Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
POW63655
NL
Copyright © 2010 VARO N.V.
P a g i n a | 4
www.varo.com
Laat het mes tot stilstand komen wanneer de maaier voor transport moet worden opgetild,
wanneer u met de machine over een andere ondergrond dan gras moet en wanneer u de
grasmaaier naar het maaigebied brengt of er terug van weghaalt.
Kantel de maaier niet wanneer u de motor start behalve wanneer de grasmaaier voor het
starten gekanteld moet worden. Kantel hem in dit geval dan nooit meer dan absoluut nodig
is en kantel altijd het deel naar boven dat het verst van de gebruiker verwijderd is.
Trek de machine niet naar u toe of loop niet achteruit wanneer u maait.
Wandel maar loop nooit.
Maai altijd haaks op een helling, nooit van boven naar onder. Wees bijzonder voorzichtig
wanneer u op een helling van richting verandert. Maai geen zeer steile hellingen en draag
altijd antislip schoeisel.
Maai enkel bij daglicht of bij voldoende kunstlicht.
Gebruik de maaier nooit zonder dat de grasopvangzak op zijn plaats zit.
Controleer de grasopvangzak regelmatig op beschadiging of slijtage.
Schakel de motor uit en wacht tot het mes volledig tot stilstand is gekomen vóór u de
grasopvangzak verwijdert of de uitwerpopening proper maakt.
Schakel op zelfrijdende toestellen het aandrijfmechanisme of de koppeling uit vóór u de
motor start.
Probeer nooit om de hoogte van de wielen te veranderen wanneer de motor nog draait.
Schakel de motor niet in wanneer u voor de uitwerpopening staat.
Hou uw handen en voeten weg van de draaiende onderdelen. Blijf altijd uit de buurt van de
uitwerpopening.
Wanneer het gereedschap abnormaal begint te trillen, schakel dan de motor uit en ga
onmiddellijk op zoek naar de oorzaak. Trillingen zijn in het algemeen een waarschuwing
voor problemen.
De snijkanten van het mes zijn scherp en kunnen de huid verwonden (snijden). Wees
voorzichtig bij het werken aan het mes of in de buurt ervan. Om verwondingen tijdens het
werken aan het mes te voorkomen is het aangeraden om werkhandschoenen te dragen of
de snijkanten in te pakken in krantenpapier of een ander geschikt materiaal.
Gebruik geen oplos- of reinigingsmiddelen om de machine te reinigen. Gebruik een stompe
schraper om gras en vuil te verwijderen. Haal altijd de stekker uit het stopcontact vóór u de
machine reinigt.
Bewaar uw machine wanneer ze niet gebruikt wordt op een droge plek, bij voorkeur buiten
het bereik van kinderen.
3.4 ELEKTRISCHE VEILIGHEID
Uw machine werd ontworpen om enkel op AC netspanning te kunnen werken. Probeer niet
om ze op een andere voeding aan te sluiten. Sluit uw toestel aan op een
vermogensaftakpunt, niet op een lichtpunt.
Uw machine is dubbelgeïsoleerd. Dit betekent dat alle externe metalen onderdelen
van het net geïsoleerd zijn. Dit werd bekomen door een extra isolatielaag aan te brengen
tussen de elektrische en de mechanische onderdelen. Dubbele isolatie betekent een
grotere elektrische veiligheid en het is niet meer nodig om de machine te aarden.
Hou het voedingssnoer altijd uit de buurt van het mes. Let altijd op de plaats van het snoer.
De verlengkabel moet altijd stevig vastgemaakt worden aan de steunhaak (aan de
bovenkant van de beugel) om te voorkomen dat hij tijdens het werken met de maaier
beschadigd raakt.
Draag uw machine nooit aan het snoer of trek niet aan het snoer om de aansluiting los te
maken. Hou het snoer uit de buurt van warmtebronnen, oliën of scherpe randen.
Controleer de toestand van het snoer vóór u het toestel gebruikt en werk niet verder
wanneer het beschadigd is.
Uw machine moet altijd van het stopcontact worden losgemaakt vóór u andere stekkers of
verlengkabels losmaakt.
4

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Powerplus POW63655 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Powerplus POW63655 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,24 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info