Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/31
Pagina verder
FR
BE
19
PAWSB 12 A1
Tester la batterie et l’alternateur
Essai de la batterie / capacité de démarrage
Si seule la DEL de 11,5 volts est allumée, le niveau
de charge de la batterie est faible. La batterie doit
être rechargée.
Si en plus, la DEL de 12 volts est allumée, la batte-
rie n’est chargée qu’à moitié. Il est recommandé de
procéder à la recharge de la batterie.
Si la DEL de 12,6 volts est également allumée,
la batterie est pleinement chargée et prête au
démarrage.
Attention ! Dommages matériels !
Avant de procéder au chargement, informez-vous
au sujet de la maintenance de la batterie à l’aide
de son mode d’emploi !
Test d’alternateur
Raccordez l’appareil à la batterie, conformément à
ce qui est décrit sous le point «Raccordement».
Démarrez le moteur et allumez tous les consomma-
teurs (phares, radio, dégivreur de la vitre arrière,
etc.).
Dans le cas de véhicules nouveaux, augmentez
brièvement le régime du moteur à 2500 trs/min.
Si la DEL de 13,2 volts à 14,5 volts est allumée,
cela signifi e que l’alternateur ou le régulateur de
tension fonctionnent bien.
Si la DEL de 15,5 volts est allumée, l’alternateur ou
le régulateur de tension est défectueux. Dans ce
cas, contactez votre garagiste.
Nettoyage
Danger d’électrocution ! Débranchez tou-
jours la batterie avant de nettoyer l’appareil. Lors du
nettoyage, ne plongez surtout jamais l’appareil dans
de l’eau ou tenez-le sous de l’eau courante.
Attention ! Dommages matériels !
N’utilisez pas de produits de nettoyage agressifs
ou abrasifs, car ils peuvent agresser la surface du
boîtier.
Nettoyez l’extérieur de l’appareil à l’aide d’un
chiff on légèrement humidifi é.
IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 19IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 19 04.07.14 11:5104.07.14 11:51
21

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Powerfix PAWSB 12 A1 - IAN 102615 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Powerfix PAWSB 12 A1 - IAN 102615 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Dansk, Svenska, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 1,84 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info