Verklein
Vergroot
Wijzigen:
1. druk op toets ; het eerste geheugen verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen
en het gewenste geheugen
op
3. druk op toets OK
4 selecteer met de toetsen
en de optie [ WIJZIGEN ]. druk op
toets OK
6. gebruik toets C om het oude nummer te wissen en voer via het
toetsenbord het nieuwe nummer in
7. druk op toets OK
8. gebruik toets C om de oude naam te wissen en voer via het toetsen-
bord de nieuwe naam in
9. druk op toets OK om het gecorrigeerde geheugen op te slaan
Selectief geheugen wissen:
1. druk op toets
; het eerste geheugen verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen
en het gewenste geheugen
op
3. druk op toets OK
4 selecteer met de toetsen
en de optie [ WISSEN ? ]
5. druk 2x op toets OK om dit geheugen te wissen
Gehele geheugen wissen:
1. druk op toets
; het eerste geheugen verschijnt in het display
2. druk op toets OK
3 selecteer met de toetsen
en de optie [ WIS ALLES ? ]
4. druk 2x op toets OK
om het gehele geheugen te wissen
TELEFOONBOEKGEHEUGEN
Introductie:
De handset heeft een telefoonboekgeheugen met een capaciteit van 25
telefoonnummers van 16 cijfers maximaal. Bij elk nummer kunt u een
naam van maximaal 16 karakters programmeren.
Het telefoonboekgeheugen in de handset is gekoppeld aan de functie
NummerWeergave, wordt u gebeld door iemand wiens naam met nummer
u in het geheugen heeft geprogrammeerd dan wordt naast het nummer
ook de naam van deze persoon op het display van uw handset getoond.
U dient hiervoor wel geabonneerd te zijn op de dienst NummerWeergave.
Inprogrammeren:
1. druk achtereenvolgens op toets
en 2x op toets OK
2. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in
een foutieve invoer kunt u met toets C Wissen
een kiespauze kunt u met toets PAUSE toevoegen
3. druk op toets OK
4. voer via het toetsenbord de naam in (zie het ABC op de kiestoetsen)
een foutieve invoer kunt u met toets C Wissen
5. druk op toets OK om het geheugen vast te leggen
Kiezen:
1. druk op toets ; het eerste geheugen verschijnt in het display
druk op toets * (sterretje) om het bijbehorend telefoonnummer te
zien
2. zoek met behulp van de toetsen en het gewenste geheugen op
3. druk op de telefoontoets om dit nummer te kiezen
R/Flash:
1. druk op toets R om een FLASH puls te geven
bij sommige telefoonmaatschappijen moet u na het geven van
een FLASH puls nog een cijfertoets indrukken om bijvoorbeeld
‘WisselGesprek’ te gebruiken; raadpleeg hiervoor uw telefoon-
maatschappij; de verbreeksduur van de FLASH puls is instel-
baar; zie hiervoor het hoofdstuk INSTELLEN
Mute (microfoon uit):
1. druk tijdens het gesprek kort op toets
om de microfoon uit te scha-
kelen
u kunt de andere partij nog wel horen, zij kunnen u echter niet
meer horen
2. nogmaals kort indrukken om de microfoon weer in te schakelen
Handset zoeken:
1. druk op de basis op toets
gedurende 60 seconden klinkt uit de handset een signaal en
licht ‘PAGING’ in het display van de handset op; druk op een
willekeurige toets om het signaal voortijdig te beëindigen
Gesprekstimer:
1. gedurende het telefoongesprek wordt de verlopen gespreksduur in
het display weergegeven; 2 seconden nadat u de verbinding ver-
breekt, dooft deze uitlezing
Sneltoets bel-uit:
1. druk gedurende ruim 2 seconden op toets
om de bel van de hand-
set uit te schakelen
2. nogmaals toets
ruim 2 seconden indrukken om de bel weer in te
schakelen
GEBRUIKEN
Oproep aannemen:
1. druk op de telefoontoets om een oproep aan te nemen
zie het hoofdstuk INSTELLEN om een oproep direct aan te
nemen door alleen de handset uit de oplader op te nemen
Opbellen:
blokkiezen:
1. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in
een foutieve invoer kunt u met toets C Wissen
een kiespauze kunt u met toets PAUSE toevoegen
2. druk op de telefoon toets om het nummer te kiezen
direct kiezen:
1. druk op de telefoontoets en wacht op de kiestoon
2. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in, dit nummer wordt
nu direct gekozen
Oproep beëindigen:
1. druk op de telefoontoets om een oproep te beëindigen
u kunt ook de handset terug in de basis of oplader plaatsen om
de oproep te beëindigen.
Toetsblokkering:
1. druk gedurende ruim 2 seconden op toets
(= toets hekje) om de
toetsblokkering in te schakelen
inkomende oproepen kunnen normaal aangenomen worden
2. nogmaals toets
ruim 2 seconden indrukken om de toetsblokke-
ring op te heffen
Hoornvolume:
1. druk tijdens het gesprek op de toetsen of om het volume te
verhogen of te verlagen
INSTALLATIE
Basis:
1. het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer onder in de basis
steken (het stekkertje aandrukken tot u een klik hoort)
2. de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken
3. het laagspanningsstekkertje van de adapter achter in de telefoon
steken en de adapter in een 230 Volt stopcontact doen
Handset:
1. open het batterijcompartiment van de handset door de batterij-
deksel naar onder weg te schuiven
2. plaats de batterijen in het batterijcompartiment; let hierbij op de
polariteit (+ en -)
3. schuif de batterijdeksel terug op de handset en plaats de hand-
set in de basis
4. de handset gedurende 15 uur onafgebroken in de basis
laten staan
om de batterijen goed op te laden
Extra handsets en opladers:
Is uw telefoon geleverd met meerdere handsets, dan wordt voor elke
extra handset 2 batterijen en een oplader met adapter meegeleverd.
Doe de adapter van deze opladers in een 230 Volt stopcontact, plaats
de batterijen in de handset(s) en plaats de handset(s) gedurende in de
oplader(s) om de batterijen op te laden.
GEBRUIK ALLEEN DE MEEGELEVERDE ADAPTERS. HET
AANSLUITEN VAN ANDERE ADAPTERS ZAL GEVAARLIJKE
SITUATIES TOT GEVOLG HEBBEN OF ZAL SCHADE AAN
DE ELECTRONICA VAN DE TELEFOON TOEBRENGEN.
PLAATS ALLEEN OPLAADBARE NiMH (NIKKEL-METAAL-HYDRIDE)
BATTERIJEN. HET GEBRUIK VAN NIET OPLAADBARE BATTERIJEN
LEID TOT GEVAARLIJKE SITUATIES OF ONTPLOFFINGSGEVAAR.
LAATSTE NUMMER GEHEUGEN(S)
De PDX-300+ handset onthoudt de laatste 10 door u gekozen nummers
Nummerherhaling:
1. druk op toets
, het laatst door u gekozen nummer verschijnt in het
display
2. zoek met behulp van de toetsen
en het gewenste nummer op
3. druk op de telefoontoets om dit nummer te kiezen
Kopiëren naar het telefoonboekgeheugen:
1. druk op toets , het laatste door u gekozen nummer verschijnt in
het display
2. zoek met behulp van de toetsen en het gewenste geheugen op
3. druk op toets OK
4. selecteer met de toetsen en de optie [ OPSLAAN ]
5. druk 2x op toets OK
6. voer via het toetsenbord de naam in
7. druk op toets OK om het geheugen vast te leggen
Selectief laatste gekozen nummer wissen:
1. druk op toets , het laatste door u gekozen nummer verschijnt in
het display
2. zoek met behulp van de toetsen en het gewenste geheugen op
3. druk op toets OK
4. selecteer met de toetsen en de optie [ WISSEN ? ]
5. druk 2x op toets OK om dit geheugen te wissen
Gehele laatste nummer geheugen wissen:
1. druk op toets , het laatste door u gekozen nummer verschijnt in
het display
2. druk op toets OK
3. selecteer met de toetsen en de optie [ WIS ALLES ? ]
4. druk 2x op toets OK om het gehele laatste nummer geheugen te
wissen
Aanmelden handset aan andere basisstations:
U kunt uw PDX-300+ handset ook aanmelden aan het basis-station van
een ander merk of type.
Basis-station: Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij dat andere
basis-station is geleverd met betrekking tot het aan-
melden van handsets.
Handset: Volg voor de handset de instructies die beschreven
staan in de vorige paragraaf.
Basis-station selecteren:
Indien de handset aan meerdere basisstations
is aangemeld, kunt u als
volgt de gewenste basis selecteren:
1. druk op toets OK
2. selecteer met de toetsen en de optie [ AANMELDEN ]
3. druk 1x op toets OK
4. selecteer met de toetsen en de optie [ SEL BASIS ]
5. druk op toets OK
6. selecteer met de toetsen en de gewenste basis (*)
7. druk op toets OK
8. zodra de handset een beschikbare basis heeft gevonden, klinkt een
beeptoon.
*: Indien u de optie [ AUTO ] kiest, zal de handset die basis selecteren
waarvan het signaal het sterkst ontvangen wordt. Ook indien de hand-
set (in rust) buiten bereik van het basis-station raakt, zal de handset
automatisch op zoek gaan naar een wel bereikbaar basis-station. Let op:
dit gebeurt alleen indien de handset de verbinding met het basis-station
van dat moment verliest. Het is niet mogelijk om tijdens een gesprek van
basis-station te wisselen.
Plaatsing:
Bij voorkeur het toestel niet op met cellulose behandelde opper-
vlakken plaatsen; de rubber voetjes kunnen hierop sporen achter-
laten.
Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van andere telefoons
of andere elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere
gasontladingslampen; de uitgestraalde radiogolven van deze (en
andere) draadloze telefoon(s) kunnen het functioneren van de
apparatuur verstoren of de uitgestraalde signalen van de apparaten
verstoren het functioneren van de telefoon.
Bereik:
Het bereik van de telefoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en
tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandig-
heden. Komt u buiten bereik van de basis dan gaat het antenne symbool
(
) knipperen en verschijnt de tekst [ ZOEKEN ] in het display. In deze
toestand kunt u niet gebeld worden en kunt u zelf ook niet uitbellen.
Ook in het geval de voedingsadapter van de basis uit het stopcontact
genomen wordt, verliest de handset het contact met de basis en zal
het display [ ZOEKEN ] weergeven en zal het antennesymbool gaan
knipperen. Enige minuten nadat de voedingsadapter weer aangesloten
is, heeft de handset het contact met de basis hersteld.
Lichtnetuitval:
Deze telefoon betrekt zijn voeding uit het lichtnet. In geval van uitval
van het lichtnet kan deze telefoon niet gebruikt worden. Het is daarom
raadzaam om een draadgebonden telefoon achter de hand te houden.
Hoortoestellen:
Dragers van oudere generatie hoortoestellen moeten bij gebruik van
DECT telefoons nog steeds rekening houden met een mogelijke
onaangename bromtoon.
Afluisteren:
Het afluisteren van een DECT telefoon is vrijwel onmogelijk. Niet alleen
dient men zich in het bereik van de DECT telefoon te bevinden, men
heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig.
NUMMERWEERGAVE
Introductie:
Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave, dan wordt het num-
mer van de opbellende partij op het display van uw handset(s) weerge-
geven. Stuurt uw telefoonmaatschappij ook namen door of heeft u dit
nummer, inclusief naam, in het telefoonboekgeheugen van de handset
geprogrammeerd, dan wordt tevens deze naam op het display weerge-
geven.
Het NummerWeergave geheugen heeft een capaciteit van 20 nummers.
Let op: is dit geheugen vol dan zal elke volgende inkomende oproep de
oudste oproep in het geheugen overschrijven.
Indicatie nieuwe oproep:
Het symbool
licht op indien er nieuwe oproepen in het Nummer-
Weergavegeheugen zijn opgeslagen die u nog niet gezien heeft.
Zodra u het geheugen heeft ingezien, dooft dit symbool
Geheugen inzien & terugbellen:
1. druk op toets
; de naam of het nummer van de laatst ontvangen
oproep verschijnt in het display
2. gebruik de toetsen en om door het geheugen te bladeren
op toets sterretje te drukken om de tijd en de datum van de
oproep te zien
als er een naam werd weergegeven dan wordt, nadat u op toets
sterretje drukte, eerst het telefoonnummer getoond; nogmaals
op toets * drukken voor de tijd en de datum
3. druk op de telefoontoets om deze abonnee terug te bellen
Kopiëren naar het telefoonboekgeheugen:
1. druk op toets
; de naam of het nummer van de laatst ontvangen
oproep verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen en de gewenste oproep op
3. druk op toets OK
Afmelden handsets:
Handsets die defect of kwijt zijn, dienen te worden afgemeld.
1. druk op toets OK
2. selecteer met de toetsen
en de optie [ AANMELDEN ]
3. druk 1x op toets OK
4. selecteer met de toetsen
en de optie [ HS AFMELDEN ]
5. druk op toets OK
6. voer via het toetsenbord de PIN-code in (de fabriekscode 0000 of
uw eigen PIN-code en druk op toets OK
7. selecteer met de toetsen
en de af te melden handset (*)
8. druk op toets OK
9. de geselecteerde handset wordt nu afgemeld
* u kunt alleen andere handset afmelden, u kunt niet uw eigen handset
afmelden
Tips betreffende multihandset:
Opbellen en opgebeld worden geschiedt bij alle PDX-300+ type
handsets op dezelfde wijze.
Intercomgesprekken zijn kosteloos.
Wordt u van buitenaf opgebeld tijdens een intercomgesprek, dan
klinkt er in de handsets een aankloptoon. Beëindig het interne
gesprek, wacht totdat de bel normaal overgaat en beantwoord de
oproep.
In het geval u meer dan 2 handsets aan de basis heeft aangemeld
,
dan kunt u ook de buitenlijn met een van de andere handsets
aannemen.
Bij een inkomende oproep van buiten gaan de bellen van alle
handsets over. De handset die als eerste de oproep aanneemt
krijgt verbinding met de buitenlijn.
Medische apparatuur:
Het kan voorkomen dat ingeschakelde DECT telefoons gevoelige
medische apparatuur storen. Storing zou kunnen optreden wanneer
de telefoon in de onmiddellijke nabijheid van het medisch apparaat
wordt gehouden. Leg een DECT-telefoon niet op of tegen een medisch
apparaat, ook niet als deze in de stand-by mode staat.
Voeding handset:
Het display van de handset heeft een ingebouwde batterijcapaciteits-
meter ( ). Is het batterijsymbool vol, dan is het batterijpakket
geladen; is het batterijsymbool leeg of voor de helft gevuld, dan
dient het batterijpakket opgeladen te worden. Tijdens het laden
verloopt dit symbool totdat het batterijpakket volledig geladen is
Voor een optimaal gebruik raden wij u aan om de handset iedere
avond in de basis of oplader terug te plaatsen. Dit heeft geen
nadelig effect voor het oplaadbare batterijpakket.
Oplaadbare batterijen of batterijpakketten mogen niet blootgesteld
worden aan vuur of extreme warmte.
Batterijen of batterijpakketten nooit opensnijden of zagen. De
inhoud is chemisch en giftig.
Milieu:
De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren.
Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de
telefoon adequaat verpakt kan worden.
Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier;
zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.
Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij
uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de
speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten.
Gooi batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.
Onderhoud:
Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik
geen chemische reinigingsmiddelen.
Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer
losgekoppeld te worden.
INSTELLINGEN
Introductie:
1. u opent het menu door op de OK-toets te drukken
2. gebruik de toetsen en om door de menu opties te bladeren
3. druk op de OK-toets om de gewenste optie te openen
4. met de toetsen en maakt u dan een keuze of selecteert u ‘aan’
of ‘uit’
5. druk tot slot op de OK-toets om de instelling op te slaan.
Menustructuur:
De menustructuur van de PDX-300+ serie ziet er als volgt uit:
MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN
[ GEEN LIJN ] staat in het display:
De basis heeft geen verbinding met uw telefoon aansluiting:
- Controleer of het telefoonsnoer correct is aangesloten
- Sluit bij twijfel een andere telefoon aan op uw telefoon-
stopcontact
Problemen met inkomende oproepen:
Inkomende oproepen worden niet gemeld:
- Het belsignaal staat uitgeschakeld; schakel deze in.
U bent continu in gesprek:
- Controleer of u een 2e telefoon heeft waarvan de hoorn naast
de telefoon ligt.
- Controleer of een 2e handset die op de basis is aangemeld,
de lijn heeft belegd.
- Sluit een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting en
controleer op deze wijze of de storing in uw telefoon of in uw
aansluiting of bij uw telefoonmaatschappij ligt.
Problemen met uitgaande oproepen:
De kiestoon blijft, u kunt geen nummers kiezen:
- Uw telefoon staat op het verkeerde kies-systeem (toon of puls).
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of leverancier van uw (huis-
of kantoor) centrale of van uw telefoonmodem en vergelijk dit
met de instelling van de PDX-300+.
Problemen tijdens telefoneren:
Beeptonen tijdens intercomgesprek:
- U wordt van buiten af opgebeld tijdens een intercomgesprek;
beëindig het intercomgesprek, wacht tot de bel normaal
overgaat en beantwoord de telefoonoproep.
Ruis en andere bijgeluiden:
- U raakt buiten bereik van de basis; verklein de afstand.
- In de nabijheid bevinden zich andere elektrische apparaten
die storend inwerken op de radiogolven van uw DECT
telefoon; probeer een andere locatie.
4. selecteer met de toetsen
en de optie [ OPSLAAN ]
5. druk 2x op toets OK
6. voer via het toetsenbord de naam in
7. druk op toets OK om het geheugen vast te leggen
Selectief oproep wissen:
1. druk op toets
; de naam of het nummer van de laatst ontvangen
oproep verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen en de gewenste oproep op
3. druk op toets OK
4. selecteer met de toetsen en de optie [ WISSEN ? ]
5. druk 2x op toets OK om deze oproep te wissen
Gehele NummerMeldergeheugen wissen:
1. druk op toets
; de naam of het nummer van de laatst ontvangen
oproep verschijnt in het display
2. druk op toets OK
3. selecteer met de toetsen en de optie [ WIS ALLES ? ]
4. druk 2x op toets OK om het gehele NummerMeldergeheugen te
wissen
VoiceMail indicatie:
In het geval er een VoiceMail bericht voor u is achtergelaten bij de tele-
foonmaatschappij, dan wordt dit in het display gemeld door het oplichten
van een envelopje
( )
. Zodra u dit bericht heeft beluisterd, dooft dit
symbool.
Let op: deze functie is alleen beschikbaar op het FSK systeem en indien
ondersteund door de telefoonmaatschappij.
Handsettoontjes:
Via de optie [ HS INSTELL - GELUIDINST ] kunt u de volgende toontjes
in of uitschakelen:
- [ Batt laag ]: de toon die klinkt als de batterijen bijna leeg zijn
- [ Geen bereik ]: de toon die klinkt als u buiten bereik van de basis
raakt
- [ Toetstoon ]: de toon die klinkt bij het indrukken van een toets
Automatisch aannemen:
Met deze functie [ AUTO AANNEM ] ingeschakeld kunt u oproepen aan-
nemen door alleen de handset uit de basis of oplader te nemen; u hoeft
dan niet de telefoon-
toets te gebruiken.
Let op: In het geval de handset niet in de basis of in de oplader staat,
dient u altijd de telefoon-aan toets in te drukken om een oproep aan te
nemen.
Alarm:
U kunt de telefoon op een vooraf ingesteld moment en gedurende 60
seconden een alarmtoontje laten geven. (of druk op een willekeurige
toets om het signaal voortijdig uit te schakelen)
Selecteer AAN om deze functie in te schakelen en voer daarna via het
toetsenbord de alarmtijd in (24-uurs systeem). Dit alarm wordt dagelijks
herhaald totdat u deze functie via de optie [ UIT ] uitschakelt.
Taal:
Hier kunt u de taal instellen waarmee de diverse instructies op het dis-
play weergegeven worden.
Instructies om terug te keren naar de Nederlandse taal in het geval u per
ongeluk een vreemde taal heeft ingesteld:
1. 2x toets OK drukken
2. 6x toets
drukken
3. 1x toets OK drukken
4. met
en de Nederlandse taal selecteren
5. 1x toets OK drukken
Problemen met NummerWeergave:
U ontvangt geen Naam- of NummerWeergave informatie op het
display van uw handset.
- Controleer of uw telefoonmaatschappij deze signalen door-
stuurt. (bij sommige telefoonmaatschappijen dient u zich te
abonneren op deze dienst)
U ontvangt wel de nummers maar niet de naam op het display van
uw telefoon.
- De telefoonmaatschappij stuurt geen namen door; informeer
hiervoor bij uw telefoonmaatschappij.
- De naam is niet in het telefoonboekgeheugen van uw handset
geprogrammeerd; programmeer deze.
- De naam is wel in het telefoonboekgeheugen geprogrammeerd
maar het bijbehorende telefoonnummer is ingeprogrammeerd
zonder kengetal; programmeer het nummer inclusief kengetal.
Overig:
Het display blijft blanco:
- De batterijen zijn leeg. Plaats de handset in de basis of in de
oplader om de batterijen op te laden en laat de handset
minimaal 15 uur onafgebroken opladen. Let op dat als u de
handset in de basis of oplader plaatst, het tot enkele minuten
kan duren alvorens het display oplicht.
De handset wil niet inschakelen:
- De batterijspanning is te laag; plaats de handset in de basis of
oplader en laad de batterijen gedurende 15 uren op.
- De batterijen zijn niet geplaatst; controleer dit.
De batterijen raken te snel leeg:
- Controleer de oplaadcontacten van de basis of oplader en van
de handset en reinig deze desgewenst.
- De batterijen zijn aan vervanging toe; vervang deze.
De handset heeft geen contact met de basis:
- U bent te ver van de basis verwijderd; verklein de afstand.
- De basis is uitgeschakeld (adapter uit stopcontact); herstel dit.
- De handset is niet (meer) aangemeld aan de basis; meld deze
(opnieuw) aan.
MULTIHANDSET
Introductie:
Op de PDX-300+ serie kunt u tot 6 draadloze handsets aansluiten (aan-
melden). Met meerdere handsets aangemeld, kunt u gratis in en rond
het huis met elkaar telefoneren en gesprekken doorverbinden of zelfs
met z’n drieën telefoneren.
Indien de telefoon is geleverd met één handset, dan kunt u extra hand
sets
(*) aanschaffen die u eerst moet aanmelden (zie de desbetreffende
instructies verderop in deze gebruiksaanwijzing). Is de telefoon reeds in-
clusief meerdere handsets geleverd, dan kunt u direct intern telefoneren
en gesprekken doorverbinden.
* Let op dat dit ‘GAP COMPATIBLE’ handsets moeten zijn; GAP houdt
in dat handsets en basisstations van andere typen en/of merken door
elkaar gebruikt kunnen worden. Attentie: het GAP-protocol beschrijft dat
de handset moet kunnen bellen en gebeld moet kunnen worden; overige
functies worden niet gegarandeerd.
Intercom:
1. druk gedurende 2 seconden op toets INT
2. voer via het toetsenbord het interne nummer in van de handset
waarmee u het intercomgesprek wilt voeren
3. zodra de opgeroepen handset beantwoordt, kunt u het intercom-
gesprek voeren
Doorverbinden:
1. druk tijdens het gesprek met de buitenlijn gedurende 2 seconden op
toets INT
2. voer via het toetsenbord het interne nummer in van de handset waar
u de buitenlijn naar toe wilt doorverbinden
3. druk, zodra de opgeroepen handset beantwoord, op de telefoon-
toets, de buitenlijn wordt nu doorgeschakeld
Handsetnaam:
Via deze optie kunt u uw handset een naam geven. Gebruik toets C
om de oude naam te wissen en voer via het toetsenbord de nieuwe
naam in van maximaal 10 karakters. Deze naam kunt u weergeven door
achtereenvolgens op toets
en op toets C te drukken; gedurende 30
seconden verschijnt de handsetnaam in het display. Na 30 seconden
wordt weer de tijd en de datum weergegeven.
PIN-code:
Hier kunt u de PIN-code wijzigen die u nodig heeft bij het aan- en afmel-
den van (nieuwe) handsets. De fabrieks PIN-code is 0000.
Toon/puls:
Vanaf de fabriek staat de telefoon ingesteld op toon-kiezen. In het geval
u aangesloten bent op een ouder type telefooncentrale die nog met
pulsen functioneert, dan kunt u hier de instelling aanpassen.
Flashtijd:
Een flashpuls is een hele korte onderbreking van de telefoonverbinding.
De verbreeksduur kunt u instellen. 120mS is de gestandaardiseerde ver-
breeksduur en deze tijd is vanaf de fabriek ingesteld.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of kantoorcentrale of uw
telefoonmaatschappij met betrekking tot de gewenste verbreeksduur.
VMWI: (Visual Message Waiting Indicator)
Indien de telefoonmaatschappij niet het signaal ‘VoiceMailmelding uit’
stuurt, dan kunt u met deze optie deze melding handmatig uitschakelen
(zie ook ‘VoiceMail indicatie’ elders in deze gebruiksaanwijzing)
Fabrieksinstellingen:
Via de optie [ Fabr.inst. ] kunt u de instellingen terug zetten zoals ze
waren toen de telefoon de fabriek verliet:
Belmelodie: 2
Belvolume: 3
Batterij toontjes: aan
Bereik toontjes: aan
In het geval de storing met de bovengenoemde oplossingen nog niet
verholpen is:
Neem de batterijen uit de handset en neem de voedingsadapter en
de telefoonstekker uit de respectievelijke contactdozen; sluit alles na
enkele minuten weer aan.
U kunt ook contact opnemen met de Profoon servicedienst op
telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355 of met de leverancier van deze
telefoon.
SPECIFICATIES
Protocol: DECT / GAP, 6 handsets
NummerMelder:
DTMF & FSK, automatische herkenning, 20 geheugens
Kiezen: toon / puls omschakelbaar
FLASH : 100, 120, 250, 270, 300, 370, 600 of 800mS
Telefoonboek: 25 geheugens
Voeding basis: voedingsadapter
in: 230VAC, 50Hz
uit: 6VDC, 250mA,
Voeding handset: NiMH batterijen
spanning: 1,2V
capaciteit: 450mAh
materiaal: NiMH
formaat: AAA
aantal: 2
Voeding oplader: voedingsadapter
in: 230VAC 50Hz
uit: 6VDC, 150mA
Bereik: 50m binnenshuis
300m buitenshuis
Gebruiksduur (bij volle batterijen):
stand-by: > 100 uur
gebruik: > 10 uur
Gebruiks temp.: 0°C tot 40°C
Opslag temp.: -20°C tot 60°C
Conferentie:
1. druk tijdens het gesprek met de buitenlijn gedurende 2 seconden op
toets INT
2. voer via het toetsenbord het interne nummer in van de handset die u
aan het gesprek met de buitenlijn wilt laten deelnemen
3.
druk, zodra de handset de oproep beantwoord, gedurende 2 seconden
op toets INT, de buitenlijn wordt nu bij het interne gesprek gescha-
keld
Aanmelden extra handsets:
DE STANDAARD MEEGELEVERDE HANDSETS ZIJN REEDS BIJ DE
BASIS AANGEMELD EN KUNNEN DIRECT GEBRUIKT WORDEN.
DE NU VOLGENDE AANMELDPROCEDURE IS ALLEEN VOOR
NIEUWE, EXTRA AANGESCHAFTE, HANDSETS.
1. druk op toets OK
2. selecteer met de toetsen
en de optie [ AANMELDEN ]
3. druk 2x op toets OK
4. selecteer met de toetsen
en het basis-station in waarop u de
handset wilt aanmelden (bij gebruik van één basisstation is dit altijd
nummer 1)
5. druk op toets OK
6. voer via het toetsenbord de PIN-code in (de fabriekscode 0000 of
uw eigen PIN-code en druk op toets OK
de handset gaat nu op zoek naar het betreffende basisstation
7.
houd nu bij de basis toets
gedurende 15 seconden ingedrukt
8. na enkele seconden klinkt uit de handset een beeptoon en is de
handset aangemeld
Datum en tijd:
In rust wordt de tijd en de datum in het display van de handset weer-
gegeven en bij NummerWeergave wordt de tijd en de datum van de
oproep geregistreerd.
Voer via het toetsenbord achtereenvolgens in:
de laatste 2 cijfers van het jaar; op toets OK drukken
de dag, de maand; op toets OK drukken
de uren, de minuten; op toets OK
drukken
TIPS EN WAARSCHUWINGEN
Algemeen:
Lees de gebruikershandleiding goed door en volg alle aanwijzingen op.
Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte
of omgeving.
Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon
en/of de voedingsadapter(s) en plaats deze niet direct naast een
warmtebron.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter(s); het aansluiten van
een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd
raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen
leiden.
De basis, de handset(s), de oplader(s) en de adapter(s) nooit demon-
teren; dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.
Installatie:
Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de basis aan-
sluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en
de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige
omgeving.
Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij
deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.
VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen
zoals
omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC
.
De verklaring van conformiteit is beschikbaar
op de website WWW.PROFOON.COM
GARANTIE
Op de Profoon PDX-300+ serie DECT telefoons heeft u een garantie
van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die
periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal-
en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de
importeur.
HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze
gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg
dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Profoon
op telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355.
DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting,
lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele
onderdelen of toebehoren, gebruik van niet oplaadbare batterijen,
verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur,
overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde
wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het
apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet
vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.
Aansluitsnoeren, stekkers en batterijen vallen niet onder de garantie.
Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele
gevolgschade, is uitgesloten.
1
222120191817
16151211
1098
14
54
13
32
76
GEBRUIKSAANWIJZING
PDX-300+
serie
ver 1.0
HS INSTELL
BELMELODIE
BELVOLUME
GELUIDINSTST
BATT LAAG
GEEN BEREIK
TOETSTOON
AUTO AANNEM
ALARM
HS NAAM
TAAL
FABR.INST
BS INSTELL
WIJZIG PIN
BELMELODIE
RING VOL
TOON/PULSE
FLASH TIJD
VMWI
FABR.INST
DATUM TIJD
AANMELDEN
Belsignalen:
Selecteer de optie [ HS INSTELL - BELMELODIE of BELVOLUME ]
of [ BS INSTELL - BELMELODIE of RING VOL ] en gebruik de toetsen
en om de belsignalen in te stellen.
Toetstoontjes: aan
Auto aannemen: uit
Alarm: off
Handsetnaam: HANDSET
Taal: Nederlands
PIN-code: 0000
Kiezen: toon
VoiceMail indicatie: off
Flashtijd: 120mS

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Vandaag 09-01-18 heb ik bij Gamma gebruik gemaakt van de actieweekaanbieding van een Profoon dect telefoon PDX 320. In de gebruiksaanwijzing werd bij Installatie onder Basis: punt 3 vermeld dat ik het laagspanningsstekkertje van de adapter onder in de telefoon moet steken!!!!! Waar dan??
    Ik zie nergens een opening waar dit stekkertje in zou passen.
    Ligt dit nou echt aan mij??? Gesteld op 9-1-2018 om 15:50

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Profoon PDX-320plus bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Profoon PDX-320plus in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,26 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info