Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/128
Pagina verder
Zie de verklarende woordenlijst voor uitleg over de display-teksten.
GEBRUIKSAANWIJZING
NLD
Display-symbolen
RUNNING COMPUTER
S625X
FIETSCOMPUTER
S725X
17927689.00 NLD B
Aanduiding voor een permanente hartslagmeting. Dit symbool knippert met de snelheid van
uw hart.
Betekent dat er tenminste 5 seconden geen hartslag is waargenomen.
- - Geeft aan dat er geen hartslag ontvangen wordt. Houd de polsunit dicht bij het Polar logo
op de borstband op uw borst. De polsunit zoekt opnieuw het hartslagsignaal.
Options-functie: geeft aan dat u de loopfuncties instelt
De tijd/Registratiefunctie: geeft aan dat loopfuncties is geselecteerd.
File-functie: geeft informatie over snelheid, tempo of afstand.
Options-functie: geeft aan dat u de fietsfuncties instelt
De tijd/Registratiefunctie: geeft aan dat Fiets 1 of 2 is geselecteerd.
File-functie: geeft informatie over snelheid, trapfrequentie of afstand.
Op het display van de tijdweergave een aanduiding dat het alarm is geactiveerd.
In de Meetfunctie: een aanduiding dat u een geluidssignaal hoort als u buiten de limieten
van uw trainingszone sport. Fitness Test-functie: een aanduiding dat u een geluidssignaal
hoort aan het einde van de conditietest.
Geeft aan dat u de intervalfunctie instelt of dat u traint in de intervalfunctie.
Geeft aan dat de continue intervalfunctie is ingesteld (Cont.)
Registratiefunctie: geeft aan dat uw hartslag zich boven de trainingsszone bevindt.
Registratiefunctie: geeft aan dat uw hartslag zich onder de trainingszone bevindt.
Grafische weergave: De grafische weergave bestaat uit vijf blokken. Een knipperend
blok geeft aan op welk instelniveau u zich bevindt in de menu’s Options of File.
Constant lopende balken geven aan dat de training wordt geregistreerd.
Geeft aan dat de batterij zwak is.
Fabrikant:
Polar Electro Oy
Professorintie 5
FIN-90440 KEMPELE
Tel. +358-8-520 2100
Fax +358-8-520 2300
www.polar.fi
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Polar S625X bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Polar S625X in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,11 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info