Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/31
Pagina verder
DK
13
PAWSB 12 A1
Indledning
Til lykke med købet af din nye elartikel.
Dermed har du valgt et produkt af høj kvalitet. Betje-
ningsvejledningen er del af dette produkt. Den indehol-
der vigtige informationer om sikkerhed, anvendelse og
bortskaff else. Du bedes sætte dig ind i alle produktets
betjenings- og sikkerhedsanvisninger før brug. Brug kun
produktet som beskrevet og kun til de angivne anvendel-
sesområder. Lad også vejledningen følge med produktet,
hvis du giver det videre til andre.
Anvendelsesformål
Apparatet bruges til at kontrollere ladetilstanden på
et 12 volts batteri. Derudover kan også dynamoens
ladefunktion testes. Enheden er ikke beregnet til
erhvervs-mæssig anvendelse.
Medfølger ved køb
Batteri- og generatortester PAWSB 12 A1
2 hurtigkontakt-tilslutningsklemmer, færdigmonteret
(1 rød, 1 sort)
Betjeningsvejledning
Sikkerhedsanvisninger
Fare! Undgå livsfare og fare for per-
sonskade på grund af forkert brug!
Apparatet må ikke benyttes, hvis kablet er beskadiget.
Målekablerne skal lægges således, at de ikke kan
komme i berøring med roterende dele i motorrummet.
Forsigtig! Beskadigede målekabler forårsager
lisvfare på grund af elektrisk stød.
Bortskaf apparatet, hvis målekablerne er beskadi-
gede. Målekablerne kan ikke repareres.
Eksplosions- og brandfare! Kontrollér, at
eksplosive eller brændbare stoff er, som f.eks. benzin
eller op-løsningsmidler, ikke kan blive antændt i
forbindelse med anvendelsen af apparatet!
Antændelseskilder (f.eks. åben ild, brændende
cigarer, cigaretter eller elektriske gnister) skal holdes
på afstand af startbatteriet.
IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 13IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 13 04.07.14 11:5104.07.14 11:51
15

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Powerfix PAWSB 12 A1 - IAN 102615 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Powerfix PAWSB 12 A1 - IAN 102615 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Dansk, Svenska, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 1,84 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info