een oproep te
beëindigen
of plaats de handset terug op de basis of oplader
Toetsblokkering:
1. druk gedurende ruim 2 seconden op toets *
(sterretje) om de toetsblokkering in te schakelen
2. nogmaals toets * ruim 2 seconden indrukken om
de toetsblokkering op te heffen
INSTALLATIE
Basis:
1. het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer achter
in de basis steken (het stekkertje aandrukken tot u
een klik hoort)
2. de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos
steken
3. het laagspanningsstekkertje van de adapter achter
in de telefoon steken en de adapter in een 230 Volt
stopcontact doen
Handset:
1. open het batterijcompartiment van de handset door
de batterijdeksel naar onder weg te schuiven
2. plaats de batterijen in het batterijcompartiment; let
hierbij op de polariteit (+ en -)
3. schuif de batterijdeksel terug op de handset en
plaats de handset in de basis
4. de handset gedurende 15 uur onafgebroken in de
basis laten staan om de batterijen goed op te laden
Extra handsets en opladers:
Is uw telefoon geleverd met meerdere handsets, dan
wordt voor elke extra handset 2 batterijen en een op-
lader met adapter meegeleverd. Doe de adapter van
deze opladers in een 230 Volt stopcontact, plaats de
batterijen in de handset(s) en plaats de handset(s) in
de oplader(s) om de batterijen op te laden.
GEBRUIK ALLEEN DE MEEGELEVERDE
ADAPTERS. HET AANSLUITEN VAN ANDERE
ADAPTERS ZAL GEVAARLIJKE SITUATIES
TOT GEVOLG HEBBEN OF ZAL SCHADE AAN DE
ELECTRONICA VAN DE TELEFOON TOEBRENGEN.
Geheugen status:
Als volgt kunt u zien hoeveel geheugenplaatsen van
de beschikbare 20 u in gebruik heeft:
1. druk op toets
2. druk op toets OK
3 selecteer met de toetsen
en de optie
[ TB STATUS ]
4. druk op toets OK, in het display verschijnt nu:
15/20 BEZET
in dit voorbeeld zijn 15 van de 20 geheugens in
gebruik
5. druk op de telefoon-uit toets om terug te keren
naar de ruststand van de handset
LAATSTE NUMMER GEHEUGEN
Nummerherhaling:
1. druk op toets
, het laatst door u gekozen num-
mer verschijnt in het display
2. zoek met en het gewenste nummer op
3. druk op de telefoontoets om dit nummer te kiezen
Kopiëren naar het telefoonboekgeheugen:
1. druk op toets
2. zoek met en het gewenste nummer op
3. druk 2x op toets OK
4. voer via het toetsenbord de naam in
5. druk 2x op toets OK
6. selecteer met en de gewenste VIP beltoon
voor dit nummer
7. druk op toets OK om het geheugen vast te leggen
INSTELLINGEN TELEFOON
Introductie:
1. u opent het menu door op toets OK te drukken
2. gebruik de toetsen
en om door de menu
opties te bladeren
3. druk op toets OK om de gewenste optie te openen
4. met de toetsen en maakt u dan een keuze of
selecteert u ‘aan’ of ‘uit’
5. druk tot slot op toets OK om de instelling op te slaan.
Menustructuur:
De menustructuur van de telefoon serie ziet er als
volgt uit:
BELLIJST
TELEF.BOEK
BASIS INST
BASIS BEL
BELVOLUME
HANDSET VERW
FLASHTIJD
PIN WIJZIG
Belsignalen basis:
Selecteer de optie [ BASIS INST ] - [ BASIS BEL ] om
de belmelodiën van de basis in te stellen
- u heeft de keuze uit 5 verschillende melodieën
Selecteer de optie [ BASIS INST ] - [ BELVOLUME ]
om het volume in te stellen
- u heeft de keuze uit 5 volume-standen en ‘volume-
uit’
Meeluisteren & overnemen:
Zowel via de basis als via de handset kunt u mee-
luisteren en via de handset kunt u ook het gesprek
overnemen.
Basis:
Selecteer de optie
[ ANTW INSTEL ] -
[ BS FILTER ] om
de meeluisterfunctie op de basis in of uit te schakelen;
tijdens het meeluisteren kunt u met de toetsen + en -
het volume instellen.
Handset:
Druk op de handset op toets OK om via de handset
mee te luisteren; het volume kunt u met de toetsen
en
instellen.
Overnemen:
Druk op de handset op de telefoon-aan toets om de
oproep over te nemen; de opname wordt dan gestopt.
Meldteksten:
Via de optie
[ ANTW INSTEL ] -
[ UITG BS INST ] -
[ ANTW & OPN ] of [ ALLEEN ANTW ] kunt u uw
eigen uitgaande meldteksten opnemen:
1. selecteer [ BERICHT OPN ] en druk op OK
2. spreek na de beeptoon uw meldtekst in de handset-
microfoon in
3. na de maximale opnametijd van 180 seconden
wordt de opname beëindigd (of druk op toets OK
om de opname voortijdig te beëindigen) en wordt
de opname ter controle eenmaal afgespeeld
Via de optie [ WEERGAVE ] kunt u de meldtekst
beluisteren.
Als u tijdens het afspelen op toets C
drukt, dan wordt uw
eigen meldtekst gewist en is de fabrieksmeldtekst
weer actief.
Selectief laatste gekozen nummer wissen:
1. druk op toets
2. zoek met en het gewenste nummer op
3. druk op toets OK
4. selecteer met
en de optie [ WISSEN ]
5. druk op toets OK om dit geheugen te wissen
Gehele laatste nummer geheugen wissen:
1. druk op toets
2. druk op toets OK
3. selecteer met
en de optie [ ALLES WISSEN ]
4. druk 2x op toets OK om het gehele laatste nummer
geheugen te wissen
NUMMERWEERGAVE
Introductie:
Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave,
dan wordt het nummer van de opbellende partij op
het display van uw handset(s) weergegeven. Stuurt
uw telefoonmaatschappij ook namen door of heeft u
dit nummer, inclusief naam, in het telefoonboekge-
heugen van de handset geprogrammeerd, dan wordt
tevens deze naam op het display weergegeven. Het
NummerWeergave geheugen heeft een capaciteit van
10 nummers. Let op: is dit geheugen vol dan zal elke
volgende inkomende oproep de oudste oproep in het
geheugen overschrijven.
Nieuwe oproepen:
Het display van de handset geeft aan of en hoeveel
nieuwe oproepen in het NummerWeergavegeheugen
zijn opgeslagen die u nog niet gezien heeft. Zodra u
het geheugen heeft ingezien, dooft deze mededeling.
Belsignalen handset:
Selecteer de optie [ HANDSET INST ] - [ BEL INSTEL ]
om de belsignalen van de handset in te stellen:
- u kunt aparte melodieën instellen voor intercom
oproepen (INTERN BEL) en oproepen van buiten
af (EXTERN BEL)
- bij ‘melodie’ heeft u de keuze uit 5 verschillende
melodieën
- bij ‘volume’ heeft u de keuze uit 5 volume-standen
en ‘volume-uit’
Handsettoontjes:
Via de optie [ TOON INSTEL ] kunt u de volgende
toontjes in of uitschakelen:
- ‘Toetstoon’: de toon die klinkt bij het indrukken van
een toets
- ‘Batter toon’: de toon die klinkt als de batterijen
bijna leeg zijn
- ‘Buitenbereik’: de toon die klinkt als u buiten bereik
van de basis raakt
Automatisch aannemen:
Met deze functie [ AUTOM.ANTW ] ingeschakeld
kunt u oproepen aannemen door alleen de handset
uit de basis of oplader te nemen; u hoeft dan niet de
telefoon- toets te gebruiken. Let op: In het geval de
handset niet in de basis of in de oplader staat, dient
u altijd de telefoon-aan toets in te drukken om een
oproep aan te nemen.
Afspelen opgenomen boodschappen:
Via de handset :
Selecteer de optie [ WEERG.BDSCHP ] en druk op
toets OK; het volume kunt u met de toetsen en
instellen.
In het display wordt de tijd en de datum van de betref-
fende boodschap weergegeven en als het een nieuwe
boodschap betreft, dan licht midden onderin het
display van de handset een sterretje op.
Druk tijdens het afspelen op toets OK en gebruik de
toetsen
en om de volgende of de vorige bood-
schappen te beluisteren, om de boodschap te wissen
of om het afspelen te stoppen.
Dit kunt u overigens ook doen met de nummertoetsen
op de handset:
toets 4: herhaal de boodschap
2x toets 4: speel de vorige boodschap af
toets 6: speel de volgende boodschap af
toets 2: wis deze boodschap
toets 5: beëindig het afspelen
Via de basis:
Druk op toets
om het afspelen te starten en regel
het volume met de toetsen VOL+ en VOL-.
Functies tijdens het afspelen:
: herhaal de boodschap
2x
: speel de vorige boodschap af
: speel de volgende boodschap af
X: wis deze boodschap
: beëindig het afspelen
Datum en tijd:
In rust kunt u de tijd in het display van de handset
laten weergegeven en bij NummerWeergave wordt de
tijd en de datum van de oproep geregistreerd.
Bij [DATUMFORMAAT ] kunt u kiezen uit de weergave
dag-maand-jaar of maand-dag-jaar en bij [ TIJD-
FORMAAT ] kunt u kiezen tussen 12-uur of 24-uur
weergave. Voer de tijd en de datum in bij de respec-
tievelijke opties [ TIJD INSTEL ] en [ DATUM INST ].
Alarm: (wekfunctie)
U kunt de telefoon op een vooraf ingesteld moment
en gedurende 40 seconden een alarmtoontje laten
geven (of druk op een willekeurige toets om het
signaal voortijdig uit te schakelen). Selecteer AAN om
deze functie in te schakelen en voer daarna via het
toetsenbord de alarmtijd in (24-uurs systeem). Hierna
kunt u de sluimerfunctie (snooze) in- of uitschakelen.
Het alarm wordt dagelijks herhaald totdat u deze
functie via de optie [ UIT ] uitschakelt.
Flashtijd:
Een flashpuls is een hele korte onderbreking van de
telefoonverbinding. De verbreekduur van de FLASH-
puls kunt u instellen op [ KORT ] (100ms),
[ NORMAAL ] (300ms) of [ LANG ] (600ms). 100ms
is de gestandaardiseerde verbreeksduur en deze tijd
is vanaf de fabriek ingesteld. Raadpleeg de gebruiks-
aanwijzing van uw huis- of kantoorcentrale of uw
telefoonmaatschappij met betrekking tot de gewenste
verbreeksduur.
Weergave handsetnaam of tijd:
Via de optie [ HS DISPLAY ] kunt in rust het display
van de handset de handsetnaam of de actuele tijd
laten weergeven.
Alleen meldtekst of meldtekst + registreren boodschap:
Naar keuze kunt u elke oproep laten beantwoorden
met alleen het afspelen van de meldtekst of kan de
opbeller na de beeptoon een boodschap achterlaten.
Selecteer de optie [ ANTW INSTEL ] - [ ANTW MODUS ]
en maak uw keuze uit [ ANTW & OPN ] en [ ALLEEN
ANTW ].
Instellen aantal belsignalen:
Via de optie
[ ANTW INSTEL ] -
[ ANTW VERTR ] kunt u
het aantal belsignalen instellen voordat de beantwoor-
der de oproep aanneemt.
Zie het hoofdstuk ‘Op afstand bedienen’ voor de
instelling [ TIJDSBESP ]
Instellen maximale opnametijd:
Via de optie
[ ANTW INSTEL ] -
[ OPNAMETIJD] kunt
u de maximale opnametijd voor de boodschappen
limiteren op 60sec, 120sec, 180sec of onbeperkt.
Taal van de fabrieksmeldteksten:
De beantwoorder heeft zowel Engelstalige als Frans-
talige fabrieksmeldteksten. Via de optie [ ANTW
INSTEL ] - [ ANTW TAAL ] kunt u de gewenste taal
selecteren.
Memo-bericht :
Een MEMO bericht is een bericht dat u kunt inspreken
voor huisgenoten.
Selecteer [ MEMO ] en druk op toets OK; de beant-
woorder start direct met opnemen. Spreek uw memo-
bericht in de handsetmicrofoon en druk aan het einde
op toets OK om de opname te beëindigen.
Een memo-bericht kunt u als gewone boodschap af-
spelen en wissen.
Gehele NummerMeldergeheugen wissen:
1. druk op toets ; de naam of het nummer van de
laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
2. druk op toets OK en selecteer met
en de optie
[ ALLES WISSEN ]
3. druk 2x op toets OK om het gehele Nummer-
Meldergeheugen te wissen
VoiceMail indicatie: (alleen FSK systemen)
In het geval er een VoiceMail bericht voor u is achter-
gelaten bij de telefoonmaatschappij, dan wordt dit in
het display gemeld door het oplichten van
.
Zodra u dit bericht heeft beluisterd, dooft dit symbool.
MULTIHANDSET
Introductie:
Op de PDX-6815 serie kunt u tot 5 draadloze hand-
sets aansluiten (aanmelden). Met meerdere handsets
aangemeld, kunt u gratis in en rond het huis met
elkaar telefoneren en gesprekken doorverbinden of
zelfs met z’n drieën telefoneren.
Indien de telefoon is geleverd met één handset, dan
kunt u extra handsets (*) aanschaffen die u eerst
moet aanmelden (zie de desbetreffende instructies
verderop in deze gebruiksaanwijzing). Is de telefoon
reeds inclusief meerdere handsets geleverd, dan kunt
u direct intern telefoneren en gesprekken door-
verbinden.
* Let op dat dit ‘GAP COMPATIBLE’ handsets moeten
zijn; GAP houdt in dat handsets en basisstations van
andere typen en/of merken door elkaar gebruikt kun-
nen worden.
Handsetnaam:
Via deze optie (NW NAAM HS) kunt u uw handset
een naam geven. Gebruik toets C om de oude naam
te wissen en voer via het toetsenbord de nieuwe
naam in van maximaal 10 karakters. Druk op toets
OK om de naam op te slaan
Taal:
Hier kunt u de taal instellen waarmee de diverse
instructies op het display weergegeven worden.
Instructies om terug te keren naar de Nederlandse
taal in het geval u per ongeluk een vreemde taal heeft
ingesteld:
1. 3x ‘telefoon-uit toets drukken
2. 1x toets OK drukken
3. 3x toets
drukken
4. 1x toets OK drukken
5. 3x toets drukken
6. 1x toets OK drukken
7. met en de Nederlandse taal selecteren
8. 1x toets OK drukken
9. druk op de telefoon-uit toets om terug te keren
naar de ruststand van de handset
PIN-code:
Bij [ PIN WIJZIG ] kunt u de PIN-code wijzigen die
u nodig heeft bij het aan- en afmelden van (nieuwe)
handsets. De fabrieks PIN-code is 0000.
Zie het hoofdstuk ‘SYSTEEM RESET’ in het geval u
de nieuwe PIN-code kwijt of vergeten bent.
Geluidskwaliteit:
Selecteer
[ ANTW INSTEL ] -
[ COMPRESIE ] om de
geluidskwaliteit van de opgenomen boodschappen in
te stellen. Let op dat een goede geluidskwaliteit
(lage compressie) meer geheugen gebruikt en dus ten
koste gaat van de maximale opnamecapaciteit van de
beantwoorder.
Alle oude boodschappen wissen: (nieuwe bood-
schappen die nog niet beluisterd zijn, kunnen niet
gewist worden)
Via de handset:
Selecteer de optie [ALLES WISSEN ] en druk 3x op
toets OK om alle oude boodschappen te wissen.
Via de basis:
zorg dat de beantwoorder is rust is en houd toets X
gedurende ruim 3 seconden ingedrukt. Alle oude
boodschappen worden nu gewist.
Op afstand bedienen:
Afstandscode:
Om op afstand uw boodschappen af te spelen is een
afstandscode nodig. Af fabriek is deze code 0000
maar het is aan te raden deze code te wijzigen:
1. selecteer [ PIN WIJZIG ] en druk op toets OK
2. voer de huidige afstandscode in (de fabriekscode
0000 of een eerder gewijzigde code en druk op
toets OK
3. voer de nieuwe 4-cijferige code in en druk op OK
4. voer nogmaals de nieuwe 4-cijferige afstandscode
in en druk op OK
Intercom:
1. druk op toets C
2. 2 handsets in gebruik:
in het geval er 2 hand-
sets aan uw telefoon
zijn aangemeld, dan
gaat nu direct de bel
van de andere handset
over
3. zodra de opgeroepen handset beantwoord, kunt u
het intercomgesprek voeren
Doorverbinden / conferentie:
1. druk tijdens het gesprek met de buitenlijn 2x op
toets OK
2. 2 handsets in gebruik:
in het geval er 2 hand-
sets aan uw telefoon
zijn aangemeld, dan
gaat nu direct de bel
van de andere handset
over
3. doorverbinden:
druk, zodra de opge-
roepen handset beant-
woord, op de telefoon-
uit toets, de buitenlijn
wordt nu doorgescha-
keld
BEANTWOORDER
Introductie:
De PDX-6815 series DECT is voorzien van een digi-
tale
beantwoorder die bij uw afwezigheid de telefoon-
oproep
aanneemt en een boodschap kan registreren.
De totale geheugencapaciteit van de beantwoorder
bedraagt 15 minuten. Direct bij aanschaf kunt u de
PDX-6815 als telefoonbeantwoorder in gebruik nemen;
vanaf de fabriek zijn meldteksten voorgeprogrammeerd
waarmee de opbeller te woord wordt gestaan. Zie
verderop hoe u een eigen meldtekst kunt opnemen.
Indien u de functie [ ANTW & OPN ]
heeft ingesteld,
dan krijgt de opbeller de gelegenheid om een boodschap
in te spreken. Heeft u de functie
[ ALLEEN ANTW ]
ingesteld,
dan wordt na het afspelen van de meldtekst
de verbinding verbroken.
Via zowel de handset als via de basis kunt u de
opgenomen boodschappen beluisteren en wissen; het
instellen van de diverse functies dient via de handset
te geschieden.
Instellen beantwoorderfuncties:
Het instellen en bedienen van de diverse beantwoor-
derfuncties via de handset is menugestuurd. De me-
nustructuur van de beantwoorder ziet er als volgt uit:
1. open het menu door op toets OK te drukken
2. gebruik de toetsen en om de optie ANT APPAR
te selecteren
3. druk op toets OK, u komt nu in het beantwoorder-
menu:
Aantal belsignalen bij ‘instelling ‘TIJDSBESP’:
Indien u bij het aantal belsignalen de keuze ‘’ (spaar-
modus) heeft geselecteerd en er zijn geen nieuwe
boodschappen geregistreerd, dan neemt de beant-
woorder de oproep na 6 belsignalen aan. Zijn er wel
nieuwe boodschappen geregistreerd, dan wordt de
oproep na 2 belsignalen aangenomen. Wilt u dus op
afstand afluisteren en hoort u de bel meer dan 2x
overgaan, dan zijn er dus geen nieuwe boodschappen
en kunt u de verbinding verbreken.
Op afstand bedienen:
1. bel naar uw beantwoorder en wacht totdat de op-
roep aangenomen wordt
2. druk tijdens het afspelen van uw meldtekst op toets
* (sterretje)
3. voer via het toetsenbord de afstandscode in
4. u heeft nu de keuze uit de volgende functies:
vanuit stilstand: tijdens afspelen:
5 = afspelen 6 = volgend bericht
4 = herhaal bericht
4 4 = vorig bericht
2 = dit bericht wissen
5 = stop afspelen
7 = antwoordfunctie inschakelen
9 = antwoordfunctie uitschakelen
5. leg de hoorn neer om de verbinding te verbreken
Op afstand de antwoordfunctie inschakelen:
1. bel uw eigen nummer en wacht totdat na 10 bel-
signalen de beantwoorder de oproep aanneemt
2. druk op toets * en voer de PIN-code in
3. druk op toets 7 om de antwoordfunctie in te scha-
kelen
4. verbreek de verbinding
Aanmelden:
1. houd bij de basis toets
ingedrukt totdat na
ongeveer 8 seconden een beeptoon klinkt
2. druk nu op toets OK van de handset en selecteer
[ REGISTRATIE ]
3. druk op toets OK en voer de PIN -code in (de
fabriekscode 0000 of uw eigen PIN-code) en druk
op toets OK
de handset gaat nu op zoek naar het betreffende
basisstation
4. na enkele seconden klinkt uit de handset een beep-
toon en is de handset aangemeld, rechts in het
display wordt het interne nummer van deze hand-
set weergegeven (1~5)
Afmelden handsets:
Handsets die defect of kwijt zijn, dienen te worden
afgemeld.
1. druk op OK en selecteer de optie [ BASIS INST ]
2. druk op toets OK en
selecteer de optie [ HANDSET
VERW ]
3.
druk op toets OK en
voer de PIN -code in (de
fabriekscode 0000 of uw eigen PIN-code)
4. druk op toets OK en selecteer de handset die u wilt
afmelden (*)
5. druk op toets OK; de geselecteerde handset wordt
nu afgemeld
* let op: u kunt niet uw eigen handset afmelden
ANT.APPAR WEERG.BDSCHP
ALLES WISSEN
MEMO
ANTW AAN/UIT
ANTW INSTEL
ANTW MODUS
ANTW & OPN
ALLEEN ANTW
ANTW TAAL
UITG BS INST
ALLEEN ANTW
WEERGAVE
BERICHT OPN
ANTW & OPN
WEERGAVE
BERICHT OPN
ANTW VERTR
OPNAMETIJD
REMOTE TOEG
COMPRESSIE
BS FILTER
PIN WIJZIG
Antwoordfunctie in/uitschakelen:
Op de basis:
Druk op toets
om de antwoordfunctie in-of uit te
schakelen
Via de handset:
Via de optie [ ANT APPAR ] - [ ANTW AAN/UIT ] kunt
u de antwoordfunctie in- of uitschakelen
Antwoordfunctie aan/uit indicatie:
Als de antwoordfunctie is ingeschakeld geeft het display
op de basis het aantal opgenomen boodschappen aan
en licht op de handset het symbool
op in het display.
Uitschakelen afstandsfuncties:
Via de optie
[ ANTW INSTEL ] -
[ REMOTE TOEG ] kunt
u het op afstand bedienen van de beantwoorder in
zijn geheel uitschakelen.
Nieuwe berichten indicatie:
Basis:
Indien er nieuwe boodschappen zijn geregistreerd,
dan knippert het display en geeft het cijfer het aantal
nieuwe berichten aan.
Handset:
Indien er nieuwe boodschappen zijn geregistreerd,
dan knippert het beantwoordersymbool (
)
in het
display.
Geheugen vol:
Handset:
Het display van de handset geeft ‘ANTW.APP VOL .
Basis:
‘FF’ knippert in het display, afgewisseld met het aantal
nieuwe boodschappen.
Elke nieuwe inkomende oproep wordt nu met alleen
de meldtekst ‘ALLEEN ANTW ‘ beantwoord.
Zodra u alle berichten heeft beluisterd knippert alleen
‘FF’. Wis nu enkele of alle boodschappen.
TIPS EN WAARSCHUWINGEN
Algemeen:
Lees de gebruikershandleiding goed door en volg
alle aanwijzingen op.
Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of
vochtige ruimte of omgeving.
Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek
nooit de telefoon en/of de voedingsadapter(s) en
plaats deze niet direct naast een warmtebron.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter(s);
het aansluiten van een ander type adapter kan
schade aan de elektronica toebrengen.
Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer
niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden
tot struikelen of vallen kunnen leiden.
De basis, de handset(s), de oplader(s) en de
adapter(s) nooit demonteren; dit dient alleen door
gekwalificeerd personeel te gebeuren.
Installatie:
Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen
aan de basis aansluiten of losnemen als de voe-
dingsadapter uit het stopcontact en de telefoon-
stekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of
vochtige omgeving.
Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adapter-
snoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het
telefoonnet of van de voeding.
Lichtnetuitval:
Deze telefoon betrekt zijn voeding uit het lichtnet. In
geval van uitval van het lichtnet kan deze telefoon niet
gebruikt worden. Het is daarom raadzaam om een
draadgebonden telefoon achter de hand te houden.
Ruis en andere bijgeluiden:
- U raakt buiten bereik van de basis; verklein de
afstand.
- In de nabijheid bevinden zich andere elektrische
apparaten die storend inwerken op de radio-
golven van uw DECT telefoon; probeer een
andere locatie.
Problemen met NummerWeergave:
U ontvangt geen Naam- of NummerWeergave
informatie op het display van uw handset.
- Controleer of uw telefoonmaatschappij deze
signalen doorstuurt. (bij sommige providers dient
u zich te abonneren op deze dienst)
U ontvangt wel de nummers maar niet de naam
op het display van uw telefoon.
- De telefoonmaatschappij stuurt geen namen door,
informeer hiervoor bij uw telefoonmaatschappij.
- De naam is niet in het geheugen van uw handset
geprogrammeerd; programmeer deze.
- De naam is wel in het geheugen geprogrammeerd
maar het bijbehorende telefoonnummer is
ingeprogrammeerd zonder kengetal; program-
meer het nummer inclusief kengetal.
Problemen met de beantwoorder:
Het display blijft ‘- -’ aangeven, ook als de antwoord-
functie is aangezet:
- U heeft de tijd/datum nog niet ingesteld. Stel deze in.
Neemt geen boodschappen op:
- De beantwoorder is ingesteld op
[ ALLEEN ANTW ]
.
Voor het opnemen van boodschappen dient de
beantwoorder te zijn ingesteld op ‘
ANTW & OPN’
.
- De volledige opnamecapaciteit is benut. Maak
opnamecapaciteit vrij door de boodschappen af te
spelen en sommige of allemaal te wissen.
Milieu:
De verpakking van deze telefoon kunt u als oud
papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te
bewaren zodat bij transport, de telefoon adequaat
verpakt kan worden.
Wordt de telefoon vervangen, lever deze
dan in bij uw leverancier; zij zorgen voor
een milieuvriendelijke verwerking.
Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te
leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch
afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij
inzamelpunten. Gooi batterijen nooit bij uw
huishoudelijk afval.
MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN
Problemen met inkomende oproepen:
Inkomende oproepen worden niet gemeld:
- De bel staat uitgeschakeld; schakel deze in.
U bent continu in gesprek:
- Controleer of een 2e telefoon of een 2e handset
die op de basis is aangemeld, de lijn heeft
belegd.
- Sluit een andere telefoon aan op uw telefoon-
aansluiting en controleer op deze wijze of de
storing in uw telefoon of in uw aansluiting of bij
uw telefoonmaatschappij ligt.
Problemen tijdens telefoneren:
Beeptonen tijdens intercomgesprek:
- U wordt van buiten af opgebeld tijdens een
intercomgesprek; beëindig dit gesprek, wacht tot
de bel normaal overgaat en beantwoord de
oproep
Afluisteren:
Het afluisteren van een DECT telefoon is vrijwel
onmogelijk. Niet alleen dient men zich in het bereik
van de DECT telefoon te bevinden, men heeft hier
ook kostbare apparatuur voor nodig.
Bereik:
Het bereik van de telefoon bedraagt tot 300 meter
in het open veld en tot 50 meter in huis; het bereik
is afhankelijk van lokale omstandigheden. Komt u
buiten bereik van de basis dan gaat het symbool
knipperen en verschijnt de tekst [ ZOEKEN ] in het
display. In deze toestand kunt u niet gebeld worden
en kunt u zelf ook niet uitbellen. Ook in het geval de
voedingsadapter van de basis uit het stopcontact
genomen wordt, verliest de handset het contact met
de basis en zal het display [ ZOEKEN ] weergeven
en zal het antennesymbool gaan knipperen. Enige
minuten nadat de voedingsadapter weer aangesloten
is, heeft de handset het contact met de basis hersteld.
Onderhoud:
Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige
doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.
Vóór het reinigen dienen de adapter en het tele-
foonsnoer losgekoppeld te worden.
Medische apparatuur:
Het kan voorkomen dat ingeschakelde DECT
telefoons gevoelige medische apparatuur storen.
Storing zou kunnen optreden wanneer de telefoon
in de nabijheid van het medisch apparaat wordt
gehouden. Leg een DECT-telefoon niet op of tegen
een medisch apparaat, ook niet als deze in de stand-
by mode staat.
Plaatsing:
Bij voorkeur het toestel niet op met cellulose
behandelde oppervlakken plaatsen; de rubber
voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van
andere telefoons of andere elektronische
(medische) apparatuur, TL buizen en andere
gasontladingslampen; de uitgestraalde radiogolven
van deze (en andere) draadloze telefoon(s) kunnen
het functioneren van de apparatuur verstoren of de
uitgestraalde signalen van de apparaten verstoren
het functioneren van de telefoon.
Voeding handset:
Het display van de handset heeft een ingebouwde
batterijcapaciteitsmeter:
: geheel symbool knippert als de batterijen
geladen worden
alleen het binnenste knippert als de batterijen
geladen zijn
: indicatie dat de batterijen geladen dienen te
worden
knippert als de batterijen vrijwel leeg zijn
Voor een optimaal gebruik raden wij u aan om de
handset iedere avond in de basis of oplader terug
te plaatsen. Dit heeft geen nadelig effect voor de
oplaadbare batterijen.
Oplaadbare batterijen of batterijpakketten mogen
niet blootgesteld worden aan vuur of extreme
warmte.
Batterijen of batterijpakketten nooit opensnijden of
zagen. De inhoud is chemisch en giftig
Hoortoestellen:
Dragers van oudere generatie hoortoestellen moeten
bij gebruik van DECT telefoons nog steeds rekening
houden met een mogelijke onaangename bromtoon.
SPECIFICATIES
Protocol: DECT / GAP, 5 handsets
NummerMelder: DTMF & FSK, automatische
herkenning, 10 geheugens
FLASH : 100/300/600mS, instelbaar
Telefoonboek: 20 geheugens
Voeding basis: via adapter
in: 100-240VAC, 50Hz
uit: 6VDC, 450mA,
Voeding handset: via 2 batterijen
spanning: 1,2V
capaciteit: 500mAh
materiaal: NiMH
formaat: AAA (HR03)
Voeding oplader: via adapter
in: 100-240VAC, 50Hz
uit: 6VDC, 300mA
Bereik: 50m binnenshuis
300m buitenshuis
Gebruiksduur (bij volle batterijen):
stand-by: > 100 uur
gebruik: > 10 uur
Gebruiks temp.: 0°C tot 40°C
Opslag temp.: -20°C tot 60°C
In het geval de storing met de bovengenoemde
oplossingen nog niet verholpen is:
Neem de batterijen uit de handset en neem de
voedingsadapter en de telefoonstekker uit de
respectievelijke contactdozen; sluit alles na enkele
minuten weer aan.
U kunt ook contact opnemen met de Profoon
servicedienst op telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355
of met de leverancier van deze telefoon.
SYSTEEM RESET (PIN-code vergeten)
Indien u de nieuwe PIN-code vergeten of kwijt bent of
indien de telefoon niet meer reageert, dan kunt u de
telefoon volledig resetten waarbij de PIN-code wordt
teruggezet naar 0000. Let op dat ook de handset(s)
word(t)(en) afgemeld. Deze dient u opnieuw aan te
melden.
1. neem de adapter uit het stopcontact
2. druk op de basis op toets
EN HOUD DEZE
TOETS INGEDRUKT
3. doe de adapter terug in het stopcontact (toets
ingedrukt houden)
4. laat NA 30 SECONDEN toets
los; de telefoon
is nu gereset
5. meld nu de handset(s) weer aan zoals in het
hoofdtuk ‘Multihandset’ beschreven is
Kan niet op afstand bedient worden:
- U belt via een draaischijftelefoon. De beantwoorder
van de PDX-6815 kan alleen via een toon-telefoon op
afstand bedient worden.
- U voert de verkeerde afstandscode in. Alleen als de
juiste afstandscode wordt ingevoerd, kan de
beantwoorder op afstand bedient worden.
- U heeft de toegang tot de afstandsfunctie uitgescha-
keld, schakel deze in.
Overig:
Het display blijft blanco:
- De batterijen zijn leeg. Plaats de handset in de
basis of in de oplader om de batterijen op te
laden en laat de handset minimaal 15 uur onaf-
gebroken opladen.
De handset wil niet inschakelen:
- De batterijspanning is te laag; plaats de handset
in de basis of oplader en laad de batterijen
gedurende 15 uren op.
- De batterijen zijn niet geplaatst; controleer dit.
De batterijen raken te snel leeg:
- Controleer de oplaadcontacten van de basis of
oplader en van de handset en reinig deze
desgewenst.
- De batterijen zijn aan vervanging toe; vervang
deze.
De handset heeft geen contact met de basis:
- U bent te ver van de basis verwijderd; verklein
de afstand.
- De basis is uitgeschakeld (adapter uit stopcon-
tact); herstel dit.
- De handset is niet (meer) aangemeld aan de
basis; meld deze (opnieuw) aan.
ver 1.1
PDX-6815
PDX-6825
1
3
2
76
54
11109 15141312
20191817 24232221
282726 32313029 33
bij m
eer dan 2 handsets:
in het geval er meer dan 2
handsets aan uw telefoon
zijn aangemeld, dan dient u
nu het nummer van de ge-
wenste handset in te voeren
(of druk op toets 9 om alle
handsets op te roepen)
bij m
eer dan 2 handsets:
in het geval er meer dan 2
handsets aan uw telefoon
zijn aangemeld, dan dient u
nu het nummer van de ge-
wenste handset in te voeren
(of druk op toets 9 om alle
handsets op te roepen)
conferentie
:
druk, zodra de opgeroe-
pen handset beantwoord,
gedurende 2 seconden
op toets * (sterretje), de
buitenlijn wordt nu bijge-
schakeld
Service Help
+31 (0) 73 6411 355
VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden
en voorzieningen zoals omschreven in de Europese
richtlijn 1999/5/EC.
De verklaring van conformiteit
is beschikbaar op de website
WWW.PROFOON.COM
HANDSET INST
ALARM
BEL INSTEL
TOON INSTEL
TAAL
NW NAAM HS
HS DISPLAY
AUTOM.ANTW
DATUM&TIJD
REGISTRATIE
STANDAARD
ANT.APPAR
Let op: Bij gebruik van 2 of meer handsets dient u bij
elke handset apart het NummerWeergavegeheugen
te lezen.
Geheugen inzien & terugbellen:
1. druk op toets
; de naam of het nummer van de
laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
2. gebruik
en
om door het geheugen te bladeren
druk, als er een naam wordt weergegeven, op
toets # om het nummer te zien; druk OK en
selecteer DETAILS om de tijd en datum van de
oproep te zien
3. druk op de telefoontoets om deze abonnee terug te
bellen
Kopiëren naar het telefoonboekgeheugen:
1. druk op toets
; de naam of het nummer van de
laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
2. zoek met
en de gewenste oproep op
3. druk 2x op toets OK en voer via het toetsenbord de
naam in
4. druk 2x op toets OK en selecteer met
en de
gewenste VIP beltoon voor dit nummer
5. druk op toets OK om het geheugen vast te leggen
6. druk op de telefoon-uit toets om terug te keren
naar de ruststand van de handset
Selectief oproep wissen:
1. druk op toets
; de naam of het nummer van de
laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
2. zoek met
en de gewenste oproep op
3. druk op toets OK en selecteer met
en de optie
[ WISSEN ]
4. druk op toets OK om deze oproep te wissen
Fabrieksinstellingen:
Via de optie [ STANDAARD ] kunt u de instellingen
terug zetten zoals ze waren toen de telefoon de
fabriek verliet:
Handsetnaam: handset
Displaytaal: Nederlands
Belvolume: niveau 3
Belmelodie externe oproep: melodie 1
Belmelodie Interne oproep: melodie 2
Ontvangstvolume: niveau 3
Handset tonen: aan
Toetsblokkering: uit
Alarm: uit
Auto aannemen: uit
Datum formaat: dag-maand-jaar
Uur formaat: 24 uur
Flashtijd: kort (100mS)
De geheugens blijven bij deze reset instructie onge-
moeid.
Display weergave op de basis:
Tijdens het instellen en bedienen van de beantwoor-
der kunnen de volgende weergaven in het display
verschijnen:
antwoordfunctie uitgeschakeld
(ook als de antwoordfunctie is ingeschakeld
maar de tijd en datum zijn nog niet ingesteld, dan
geeft het display ‘ - - ‘ aan)
antwoordfunctie ingeschakeld
00 - 99 = aantal boodschappen
knippert: 15 nieuwe berichten
continu opgelicht: 15 oude berichten
(‘15’ is een voorbeeld)
meldtekst 1 (antw + opn) wordt afgespeeld
meldtekst 2 (alleen antw) wordt afgespeeld
(knippert) inkomende boodschap wordt
opgenomen
beantwoorder wordt op afstand bediend
(knippert) opnamecapaciteit is vol
als FF afwisselend knippert met een getal,
dan geeft dat getal het aantal nieuwe, nog niet
beluisterde, boodschappen weer; zodra u de nieuwe
boodschappen heeft beluisterd, knippert alleen FF
GARANTIE
Op de Profoon PDX-6815 serie DECT telefoons heeft
u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum.
Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze
herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en
constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke
beoordeling van de importeur. Bemerkt u een defect,
raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft
deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de
leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling
van Profoon op telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355.
DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik,
foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd
geplaatste batterijen, gebruik van niet originele
onderdelen of toebehoren, gebruik van niet
oplaadbare batterijen, verwaarlozing en bij defecten
ontstaan door vocht, vuur,
overstroming, blikseminslag en natuurrampen.
Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door
derden. Bij onjuist transport van het apparaat
zonder geschikte verpakking en indien het apparaat
niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de
aankoopbon.
Aansluitsnoeren, stekkers en batterijen vallen niet
onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid,
met name voor eventuele gevolgschade, is
uitgesloten.
8
16
25
34
GEBRUIKSAANWIJZING
Aziëlaan 12, ‘s Hertogenbosch, NL

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Profoon pdx 6815 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Profoon pdx 6815 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,4 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info