Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
POW63655
EN
Copyright © 2010 VARO N.V. Page | 8 www.varo.com
Hibernation : have your blade sharpened after mowing season, so your machine is ready for
the new season.
9 WARRANTY
This product is warranted in accordance with legal regulations for a 36 months period
effective from the date of purchase by the first user.
This warranty covers all material or production failures, it does not include : defects from
normal wear & tear parts, such as bearings, brushes, cables, plugs or accessories like
drills, drill bits, saw blades etc. ;damage or defects resulting from abuse, accidents or
alterations; nor the costs for transport.
We reserve the right to reject any claim where the purchase cannot be verified or when it
is clear that the product was not maintained properly. (clean ventilation slots, carbon
brushes serviced regularly,…)
Your purchase ticket must be kept as proof for date of purchase.
Your un-dismantled tool must be returned to your dealer in an acceptably clean state, in its
original blow molded case if applicable to unit, accompanied by your proof of purchase.
10 ENVIRONMENT
Should your machine need replacement after extended use, do not put it in the
domestic waste but dispose of it in an environmentally safe way.
Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please
recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for
recycling advice.
8

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Powerplus POW63655 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Powerplus POW63655 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,24 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info