Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
Amplifier Manual
Manuel de l’amplificateur
Features: Caractéristiques:
Models: SD300.1, SD600.1, SD500.4, SD800.5
© 2011 Phoenix Gold • www.phoenixgold.com
High Eciency Class D Topology
Compact Size for Easy Installation
High and Low Pass Crossovers
Robust Unregulated Power Supply
Surface Mount Component Technology
Power Supply Filtering eliminates AM/FM interference
Panel Mounted RCAs
Direct Insert Power and Speaker Terminals
Audio Precision Quality Control Verication
High Temperature Plexiglass cover
Remote subwoofer level control included (SD300.1/SD600.1/SD800.5 Only)
Topologie de classe D de gamme complète
Petit format pour faciliter l’installation
Filtres croisés passe-haut et passe-bas
Alimentation électrique robuste non réglementée
Technologie de composant monté en surface
Filtrage de l’alimentation électrique qui élimine l’interférence AM/FM
Amplicateurs à couplage RC montés sur des panneaux
Terminaux d’alimentation et de haut-parleurs à insertion directe
Vérication du contrôle de la qualité de la précision audio
Couvercle de plexiglas résistant aux températures élevées
Niveau de contrôle de passe-bas inclus (SD300.1/SD600.1/SD800.5)
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Phoenix Gold SD300.1 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Phoenix Gold SD300.1 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,28 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info