Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/31
Pagina verder
NL
BE
21
PAWSB 12 A1
Inleiding
Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat.
U hebt hiermee gekozen voor een hoogwaardig pro-
duct. De bedieningshandleiding maakt deel uit van dit
product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor
veiligheid, gebruik en afvoeren. Maak uzelf vooraf-
gaand aan het gebruik van het product vertrouwd met
alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften.Gebruik
het product uitsluitend op de voorgeschreven wijze en
voor de aangegeven doeleinden. Geef alle documen-
ten mee als u het product doorgeeft aan een derde.
Gebruiksdoel
Het apparaat is bestemd voor het controleren van de
laadtoestand van een 12 Volt accu. Bovendien kan
ook de laadfunctie van de dynamo worden getest. Het
apparaat is niet bestemd voor bedrijfsmatig gebruik.
Inhoud van de verpakking
Accu- en dynamotester PAWSB 12 A1
2 aansluitklemmen voor snel contact, kant-en-klaar
gemonteerd (1 rood, 1 zwart)
Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsvoorschriften
Gevaar! Voorkom levens- en letselge-
vaar door oneigenlijk gebruik!
Gebruik het apparaat niet als de kabels beschadigd
zijn.
De meetkabels moeten zo worden gelegd, dat deze
niet door de draaiende delen in de motorruimte gegre-
pen kunnen worden.
Voorzichtig! Beschadigde meetkabels beteke-
nen levensgevaar door een elektrische schok.
Voer het apparaat af als de meetkabels beschadigd
zijn. De meetkabels kunnen niet gerepareerd worden.
Explosie- en brandgevaar! Zorg dat ex-
plosieve of brandbare stoff en, zoals bijv. benzine of
oplosmiddelen, tijdens het gebruik van het apparaat
niet tot ontbranding kunnen komen!
Brandhaarden (bijv. open licht, brandende sigaren,
sigaretten of vonken) moeten uit de buurt van de
startaccu‘s gehouden worden.
IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 21IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 21 04.07.14 11:5104.07.14 11:51
23

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Powerfix PAWSB 12 A1 - IAN 102615 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Powerfix PAWSB 12 A1 - IAN 102615 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Dansk, Svenska, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 1,84 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info