Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
8765
INSTALLATIE
Basis:
1. het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer onder in de
basis steken (het stekkertje aandrukken tot u een klik
hoort)
2. de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken
3. het laagspanningsstekkertje van de adapter achter in de
telefoon steken en de adapter in een 230 Volt stopcontact
doen
Handset:
1. open het batterijcompartiment van de handset door de
batterijdeksel naar onder weg te schuiven
2. plaats de batterijen in het batterijcompartiment; let hierbij
op de polariteit (+ en -)
3. schuif de batterijdeksel terug op de handset en plaats de
handset in de basis
4. de handset gedurende 15 uur onafgebroken in de basis
laten
staan om de batterijen goed op te laden
Extra handsets en opladers:
Is uw telefoon geleverd met meerdere handsets, dan wordt
voor elke extra handset 2 batterijen en een oplader met
adapter meegeleverd. Doe de adapter van deze opladers in
een 230 Volt stopcontact, plaats de batterijen in de handset(s)
en plaats de handset(s) gedurende in de oplader(s) om de
batterijen op te laden.
GEBRUIK ALLEEN DE MEEGELEVERDE ADAPTERS.
HET AANSLUITEN VAN ANDERE ADAPTERS ZAL
GEVAARLIJKE SITUATIES TOT GEVOLG HEBBEN
OF ZAL SCHADE AAN DE ELECTRONICA VAN DE TELE-
FOON TOEBRENGEN.
PLAATS ALLEEN OPLAADBARE NiMH (NIKKER-METAAL-
HYDRIDE) BATTERIJEN. HET GEBRUIK VAN NIET OPLAAD-
BARE BATTERIJEN LEID TOT GEVAARLIJKE SITUATIES OF
ONTPLOFFINGSGEVAAR.
NUMMERGEHEUGEN
Introductie:
De handset heeft een nummergeheugen met een capaciteit van
10 telefoonnummers van 24 cijfers maximaal.
Inprogrammeren:
1. druk gedurende ruim 2 seconden op toets
2. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in
een foutieve invoer kunt u met toets
Wissen
een kiespauze kunt u met toets (2sec.
indrukken)toevoegen
3. druk kort op toets
4. druk op een van de 10 toetsen van het toetsenbord (0-9)
waaronder u het nummer wilt opslaan; u hoort een lange
toon en het nummer is opgeslagen
5. druk op toets om het nummergeheugen te verlaten
Kiezen:
1. druk kort op toets
2. druk op de gewenste geheugentoets (0-9)
3. druk op de telefoontoets om dit nummer te kiezen
Wijzigen:
Het is niet mogelijk om een nummer te corrigeren. In het geval
een nummer foutief is of gewijzigd moet worden dient u het
gehele nieuwe nummer te programmeren zoals hierboven
beschreven is
Wissen:
Een nummer kunt u wissen door de instructies 1 t/m 5 bij
‘Inprogrammeren’ te volgen echter stap 2 slaat u over, u voert
dus GEEN nummer in. De betreffende geheugenlocatie is nu
gewist
LAATSTE NUMMER GEHEUGEN
Nummerherhaling:
1. druk 2 seconden op toets , het laatst door u gekozen
nummer verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen en het ge-
wenste nummer op (laatste 3 nummers)
3. druk op de telefoontoets om dit nummer te kiezen
Kopiëren naar het nummergeheugen:
1 zoek het gewenste nummer op
2. druk gedurende ruim 2 seconden op toets
3. wijzig nu eventueel het nummer
4. druk kort op toets
5. druk op een van de 10 toetsen van het toetsenbord (0-9)
waaronder u het nummer wilt opslaan
5. u hoort een uittoon en het nummer is opgeslagen
Selectief laatste gekozen nummer wissen:
1 zoek het gewenste nummer op
2. druk gedurende ruim 2 seconden op toets
3. een uittoon klinkt en het nummer is gewist
NUMMERWEERGAVE
Introductie:
Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave, dan wordt
het nummer van de opbellende partij op het display van uw
handset(s) weergegeven. Het NummerWeergave geheugen
heeft een capaciteit van 20 nummers. Let op: is dit geheugen
vol dan zal elke volgende inkomende oproep de oudste oproep
in het geheugen overschrijven.
Indicatie nieuwe oproep:
Het symbool knippert in het display indien er nieuwe oproe-
pen in het NummerWeergavegeheugen zijn opgeslagen die u
nog niet gezien heeft. Zodra u het geheugen heeft ingezien,
dooft dit symbool
Geheugen inzien & terugbellen:
1. druk kort op toets
; het nummer van de laatst
ontvangen oproep verschijnt in het display
indien u aangesloten bent op een centrale die de
NummerWeergave signalen met het FSK systeem
doorgeven (raadpleeg hiervoor uw telefoon-
maatschappij), dan krijgt u naast het nummer, ook de
tijd en de datum van de oproep meegestuurd; druk op
toets om deze tijd en datum op het display te zien
2. gebruik de toetsen en om door het geheugen te
bladeren
3. druk op de telefoontoets om het nummer te kiezen
Kopiëren naar het nummergeheugen:
1. druk kort op toets en gebruik de toetsen en
om de gewenste oproep te selecteren
2. druk gedurende ruim 2 seconden op toets
3. druk daarna kort op toets
4. druk op een van de 10 toetsen van het toetsenbord (0-9)
waaronder u het nummer wilt opslaan
5. u hoort een lange toon en het nummer is opgeslagen
Wissen:
1. druk op toets en gebruik de toetsen en om
de gewenste oproep te selecteren
2. druk gedurende ruim 2 seconden op toets
3. een lange toon klinkt en deze oproep is gewist
Het is niet mogelijk om het gehele NummerWeergave-
geheugen in één keer te wissen.
MULTIHANDSET
Introductie:
Op de PDX-6700 serie kunt u tot 5 draadloze handsets aan-
sluiten (aanmelden). Met meerdere handsets aangemeld, kunt
u gratis in en rond het huis met elkaar telefoneren en gesprek-
ken doorverbinden of zelfs met z’n drieën telefoneren.
Indien de telefoon is geleverd met één handset, dan kunt u extra
GAP compatible hand
sets (*) aanschaffen die u eerst moet
aanmelden (zie de desbetreffende instructies verderop in deze
gebruiksaanwijzing). Is de telefoon reeds inclusief meerdere
handsets geleverd, dan kunt u direct intern telefoneren en
gesprekken doorverbinden.
* Let op dat dit ‘GAP COMPATIBLE’ handsets moeten zijn;
GAP houdt in dat handsets en basisstations van andere typen
en/of merken door elkaar gebruikt kunnen worden. Attentie:
het GAP-protocol beschrijft dat de handset moet kunnen bellen
en gebeld moet kunnen worden; overige functies worden niet
gegarandeerd.
Intercom:
1. druk 2 seconden op toets
2. voer via het toetsenbord het interne nummer in van de
handset waarmee u het intercomgesprek wilt voeren
3. zodra de opgeroepen handset beantwoord, kunt u het
intercomgesprek voeren
LET OP: zodra een van de gesprekspartners het intercom-
gesprek beëindigd door op de telefoontoets te drukken,
wordt de andere handset ook uitgezet; deze handset moet
dus NIET ook op de telefoontoets drukken.
Doorverbinden:
1. druk tijdens het gesprek met de buitenlijn 2 seconden op
toets
2. voer via het toetsenbord het interne nummer in van de
handset waar u de buitenlijn naar toe wilt doorverbinden
3. druk, zodra de opgeroepen handset beantwoord, op de
telefoontoets, de buitenlijn wordt nu doorgeschakeld
Conferentie:
1. druk tijdens het gesprek met de buitenlijn 2 seconden op
toets
2. voer via het toetsenbord het interne nummer in van de
handset die u aan het gesprek met de buitenlijn wilt laten
deelnemen
3.
druk, zodra de handset de oproep beantwoord, gedurende 2
seconden
op toets , de buitenlijn wordt nu bij het
interne gesprek geschakeld
Aanmelden extra handsets:
DE STANDAARD MEEGELEVERDE HANDSETS
ZIJN REEDS BIJ DE BASIS AANGEMELD EN KUNNEN
DIRECT GEBRUIKT WORDEN.
DE NU VOLGENDE AANMELDPROCEDURE IS ALLEEN
VOOR
NIEUWE, EXTRA AANGESCHAFTE, HANDSETS
OF VOOR HANDSETS DIE DOOR EEN STORING DE
AANMELDING BIJ DE BASIS ZIJN KWIJTGERAAKT
1. koppel de voedingsadapter van de basis even los van de
basis en sluit deze na een paar seconden weer aan; de
basis staat nu gedurende 1 minuut in de aanmeld-modus
De nu volgende instructies zijn geschreven voor een
handset van het type PDX-6700. In het geval u een
ander type handset wilt aanmelden, volg dan de
instructies die bij die handset zijn geleverd.
2. druk op de aan te melden handset gedurende 3 seconden
op toets
3. druk nu gedurende 3 seconden op toets
4. voer nu het nummer in van de basis waar u de handset op
wilt aanmelden (bij gebruik van maar een basis is dit altijd
‘1’)
5. na enkele seconden wordt om de PIN-Code gevraagd,
voer nu via het toetsenbord de code 0000 in
6. na enkele seconden klinkt uit de handset een beeptoon en
is de handset aangemeld; links in het display wordt het
interne nummer van de handset weergegeven (1~5)
R/Flash:
1. druk kort op toets om een FLASH puls te geven
zie voor uitleg en voor het instellen van de verbreeks-
duur van de FLASH puls het hoofdstuk
INSTELLINGEN
bij sommige telefoonmaatschappijen moet u na het
geven van een FLASH puls nog een cijfertoets indruk-
ken om bijvoorbeeld ‘WisselGesprek’ te gebruiken;
raadpleeg hiervoor uw telefoonmaatschappij;
Mute (microfoon uit):
1. druk tijdens het gesprek kort op toets
om de
microfoon uit te schakelen
u kunt de andere partij nog wel horen, zij kunnen u
echter niet meer horen
2. nogmaals toets kort indrukken om de microfoon weer
in te schakelen
Gesprekstimer:
1. gedurende het telefoongesprek wordt de verlopen gespreks-
duur in het display weergegeven; 2 seconden nadat u de
verbinding verbreekt, dooft deze uitlezing
Sneltoets bel-uit:
1. druk gedurende ruim 2 seconden op toets om de bel
van de handset uit te schakelen
2. nogmaals toets ruim 2 seconden indrukken om de bel
weer in te schakelen
Toon/puls omschakelen:
De uitkiesmode kan worden ingesteld op toon of op puls.
Standaard staat deze op toon. In enkele gevallen is het nodig
om deze om te zetten naar pulskiezen
1. druk gedurende ruim 2 seconden op toets
2. in het display komt nu “t” voor toon of “p” voor puls te staan
3. druk nogmaals gedurende ruim 2 seconden op toets
om nogmaals te wisselen tussen toon- of pulskiezen
GEBRUIKEN
Handenvrij:
Druk 2 x de telefoontoets ( ) om de luidsprekerfunctie in te
schakelen. Dit kunt u doen vanuit de ruststand van de telefoon
of tijdens een gesprek (1 x drukken).
Let op: indien u deze toets nogmaals indrukt, dan schakelt u
over naar telefoneren met de hoorn tegen uw oor. U verbreekt
dus NIET de verbinding.
Oproep aannemen:
1. druk op de telefoontoets om een oproep aan te nemen
Opbellen:
blokkiezen:
1. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in
een foutieve invoer kunt u met toets
Wissen
een kiespauze kunt u met toets
(2sec. indrukken)
toevoegen
2. druk op de telefoontoets om het nummer te kiezen
direct kiezen:
1. druk op de telefoontoets en wacht op de kiestoon
2. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in, dit num-
mer wordt nu direct gekozen
Oproep beëindigen:
1. druk op de telefoontoets ( ) een oproep te beëindigen
u kunt ook de handset terug in de basis of oplader
plaatsen om de oproep te beëindigen.
Hoornvolume:
1. druk tijdens het gesprek kort op toets , in het display
verschijnen een of meer nullen, druk herhaaldelijk op toets
of gebruik de toetsen en om het hoorn-
volume in te stellen; enkele seconden na het instellen,
verdwijnt deze weergave en is de instelling in het
geheugen vastgelegd
u kunt aparte volume-niveaus instellen voor handenvrij
telefoneren of telefoneren met de hoorn tegen uw oor
ver 1.0
GEBRUIKSAANWIJZING
PDX-6700
serie
4321
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Profoon pdx 6720 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Profoon pdx 6720 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,42 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info