Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/31
Pagina verder
DK
14
PAWSB 12 A1
Fare for ætsning!
Beskyt øjne og hud mod ætsning på grund af syre
(svovlsyre) ved kontakt med batteriet! Ret ikke blik-
ket direkte mod det tilsluttede batteri, og brug syre-
faste beskyttelsesbriller, -tøj og -handsker! Hvis øjne
eller hud er kommet i kontakt med svovlsyren, skal
du skylle den pågældende kropsdel med rigeligt,
rindende, klart vand, og straks søge læge!
Undgå elektrisk kortslutning i forbindelse med tilslut-
ning af apparatet til batteriet. Slut altid tilslutnings-
klemmens pluspol til pluspolen på batteriet. Slut
altid tilslutningsklemmens minuspol til minuspolen
på batteriet!
Tag kun fat i tilslutningsklemmerne („–“ og „+“) på
det isolerede stykke!
Obs! Undgå materielle skader på
grund af ukorrekt brug!
Anvend kun apparatet med de medfølgende
originaldele!
Afskærm batteriets kontaktfl ader.
Tilslutning
Slut først den røde hurtigkontakt-tilslutningsklemme
til pluspolen (+) på batteriet.
Slut derefter den sorte hurtigkontakt-tilslutningsklem-
me til minuspolen (+) på batteriet.
Apparatet kan under målingen fastgøres på køre-
tøjets karosseri ved hjælp af magnetstrimlerne på
bagsiden af apparatet.
Test af batteri og dynamo
Batteritest / startevne
Når kun 11,5 volts LED’en lyser, er batteriets lade-
tilstand svag. Batteriet skal efterlades.
Når 12 volts LED’en derudover lyser, er batteriet
halvt opladet. Det anbefales, at batteriet efterlades.
Når 12,6 volts LED’en også lyser, er batteriet fuldt
opladet og startdygtigt.
Obs! Materielle skader! Informér dig in-
den opladningen om vedligeholdelsen af batteriet
i betjeningsvejledningen til dette!
IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 14IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 14 04.07.14 11:5104.07.14 11:51
16

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Powerfix PAWSB 12 A1 - IAN 102615 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Powerfix PAWSB 12 A1 - IAN 102615 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Dansk, Svenska, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 1,84 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info