648839

Advertentie

18
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/19
Pagina verder
FOR YOUR OWN SAFETY READ FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY
BEFORE ATTEMPTING TO CONNECT THIS UNIT TO THE MAINS.
MM
MM
AA
AA
II
II
NN
NN
SS
SS
((
((
AA
AA
CC
CC
))
))
OO
OO
PP
PP
EE
EE
RR
RR
AA
AA
TT
TT
II
II
OO
OO
NN
NN
((
((
oo
oo
nn
nn
ll
ll
yy
yy
UU
UU
..
..
KK
KK
..
..
))
))
This unit is designed to operate on 240V, 50 Hz current only. Connecting it to other
power sources may damage the unit.
WARNING - This appliance must be earthed.
This appliance may be fitted with a non rewirable plug, if it is necessary to change the
fuse in a non rewirable plug the fuse cover must be refitted. If the fuse cover is lost or
damaged, the plug must not be used until a replacement, available from the appliance
manufacturer, is obtained. It is important that the colour of the replacement fuse cover
corresponds with the colour marking on the base of the plug.
If the plug requires to be changed because it is not suitable for your socket, or becomes
damaged, it should be cut off and an appropriate plug fitted following the wiring instruc-
tion (below). The plug removed must be disposed of safely as insertion into a 13A
socket is likely to cause an electrical hazard.
As the colours of the wires in the mains leads of this appliance may not correspond with
the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
The wire which is coloured green-and-yellow must be connected to the terminal in the plug
which is marked with the letter “E” or by the earth symbol or green-and-yellow.
The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with
the letter “N” or coloured black.
The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with
the letter “L” or coloured red.
GREEN
&
YELLOW
(Earth)
BLUE
(Neutral)
FUSE
(13 amp)
BROWN
(Live)
IMPORTANT
This wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code.
• Green-and-yellow: Earth • Blue: Neutral • Brown: Live
ENGLISH
18

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Polti MONDIAL VAP 5000 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Polti MONDIAL VAP 5000 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 0,28 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info