Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
English: Installationmanual EFH-Thermostat
1. Aansluiten thermostaat:
Zet in de meterkast de groep uit waar de thermostaat op aangesloten wordt.
Sluit vervolgens de thermostaat aan volgens het aansluitschema (zie afb. 1a)
Speciale aandacht!!!
Tussen klem 1 en klem 3 dient een vast contact gemaakt te worden!
Tevens dienen de aardedraden buiten de thermostaat doorverbonden te worden!
- Maak een doorlus van klem 1 naar klem 3 (volgens afbeelding 1a).
- Sluit de Fase draad (bruin) aan op klem 1.
- Sluit de Nul draad (blauw) samen met een van de aansluitdraden van de
vloerverwarming aan op klem 2.
- Sluit hierna de andere aansluitdraad van de vloerverwarming aan op klem 4.
- Sluit de aardedraad (geel/groen) buiten de thermostaat aan op de aardedraad van de
vloerverwarming.
- Sluit de sensor van de vloerverwarming aan op klem 5 en 6 (kleur maakt niet uit).
2. Dag en tijd instellen:
1. Druk op "DAY" (“Dagnummer” knippert. zie afb. 2a)
2. Druk op "+" of "-"om de juiste dag in te stellen
("1" voor maandag, "2" voor dinsdag, "3" voor woensdag etc.)
3. Druk nogmaals op "DAY" (“Uur” knippert. zie afb. 2b)
4. Druk op "+" of "-" om het juiste uur in te stellen
5. Druk nogmaals op "DAY" (“Minuut” knippert. zie afb. 2c)
6. Druk op "+" of "-" om de juiste minuten in te stellen
7. Druk op "SET" om te bevestigen.
Dag en tijd staan nu ingesteld.
3. Programmeren thermostaat:
Als u kiest voor het standaard programma hoeft u niets te doen. De thermostaat zal dit
standaard ingestelde programma iedere dag automatisch doorlopen. Dit standaard
programma bestaat uit 3 "blokken" per dag:
Blok 1: (P1) 07:00 uur 20°C tot (P2) 09:00 uur 17°C
Blok 2: (P3) 12:30 uur 20°C tot (P4) 15:00 uur 19°C
Blok 3: (P5) 17:30 uur 22°C tot (P6) 23:00 uur 17°C
Wilt u zelf een programma instellen dan dient u rekening te houden met het volgende:
Als u eenmaal een eigen programma instelt vervallen alle fabrieksinstellingen, ook bij
een eventuele reset (punt 4) komen instellingen deze niet terug. Iedere dag heeft 6
schakelmomenten (P1 t/m P6). Bijvoorbeeld: P1 is aan, P2 is uit, P3 is weer aan etc. U
kunt kiezen voor een wekelijkse instelling (iedere dag zal de thermostaat hetzelfde
programma afwerken) of een dagelijkse instelling (de thermostaat zal het per dag
ingestelde programma afwerken). Er dienen altijd 6 schakelmomenten per dag te
worden ingesteld.
LET OP:
Wanneer u in het programma instellingen wijzigt heeft u voor iedere stap 15
seconden de tijd. Hierna zal de thermostaat terugspringen naar het hoofdscherm.
TIP: Noteer op voorhand alle programmatijden zodat u alles in een keer kan invoeren.
1. Druk "SET" in en houd deze vast
2. Druk dan 1 maal op "PROG"
3. Druk op "+" of "-" voor het kiezen van de dag 1,2,3,4,5,6 of 7 (zie afb.3a)
of kies voor de hele week 1t/m7 (zie afb. 3b)
4. Druk nogmaals op "PROG"
5. Druk op "+" of "-" om de tijd van het 1e schakelmoment (P1) in te stellen
(zie afb. 3c)
6. Druk nogmaals op "PROG"
7. Druk op "+" of "-" om de gewenste comfort temperatuur in te stellen
(zie afb. 3d)
8. Druk nogmaals op "PROG"
9. Druk op "+" of "-" om de tijd van het 2e schakelmoment (P2) in te stellen
(zie afb. 3e)
10. Druk nogmaals op "PROG"
11. Druk op "+" of "-" om de gewenste verlagingtemperatuur in te stellen
(zie afb. 3f)
Herhaal stap 4 - 7 voor de schakelmomenten P3 t/m P6
Herhaal stap 1 - 7 voor andere dagen die u wenst in te stellen.
4. Tijdelijke instelling van de temperatuur:
Hiermee kunt u buiten het automatische programma om de temperatuur verhogen of
verlagen. U heeft de keuze uit aantal uren, dagen of een onbepaalde tijd dat de
temperatuur aangepast moet worden. Na afloop van deze tijdelijke instelling gaat de
thermostaat weer lopen volgens het automatische programma.
Aantal uren (timer):
1. Druk op "+" of "-"om de tijdelijke temperatuur te bepalen (5 tot 45 °C)
2. Druk op "DAY" en een koffertje verschijnt in beeld. (zie afb. 4a)
3. Druk "+" of "-" om de tijd in te stellen (zie afb. 4b)
4. wacht 15 seconden
De thermostaat zal nu gedurende de aantal uren de tijdelijk ingestelde temperatuur
aanhouden. U ziet in het scherm afwisselend de huidige tijd en hoeveel tijd er nog rest
van de ingestelde tijdelijke verhoging (zie afbeelding 4c). Om deze tijdelijke instelling te
verwijderen drukt u 1 maal op "SET".
Aantal dagen (timer):
1. Druk op "+" of "-" om de tijdelijke temperatuur te bepalen (5 tot 45 °C)
2. Houd "HOLD" 3 seconden ingedrukt, een koffertje verschijnt (zie afb. 4d)
3. Druk op "+" of "-" om het aantal dagen in te stellen (zie afb. 4e)
4. wacht 15 seconden
De thermostaat zal nu gedurende de aantal uren de tijdelijk ingestelde temperatuur
aanhouden. U ziet in het scherm afwisselend de huidige tijd en hoeveel dagen er nog
resten van de ingestelde tijdelijke verhoging (zie afb. 4f). Om deze tijdelijke instelling te
verwijderen drukt u 1 maal op "SET".
T
emperatuur vasthouden voor onbepaalde tijd:
Als u bijvoorbeeld op vakantie gaat en de thermostaat niet hoeft te werken kunt u
eenvoudig een verlaagde temperatuur instellen.
1. Druk 1 sec. op "HOLD”, een sleutel verschijnt (zie afb. 4g)
2. Druk op "+" of "-" om de temperatuur te bepalen (zie afb. 4h).
De thermostaat zal de ingestelde temperatuur vasthouden tot u weer op “SET" drukt.
5. Thermostaat resetten
U kunt de thermostaat eenvoudig resetten door met een scherp voorwerp (b.v: uiteinde
van een paperclip) in het gaatje aan de voorkant te prikken.
6. Technische gegevens:
Stroomvoorziening : 230 V/16 Amp.
Max. capaciteit : 3600W
Temperatuur bereik : 5 tot 45°C
Klasse : IP20
Garantie : 1 jaar
Keuring : CE
Nederlands: Gebruiksaanwijzing EFH-thermostaat
1. to connect thermostat:
Ensure that the power supply is switched off. Connect the thermostat according sched-
ule (see image. 1a)
Special attention!!!
Make a connection between pole 1 and pole 3 (a fixed contact must be made)!
The earth wires must be put through outside the thermostat!
- make a connection from pole 1 to pole 3 (according to image 1a).
- connect ground wire (brown) to pole 1.
- connect Neutral (N) from power supply with one of the connection wires from the
heating cable to pole 2.
- Connect the other connection wire from the heating system to pole 4.
- Connect the earth wire from the power supply to the earth wire from the heating
system outside the thermostat.
- Connect the floor sensor to pole 5 and 6.
2. adjust time and date:
1. press "DAY" ("day number " flashes. See image 2a)
2. press "+" or "-" to adjust day.
("1" for Monday, "2" for Tuesday, "3" for Wednesday etc.)
3. press "DAY" again("hour" flashes. see image 2b)
4. press "+" or "-" to adjust hours
5. press "DAY" again ("minute" flashes. See image 2c)
6. press "+" or "-" to adjust minutes
7. press "SET" to confirm
time and date now are adjusted.
3. Programming thermostat:
If you want to use the standard program you don't have to do anything. The thermostat
will automatically select the standard program. This standard program consists of 3
heating periods per day:
Heating period 1: (P1) 07:00 hr 20°C - (P2) 09:00 hr 17°C
Heating period 2: (P3) 12:30 hr 20°C - (P4) 15:00 hr 19°C
Heating period 3: (P5) 17:30 hr 22°C - (P6) 23:00 hr 17°C
If you want to make your own program, please be aware of the following:
Once you have made your own program, all factory programming will be deleted per-
manently; it will not even come back with a reset (.4). Every day has 6 switch moments.
(P1 - P6). I.e.: P1 is on, P2 is off, P3 is on etc. You can select a week program (thermo-
stat has the same program every day) or a daily program (every day a different pro-
gram). You must program 6 switch moments per day!
Attention:
If you change settings in the program you have 15 seconds time per step. After these
15 seconds the thermostat automatically will go back to the main screen.
Advice: write down the required programming times for easy programming.
1. press "SET" and hold
2. press "PROG" 1 time
3. press "+" or "-" for selecting day 1,2,3,4,5,6 or 7 (see image 3a)
or select the entire week 1 - 7 (see image 3b)
4. again press "PROG"
5. press "+" or "-" to program the time of the first switch moment (P1)
(see image 3c)
6. again press "PROG"
7. press "+" or "-" to program the required comfort temperature
(see image 3d)
8. again press "PROG"
9. press "+" or "-" to program the time of the second switch moment (P2)
(see image 3e)
10. again press "PROG"
11. press "+" or "-" to select the required set back temperature
(see image 3f)
Repeat step 4 - 7 for the switch moment P3 - P6
Repeat step 1 - 7 for other days you want to program.
4. temporary temperature:
It is possible to make temporary changes in comfort temperature. You can choose
between the amount of hours or days that the temperature needs to be adjusted. At the
end of this temporary adjustment the thermostat automatically returns to the automatic
program.
Timer (hours):
1. press "+" or "-" to select the required temporary temperature (5 - 45 °C)
2. Press "DAY" and a suitcase will appear in the screen. (see image 4a)
3. press "+" or "-" to select the time (see image 4b)
4. wait 15 seconds
The thermostat will hold this temperature for the selected amount of hours. In the
screen you see the current time or the count down time (see image 4c). To delete this
temporary program; press "SET".
Timer (days):
1. Press "+" or "-" to select the required temporary temperature (5 - 45 °C)
2. press "HOLD" for 3 seconds, a suitcase appears in the screen (see image 4d)
3. press "+" or "-" to program the required amount of days (see image 4e)
4. wait 15 seconds
The thermostat will hold this temperature for the selected amount of days. In the screen
you see the current time or the count down time (see image 4c). To delete this tempo-
rary program; press "SET".
To hold temperature for indefinite time:
In case of holidays or when not using the heating system for a longer time it is easy to
select a lower temperature.
1. press "HOLD" for 1 second, a key appears. (see image 4g)
2. press "+" or "-" to select the required temperature (see image 4h).
The thermostat will hold the selected temperature indefinitely until you push "SET".
5. to reset the thermostat:
You can easily reset the thermostat by inserting a sharp pointed object (eg a paperclip)
in the little opening in the front.
6. Technical data:
supply voltage : 230 V 50/60 Hz
output relay : max. 3600W16 Amp.
Temperature range : +5 / +45°C
housing : IP20
Guaranty : 1 year
approval : CE
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Plieger EFH bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Plieger EFH in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English als bijlage per email.

De handleiding is 0,35 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info