648839

Advertentie

13
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/19
Pagina verder
SS
SS
TT
TT
EE
EE
AA
AA
MM
MM
GG
GG
UU
UU
NN
NN
((
((
33
33
55
55
bb
bb
))
))
((
((
OO
OO
pp
pp
tt
tt
ii
ii
oo
oo
nn
nn
aa
aa
ll
ll
))
))
The steam gun can be used directly on all spots requiring a stronger, closer treatment without
connecting the brushes. The more resistant the stain, the closer you should hold the gun; the
steam pressure and temperature being higher at the source. You should however always wipe
with a dry cloth or a slightly abrasive sponge if the stain is a difficult one to remove after using
the gun.
The steam gun (35) is particularly efficient at:
- breaking down rug and carpet stains before they are treated with the large brush.
- cleaning stainless steel surfaces, panes, mirrors, enamelled surfaces.
- cleaning hard-to-reach corners, such as stairs, window sills, door posts, aluminium outlines.
- cleaning tap bases.
- cleaning windows shutters, heaters, car interiors.
- spraying plants from a distance.
- removing odours and creases from clothes.
To reach higher points, the steam gun (35) can be connected to one or both extension tubes (64).
EE
EE
XX
XX
TT
TT
EE
EE
NN
NN
SS
SS
II
II
OO
OO
NN
NN
TT
TT
UU
UU
BB
BB
EE
EE
SS
SS
((
((
66
66
44
44
))
))
((
((
OO
OO
pp
pp
tt
tt
ii
ii
oo
oo
nn
nn
aa
aa
ll
ll
))
))
These tubes are used every time you have to reach distant surfaces such as walls or ceilings.
MM
MM
OO
OO
PP
PP
BB
BB
RR
RR
UU
UU
SS
SS
HH
HH
((
((
66
66
55
55
))
))
((
((
OO
OO
pp
pp
tt
tt
ii
ii
oo
oo
nn
nn
aa
aa
ll
ll
))
))
The MOP brush is ideal for cleaning all washable surfaces; thanks to its special cardan joint, it
easily reaches even those less accessible floor areas.
How to apply the microfibre cloth frame: position the Mop brush on the microfibre cloth frame,
making the three fixed hooks on the frame match with the three seats on the edge of the brush.
Push downwards until the frame is hooked to the brush through the three lever hooks.
Place the microfibre cloth on the frame making the velcro correspond.
To unhook the microfibre cloth frame, hold the brush by the joint and pull it upwards, unhooking
two lever hooks at the same time and then the third one until the brush is separated from the
frame.
To clean floors, use the special microfibre cloth frame with velcro swinging back and forth without
applying any pressure.
Use the brush without frame on particularly dirty or encrusted areas and in spaces between the
tiles: swing the brush sideways to detach the dirt. For highly obstinate stains and corners, the
Mop brush can be directly connected to the steam gun for more cleaning power.
Mondialvap is ideal for both synthetic and wool rugs as well as for all types of carpets.
Its use will ensure total hygiene, revive colours and restore the original brillance of the pile.
The treatment can be repeated as frequently as you wish, with no damage whatsoever.
Drying occurs practically at once.
ENGLISH
THE STEAM KIT, WHICH CAN BE BOUGHT SEPARATELY,
INCLUDES THE BELOW LISTED ACCESSORIES
13

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Polti MONDIAL VAP 5000 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Polti MONDIAL VAP 5000 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 0,28 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info