Verklein
Vergroot
222120191817
GEBRUIKSAANWIJZING
PDX-5400
serie
INSTALLATIE
Basis:
1. het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer achter in de basis steken
(het stekkertje aandrukken tot u een klik hoort)
2. de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken
3. het laagspanningsstekkertje van de adapter achter in de telefoon
steken en de adapter in een 230 Volt stopcontact doen
Handset:
1. open het batterijcompartiment van de handset door de batterijdeksel
naar onder weg te schuiven
2. plaats de batterijen in het batterijcompartiment; let hierbij op de pola-
riteit (+ en -)
3. schuif de batterijdeksel terug op de handset en plaats de handset in
de basis
4. de handset gedurende 15 uur onafgebroken in de basis
laten staan om
de batterijen goed op te laden
Extra handsets en opladers:
Is uw telefoon geleverd met meerdere handsets, dan wordt voor elke
extra handset 2 batterijen en een oplader met adapter meegeleverd.
Doe de adapter van deze opladers in een 230 Volt stopcontact, plaats
de batterijen in de handset(s) en plaats de handset(s) gedurende in de
oplader(s) om de batterijen op te laden.
GEBRUIK ALLEEN DE MEEGELEVERDE ADAPTERS. HET
AANSLUITEN VAN ANDERE ADAPTERS ZAL GEVAARLIJKE
SITUATIES TOT GEVOLG HEBBEN OF ZAL SCHADE AAN
DE ELECTRONICA VAN DE TELEFOON TOEBRENGEN.
PLAATS ALLEEN OPLAADBARE NiMH (NIKKEL-METAAL-HYDRIDE)
BATTERIJEN. HET GEBRUIK VAN NIET OPLAADBARE BATTERIJEN
LEID TOT GEVAARLIJKE SITUATIES OF ONTPLOFFINGSGEVAAR.
1 2
5. gebruik toets om de oude naam te wissen en voer via het toetsen-
bord de nieuwe naam in
6. druk op toets
7. gebruik toets om het oude nummer te wissen en voer via het toet-
senbord het nieuwe nummer in
8. druk op toets
9. selecteer met
en
de gewenste VIP beltoon voor dit nummer
10.druk op toets om het gecorrigeerde geheugen op te slaan
Selectief geheugen wissen:
1. druk op toets
2. zoek met behulp van de toetsen en het gewenste geheugen op
3. druk op toets
4. selecteer met de toetsen en de optie [ WISSEN ]
5. druk op toets om dit geheugen te wissen
Gehele geheugen wissen:
1. druk op toets
2. druk op toets
3. selecteer met de toetsen en de optie [ ALLES WISSEN ]
4. druk 2x op toets om het gehele geheugen te wissen
Geheugen status:
Als volgt kunt u zien hoeveel geheugenplaatsen van de beschikbare 20
u in gebruik heeft:
1. druk op toets
2. druk op toets
3. selecteer met de toetsen en de optie [ TB STATUS ]
4. druk op toets , in het display verschijnt nu bijvoorbeeld: 15/20 BEZET
(15 van de 20 geheugens in gebruik)
5. druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van
de handset
TELEFOONBOEKGEHEUGEN
Introductie:
De handset heeft een telefoonboekgeheugen met een capaciteit van 20
telefoonnummers van 20 cijfers maximaal. Bij elk nummer kunt u een
naam van maximaal 12 karakters programmeren.
Het telefoonboekgeheugen in de handset is gekoppeld aan de functie
NummerWeergave, wordt u gebeld door iemand wiens naam met nummer
u in het geheugen heeft geprogrammeerd dan wordt naast het nummer
ook de naam van deze persoon op het display van uw handset getoond.
U dient hiervoor wel geabonneerd te zijn op de dienst NummerWeergave.
Inprogrammeren:
1. druk achtereenvolgens op toets en 2x op
2. voer via het toetsenbord de naam in (zie het ABC op de kiestoetsen)
een foutieve invoer kunt u met toets Wissen
3. druk op toets
4. voer via het toetsenbord het nummer in
een foutieve invoer kunt u met toets Wissen
5. druk op toets
6. selecteer met
en
de gewenste VIP beltoon voor dit nummer
7. druk op toets om het geheugen vast te leggen
Kiezen:
1. druk op toets
2. zoek met behulp van de toetsen
en
het gewenste geheugen op
3. druk op de telefoontoets om dit nummer te kiezen
Wijzigen:
1. druk op toets
2. zoek met behulp van de toetsen en het gewenste geheugen op
3. druk op toets
4 selecteer met de toetsen en de optie [ BEWERKEN ], druk op
toets
R/Flash:
1. druk op toets R om een FLASH puls te geven
de verbreeksduur van de FLASH puls is instelbaar; zie hiervoor het
hoofdstuk INSTELLINGEN TELEFOON
Mute (microfoon uit):
1. druk tijdens het gesprek kort op toets om de microfoon uit te scha-
kelen
u kunt de andere partij nog wel horen, zij kunnen u echter niet
meer horen
2. nogmaals toets
kort indrukken om de microfoon weer in te schake-
len
Handset zoeken:
1. druk op de basis kort op toets
gedurende 60 seconden klinkt uit de handset een signaal en knip-
pert het woord ‘PAGING’ in het display van de handset; druk op de
telefoon-uit toets om het signaal voortijdig te beëindigen
Gesprekstimer:
1. gedurende het telefoongesprek wordt de verlopen gespreksduur in
het display weergegeven
Sneltoets bel-uit:
1. druk gedurende ruim 2 seconden op toets (toets #) om de bel van
de handset uit te schakelen
2. nogmaals toets
ruim 2 seconden indrukken om de bel weer in te
schakelen
GEBRUIKEN
Oproep aannemen:
1. druk op de telefoon-aan toets om een oproep aan te nemen
zie het hoofdstuk INSTELLINGEN TELEFOON om een oproep
direct aan te nemen door alleen de handset uit de basis of oplader
te nemen
Opbellen:
blokkiezen:
1. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in
een foutieve invoer kunt u met toets Wissen
2. druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen
direct kiezen:
1. druk op de telefoon-aan toets en wacht op de kiestoon
2. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in, dit nummer wordt nu
direct gekozen
Oproep beëindigen:
1. druk op de telefoon-uit toets om een oproep te beëindigen
u kunt ook de handset terug in de basis of oplader plaatsen om de
oproep te beëindigen.
Toetsblokkering:
1. druk gedurende ruim 2 seconden op toets
(toets STERRETJE)
om de toetsblokkering in te schakelen
2. nogmaals toets ruim 2 seconden indrukken om de toetsblokkering
op te heffen
Hoornvolume:
1. druk tijdens het gesprek op de toetsen of om het volume te
verhogen of te verlagen
LAATSTE NUMMER GEHEUGEN
Nummerherhaling:
1. druk op toets , het laatst door u gekozen nummer verschijnt in het
display
2. zoek met
en het gewenste nummer op
3. druk op de telefoontoets om dit nummer te kiezen
Kopiëren naar het telefoonboekgeheugen:
1. druk op toets
2. zoek met
en
het gewenste nummer op
3. druk 2x op toets
4. voer via het toetsenbord de naam in
5. druk 2x op toets
6. selecteer met
en
de gewenste VIP beltoon voor dit nummer
7. druk op toets om het geheugen vast te leggen
Selectief laatste gekozen nummer wissen:
1. druk op toets
2. zoek met
en
het gewenste nummer op
3. druk op toets
4. selecteer met en de optie [ WISSEN ]
5. druk op toets
om dit geheugen te wissen
Gehele laatste nummer geheugen wissen:
1. druk op toets
2. druk op toets
3. selecteer met
en
de optie [ ALLES WISSEN ]
4. druk 2x op toets om het gehele laatste nummer geheugen te
wissen
3. doorverbinden:
druk, zodra de opgeroepen
handset beantwoord, op de
telefoon-uit toets, de buitenlijn
wordt nu doorgeschakeld
Aanmelden:
1. druk op toets
en
selecteer de optie [ REGISTRATIE ]
2. druk op toets
en voer de PIN
-code in (de fabriekscode 0000 of uw
eigen PIN-code en druk op toets
de handset gaat nu op zoek naar het betreffende basisstation
3.
houd nu bij de basis toets gedurende 15 seconden ingedrukt
4. na enkele seconden klinkt uit de handset een beeptoon en is de
handset aangemeld, rechts in het display wordt het interne nummer
van deze handset weergegeven (1~6)
Afmelden handsets:
Handsets die defect of kwijt zijn, dienen te worden afgemeld.
1. druk op toets
en selecteer de optie [ BASIS INST ]
2. druk 2x op toets en
voer de PIN
-code in (de fabriekscode 0000 of
uw eigen PIN-code
4. druk op toets
en selecteer de handset die u wilt afmelden (*)
5. druk op toets
;
de geselecteerde handset wordt nu afgemeld
* u kunt alleen andere handsets afmelden, u kunt niet uw eigen handset
afmelden
MULTIHANDSET
Introductie:
Op de PDX-5400 serie kunt u tot 6 draadloze handsets aansluiten (aan-
melden). Met meerdere handsets aangemeld, kunt u gratis in en rond
het huis met elkaar telefoneren en gesprekken doorverbinden of zelfs
met z’n drieën telefoneren.
Indien de telefoon is geleverd met één handset, dan kunt u extra hand
sets
(*) aanschaffen die u eerst moet aanmelden (zie de desbetreffende
instructies verderop in deze gebruiksaanwijzing). Is de telefoon reeds in
-
clusief meerdere handsets geleverd, dan kunt u direct intern telefoneren
en gesprekken doorverbinden.
* Let op dat dit ‘GAP COMPATIBLE’ handsets moeten zijn; GAP houdt
in dat handsets en basisstations van andere typen en/of merken door
elkaar gebruikt kunnen worden.
Intercom:
1. druk op toets
2. 2 handsets in gebruik:
in het geval er 2 handsets aan
uw telefoon zijn aangemeld,
dan gaat nu direct de bel van
de andere handset over
3. zodra de opgeroepen handset beantwoord, kunt u het intercom-
gesprek voeren
Doorverbinden / conferentie:
1. druk tijdens het gesprek met de buitenlijn 2x op toets
2. 2 handsets in gebruik:
in het geval er 2 handsets aan
uw telefoon zijn aangemeld,
dan gaat nu direct de bel van
de andere handset over
Selectief oproep wissen:
1. druk op toets ; de naam of het nummer van de laatst ontvangen
oproep verschijnt in het display
2. zoek met
en
de gewenste oproep op
3. druk op toets en selecteer met en de optie [ WISSEN ]
4. druk op toets om deze oproep te wissen
Gehele NummerMeldergeheugen wissen:
1. druk op toets
; de naam of het nummer van de laatst ontvangen
oproep verschijnt in het display
2. druk op toets en selecteer met
en
de optie [ ALLES WISSEN ]
3. druk 2x op toets om het gehele NummerMeldergeheugen te wissen
VoiceMail indicatie: ( )
In het geval er een VoiceMail bericht voor u is achtergelaten bij de telefoon-
maatschappij, dan wordt dit in het display gemeld door het oplichten van
een envelopje. Zodra u dit bericht heeft beluisterd, dooft dit symbool. (dit
symbool dooft ook door de handset geheel uit te schakelen en weer in te
schakelen)
Let op: deze functie is alleen beschikbaar op het FSK systeem en indien
ondersteund door de telefoonmaatschappij.
NUMMERWEERGAVE
Introductie:
Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave, dan wordt het num-
mer van de opbellende partij op het display van uw handset(s) weerge-
geven. Stuurt uw telefoonmaatschappij ook namen door of heeft u dit
nummer, inclusief naam, in het telefoonboekgeheugen van de handset
geprogrammeerd, dan wordt tevens deze naam op het display weerge-
geven. Het NummerWeergave geheugen heeft een capaciteit van 10
nummers. Let op: is dit geheugen vol dan zal elke volgende inkomende
oproep de oudste oproep in het geheugen overschrijven.
Nieuwe oproepen:
Het display geeft aan of en hoeveel nieuwe oproepen in het Nummer-
Weergavegeheugen zijn opgeslagen die u nog niet gezien heeft. Zodra
u het geheugen heeft ingezien, dooft deze mededeling.
Geheugen inzien & terugbellen:
1. druk op toets ; de naam of het nummer van de laatst ontvangen
oproep verschijnt in het display
2. gebruik
en
om door het geheugen te bladeren
druk, als er een naam wordt weergegeven, op toets # om het num-
mer te zien; druk
en selecteer DETAILS om de tijd en datum van
de oproep te zien
3. druk op de telefoontoets om deze abonnee terug te bellen
Kopiëren naar het telefoonboekgeheugen:
1. druk op toets
; de naam of het nummer van de laatst ontvangen
oproep verschijnt in het display
2. zoek met
en de gewenste oproep op
3. druk 2x op toets
en voer via het toetsenbord de naam in
4. druk 2x op toets
en selecteer met
en
de gewenste VIP beltoon
voor dit nummer
5. druk op toets om het geheugen vast te leggen
6. druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van
de handset
INSTELLINGEN TELEFOON
Introductie:
1. u opent het menu door op toets te drukken
2. gebruik de toetsen en om door de menu opties te bladeren
3. druk op toets om de gewenste optie te openen
4. met de toetsen
en maakt u dan een keuze of selecteert u ‘aan’
of ‘uit’
5. druk tot slot op toets om de instelling op te slaan.
Menustructuur:
De menustructuur van de telefoon serie ziet er als volgt uit:
BELLIJST
TELEF.BOEK
BASIS INST
HANDSET VERW
KIESMODUS
FLASHTIJD
PIN WIJZIG
HANDSET INST
ALARM
BEL INSTEL
INTERN BEL
EXTERN BEL
BELVOLUME
TOON INSTEL
TAAL
NW NAAM HS
HS DISPLAY
AUTOM.ANTW
DATUM&TIJD
REGISTRATIE
STANDAARD
TIPS EN WAARSCHUWINGEN
Algemeen:
Lees de gebruikershandleiding goed door en volg alle aanwijzingen op.
Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of
omgeving.
Zorg voor een goede afvloeiing van warmte;
bedek nooit de telefoon
en/of de voedingsadapter(s)
en plaats deze niet direct naast een
warmtebron.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter(s); het aansluiten van
een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd ra-
ken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen
leiden.
De basis, de handset(s), de oplader(s) en de adapter(s) nooit demon-
teren; dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.
Installatie:
Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan
de basis
aansluiten of losnemen als de voedings
adapter uit het stopcontact en
de telefoon
stekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige
omgeving.
Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij
deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.
Plaatsing:
Bij voorkeur het toestel niet op met cellulose behandelde
opper
vlakken plaatsen; de rubber voetjes kunnen hierop sporen
achter
laten.
Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van
andere telefoons of
andere elektronische (medische)
apparatuur, TL buizen en andere
gasontladingslampen; de uitgestraalde radiogolven van deze (en
andere) draadloze telefoon(s) kunnen het functioneren van de
apparatuur verstoren of de uitgestraalde signalen van de apparaten
verstoren het functioneren van de telefoon.
PIN-code:
Bij [ PIN WIJZIG ] kunt u de PIN-code wijzigen die u nodig heeft bij het
aan- en afmelden van (nieuwe) handsets. De fabrieks PIN-code is 0000.
Zie het hoofdstuk ‘SYSTEEM RESET’ in het geval u de nieuwe PIN-
code kwijt of vergeten bent.
Datum en tijd:
In rust kunt u de tijd in het display van de handset laten weergegeven
en bij NummerWeergave wordt de tijd en de datum van de oproep
geregistreerd.
Bij [DATUMFORMAAT ] kunt u kiezen uit de weergave dag-maand-jaar
of maand-dag-jaar en bij [ TIJDFORMAAT ] kunt u kiezen tussen 12-uur
of 24-uur weergave. Voer de tijd en de datum in bij de respectievelijke
opties [ TIJD INSTEL ] en [ DATUM INST ].
Fabrieksinstellingen:
Via de optie [ STANDAARD ] kunt u de instellingen terug zetten zoals ze
waren toen de telefoon de fabriek verliet:
Handsetnaam: handset
Displaytaal: Nederlands
Belvolume: niveau 3
Belmelodie externe oproep: melodie 1
Belmelodie Interne oproep: melodie 2
Ontvangstvolume: niveau 3
Handset tonen: aan
Toetsblokkering: uit
Alarm: uit
Auto aannemen: uit
Datum formaat: dag-maand-jaar
Uur formaat: 24 uur
Flashtijd: kort (100mS)
kiesmodus: toon
De geheugens blijven bij deze reset instructie ongemoeid.
Toon/puls:
Vanaf de fabriek staat de telefoon ingesteld op toon-kiezen. In het geval
u aangesloten bent op een ouder type telefooncentrale die nog met pul-
sen (= draaischijf principe) functioneert, dan kunt bij de optie [ KIESMO-
DUS ] de instelling aanpassen.
Taal:
Hier kunt u de taal instellen waarmee de diverse instructies op het dis-
play weergegeven worden.
Instructies om terug te keren naar de Nederlandse taal in het geval u per
ongeluk een vreemde taal heeft ingesteld:
1. 3x ‘telefoon-uit toets drukken
2. 1x toets drukken
2. 3x toets drukken
3. 1x toets drukken
2. 3x toets drukken
3. 1x toets drukken
4. met en de Nederlandse taal selecteren
5. 1x toets drukken
6. druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van
de handset
handsetnaam:
Via deze optie (NW NAAM HS) kunt u uw handset een naam geven.
gebruik toets
om de oude naam te wissen en voer via het toetsenbord
de nieuwe naam in van maximaal 10 karakters. Druk op toets om de
naam op te slaan.
Flashtijd:
Een flashpuls is een hele korte onderbreking van de telefoonverbinding.
De verbreekduur van de FLASH-puls kunt u instellen op [ KORT ] (100ms),
[ NORMAAL ] (300ms) of [ LANG ] (600ms). 100ms is de gestandaardi-
seerde verbreeksduur en deze tijd is vanaf de fabriek ingesteld.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of kantoorcentrale of uw
telefoonmaatschappij met betrekking tot de gewenste verbreeksduur.
Belsignalen:
Selecteer de optie [ BEL INSTEL ] om de belsignalen van de handset in
te stellen:
- u kunt aparte melodieën instellen voor intercom oproepen en oproe-
pen van buiten af
- bij [INTERN BEL] en [EXTERN BEL] heeft u de keuze uit 5 verschil-
lende melodieën
- bij [BELVOLUME] heeft u de keuze uit 5 volume-standen en ‘volume-uit’
Handsettoontjes:
Via de optie [ TOON INSTEL ] kunt u de volgende toontjes in of uitscha-
kelen:
- [BATTER TOON]: toontjes die klinkt als de batterijen bijna leeg zijn
- [BUITENBEREIK]: toontjes die klinken als u buiten bereik raakt
- [TOETSTOON]: toontjes die klinken bij het indrukken van een toets
Automatisch aannemen:
Met deze functie [ AUTOM.ANTW ] ingeschakeld kunt u oproepen aanne-
men door alleen de handset uit de basis of oplader te nemen; u hoeft dan
niet de telefoon-
toets te gebruiken. Let op: In het geval de handset niet
in de basis of in de oplader staat, dient u altijd de telefoon-aan toets in te
drukken om een oproep aan te nemen.
Alarm: (wekfunctie)
U kunt de telefoon op een vooraf ingesteld moment en gedurende 60
seconden een alarmtoontje laten geven. (of druk op een willekeurige
toets om het signaal voortijdig uit te schakelen)
Selecteer AAN om deze functie in te schakelen en voer daarna via het
toetsenbord de alarmtijd in (24-uurs systeem). Hierna kunt u de sluimer
-
functie (snooze) in- of uitschakelen. Het alarm wordt dagelijks herhaald
totdat u deze functie via de optie [ UIT ] uitschakelt.
Weergave handsetnaam of tijd:
Via de optie [ HS DISPLAY ] kunt in rust het display van de handset de
handsetnaam of de axtuele tijd laten weergeven.
Bereik:
Het bereik van de telefoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en
tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden.
Komt u buiten bereik van de basis dan gaat het symbool knipperen
en verschijnt de tekst [ ZOEKEN ] in het display. In deze toestand
kunt u niet gebeld worden en kunt u zelf ook niet uitbellen. Ook in het
geval de voedingsadapter van de basis uit het stopcontact genomen
wordt, verliest de handset het contact met de basis en zal het display
[ ZOEKEN ] weergeven en zal het antennesymbool gaan knipperen.
Enige minuten nadat de voedingsadapter weer aangesloten is, heeft de
handset het contact met de basis hersteld.
Lichtnetuitval:
Deze telefoon betrekt zijn voeding uit het lichtnet. In geval van uitval
van het lichtnet kan deze telefoon niet gebruikt worden. Het is daarom
raadzaam om een draadgebonden telefoon achter de hand te houden.
Hoortoestellen:
Dragers van oudere generatie hoortoestellen moeten bij gebruik van
DECT telefoons nog steeds rekening houden met een mogelijke
onaangename bromtoon.
Afluisteren:
Het afluisteren van een DECT telefoon is vrijwel onmogelijk. Niet alleen
dient men zich in het bereik van de DECT telefoon te bevinden, men
heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig.
Onderhoud:
Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige
doek; gebruik geen
chemische reinigingsmiddelen.
Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer
losgekoppeld te worden.
3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
Service Help
+31 (0) 73 6411 355
Service
Help
+31 (0) 73 6411 355
ver 1.1
Medische apparatuur:
Het kan voorkomen dat ingeschakelde DECT telefoons
gevoelige
medische apparatuur storen. Storing zou kunnen optreden wanneer de
telefoon in de nabijheid van het medisch apparaat wordt gehouden. Leg
een DECT-telefoon niet op of tegen een medisch apparaat, ook niet als
deze in de stand-by mode staat.
Voeding handset:
Het display van de handset heeft een ingebouwde
batterijcapaciteits-
meter:
: geheel symbool knippert als de batterijen geladen worden
alleen het binnenste knippert als de batterijen geladen zijn
: indicatie dat de batterijen geladen dienen te worden
knippert als de batterijen vrijwel leeg zijn
Voor een optimaal gebruik raden wij u aan om de handset iedere
avond in de basis of oplader terug te plaatsen. Dit heeft geen nadelig
effect voor de oplaadbare batterijen.
Oplaadbare batterijen of batterijpakketten mogen niet blootgesteld
worden aan vuur of extreme warmte.
Batterijen of batterijpakketten nooit opensnijden of zagen. De inhoud
is chemisch en giftig.
Milieu:
De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij
adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de telefoon
adequaat verpakt kan worden.
Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij
uw leverancier; zij
zorgen voor een milieuvriendelijke
verwerking.
Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw
plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal
daarvoor bestemde batterij inzamelpunten.
Gooi batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.
MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN
Problemen met inkomende oproepen:
Inkomende oproepen worden niet gemeld:
- De bel staat uitgeschakeld; schakel deze in.
U bent continu in gesprek:
- Controleer of een 2e telefoon of een 2e handset die op de basis is
aangemeld, de lijn heeft belegd.
- Sluit een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting en
controleer op deze wijze of de storing in uw telefoon of in uw
aansluiting of bij uw telefoonmaatschappij ligt.
Problemen met uitgaande oproepen:
De kiestoon blijft, u kunt geen nummers kiezen:
- Uw telefoon staat op het verkeerde kiessysteem (toon of puls).
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de leverancier van uw (huis-
of kantoor) centrale of van uw telefoonmodem en vergelijk dit met
de instelling van de PDX-5400.
Problemen tijdens telefoneren:
Beeptonen tijdens intercomgesprek:
- U wordt van buiten af opgebeld tijdens een intercomgesprek;
beëindig dit gesprek, wacht tot de bel normaal overgaat en
beantwoord de oproep
Ruis en andere bijgeluiden:
- U raakt buiten bereik van de basis; verklein de afstand.
- In de nabijheid bevinden zich andere elektrische apparaten die storend
inwerken op de radiogolven van uw DECT telefoon; probeer een
andere locatie.
Problemen met NummerWeergave:
U ontvangt geen Naam- of NummerWeergave informatie op het
display van uw handset.
- Controleer of uw telefoonmaatschappij deze signalen doorstuurt.
(bij sommige providers dient u zich te abonneren op deze dienst)
U ontvangt wel de nummers maar niet de naam
op het display van uw telefoon.
- De telefoonmaatschappij stuurt geen namen door,
informeer hiervoor
bij uw telefoonmaatschappij.
- De naam is niet in het geheugen van uw handset geprogrammeerd;
programmeer deze.
-
De naam is wel in het geheugen geprogrammeerd
maar het
bijbehorende telefoonnummer is ingeprogrammeerd zonder
kengetal; programmeer het nummer inclusief kengetal.
Overig:
Het display blijft blanco:
- De batterijen zijn leeg. Plaats de handset in de basis of in de
oplader om de batterijen op te laden en laat de handset minimaal
15 uur onafgebroken opladen.
De handset wil niet inschakelen:
- De batterijspanning is te laag; plaats de handset in de basis of
oplader en laad de batterijen gedurende 15 uren op.
- De batterijen zijn niet geplaatst; controleer dit.
De batterijen raken te snel leeg:
- Controleer de oplaadcontacten van de basis of oplader en van de
handset en reinig deze desgewenst.
- De batterijen zijn aan vervanging toe; vervang deze.
De handset heeft geen contact met de basis:
- U bent te ver van de basis verwijderd; verklein de afstand.
- De basis is uitgeschakeld (adapter uit stopcontact); herstel dit.
- De handset is niet (meer) aangemeld aan de basis; meld deze
(opnieuw) aan.
In het geval de storing met de bovengenoemde oplossingen nog niet
verholpen is:
Neem de batterijen uit de handset en neem de voedingsadapter en
de telefoonstekker uit de respectievelijke contactdozen; sluit alles na
enkele minuten weer aan.
U kunt ook contact opnemen met de Profoon servicedienst op
telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355 of met de leverancier van deze
telefoon.
SYSTEEM RESET (PIN-code vergeten)
Indien u de nieuwe PIN-code vergeten of kwijt bent of indien de telefoon
niet meer reageert, dan kunt u de telefoon volledig resetten waarbij de
PIN-code wordt teruggezet naar 0000. Let op dat ook de handset(s)
word(t)(en) afgemeld. Deze dient u opnieuw aan te melden.
1. neem de adapter uit het stopcontact
2. druk op de basis op toets
EN HOUD DEZE TOETS INGEDRUKT
3. doe de adapter terug in het stopcontact (toets
ingedrukt houden)
4. laat NA 30 SECONDEN toets
los; de telefoon is nu gereset
5. meld nu de handset(s) weer aan zoals in het hoofdtuk ‘Multihandset’
beschreven is
SPECIFICATIES
Protocol: DECT / GAP, 6 handsets
NummerMelder:
DTMF & FSK, auto herkenning, 10 geheugens
Kiezen: toon / puls omschakelbaar
FLASH :
100/300/600mS, instelbaar
Telefoonboek: 20 geheugens
Voeding basis: via adapter
in: 230VAC, 50Hz
uit: 6VDC, 200mA,
Voeding handset: via 2 batterijen
spanning: 1,2V
capaciteit: 500mAh
materiaal: NiMH
formaat: AAA
Voeding oplader: via adapter
in: 230VAC 50Hz
uit: 6VDC, 200mA,
Bereik: 50m binnenshuis / 300m buitenshuis
Gebruiksduur (bij volle batterijen):
stand-by: > 100 uur
gebruik: > 10 uur
Gebruiks temp.: 0°C tot 40°C
Opslag temp.: -20°C tot 60°C
VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen
zoals
omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC
.
De verklaring van conformiteit is beschikbaar
op de website WWW.PROFOON.COM
GARANTIE
Op de Profoon PDX-5400 serie DECT telefoons heeft u een garantie
van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die
periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal-
en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling
van de importeur. Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze
gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg
dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Profoon
op telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355.
DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting,
lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele
onderdelen of toebehoren, gebruik van niet oplaadbare batterijen,
verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur,
overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde
wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het
apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet
vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.
Aansluitsnoeren, stekkers en batterijen vallen niet onder de garantie.
Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele
gevolgschade, is uitgesloten.
m
eer dan 2 handsets in gebruik:
in het geval er meer dan 2 handsets
aan uw telefoon zijn aangemeld, dan
dient u nu het nummer van de gewenste
handset in te voeren (of druk op toets 9
om alle handsets op te roepen)
m
eer dan 2 handsets in gebruik:
in het geval er meer dan 2 handsets
aan uw telefoon zijn aangemeld, dan
dient u nu het nummer van de gewenste
handset in te voeren (of druk op toets 9
om alle handsets op te roepen)
conferentie
:
druk, zodra de opgeroepen handset
beantwoord, gedurende 2 seconden
op toets * (sterretje), de buitenlijn
wordt nu bijgeschakeld
PDX-5400, NL, ver1.1.indd 1 2-12-2008 14:50:59

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Profoon pdx 5430 trio bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Profoon pdx 5430 trio in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,72 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info