Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
KORTE INLEIDING
Hier vindt u de verklaringen die u voor een snelle start met uw naaimachine nodig heeft. Raadpleeg de
veiligheidsinstructies in de uitvoerige gebruiksaanwijzing. Daar vindt u ook een gedetailleerde
beschrijving van de machine, een overzicht van verschillende naaitechnieken en handige tips.
1
BedieningPlaatsen en aansluiten
Plaats de naaimachine op een stabiele, vlakke tafel,
die u voldoende vrije ruimte biedt voor de benen en
het voetpedaal. Eventueel legt u een slipvaste onder-
legger onder de machine.
Sluit het voetpedaal aan. Steek de netstekker in een
passend stopcontact.
Overzicht
Voorbereiding van het naaiwerk
Voetpedaal
Met het voetpedaal regelt u
de naaisnelheid. U naait snel-
ler doordat u het pedaal ver-
der omlaag drukt.
Laat u het voetpedaal los,
dan stopt de machine.
Onderdraad opspoelen en inrijgen
Spoelkapsel er uitnemen
1. Scheid voor uw eigen veiligheid het pedaal van
de machine.
2. Plaats de naald in de
hoogste positie.
3. Maak de afdekking aan
de vrije arm open.
4. Pak de vergrendeling van
de spoelkapsel vast en
trek de spoelkapsel uit de
kast. Neem de onder-
draadspoel eruit.
5. Verbind het voetpedaal
weer met de machine.
Draad opspoelen
6. Trek het handwiel naar buiten. De naald wordt
niet meer bewogen wanneer u aan het handwiel
draait.Steek een garenrol op de garenrolhouder.
7. Steek de draad van de
garenrol door de
opspoel-spanningschijf.
8. Steek het draadeinde van
binnen door één van de
kleine openingen van de
spoel en plaats de spoel
op de spoeldraagarm.
9. Druk de spoel naar rechts
tegen de spoelgrijper aan.
10. Houd het draadeinde vast
en druk licht op het voet-
pedaal.
11. Druk op het voetpedaal
en spoel zo lang garen
op, totdat de spoel vol is.
12. Schuif het handwiel weer naar binnen.
Aansluiting
voetpedaal
Netschakelaar
Voetpedaal
Lichtschakelaar
Achterwaartstoets
Garenrolhouder
Draaischakelaar
voor steeklengte
Draaischakelaar
voor steekpatroon
Garengeleiding
voor bovendraad
Draaischakelaar
voor naaivoetdruk
Naaivoet
Uittrekbare
aanschuiftafel
Handwiel
Draaischakelaar voor
draadspanning
Lees a.u.b. door aan ommezijde …
Kurzanleitung_NL.fm Seite 1 Dienstag, 11. April 2006 10:16 10
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Primera NM 902 Korte handleiding bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Primera NM 902 Korte handleiding in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,48 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info