Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Inleiding
Cool Skin is een nieuw scheersysteem van Philishave. Het
scheerapparaat heeft een speciaal compartiment voor car-
tridges met Nivea for Men hydraterende scheeremulsie.
Deze wordt tijdens het scheren op de huid aangebracht. De
Nivea for Men scheeremulsie bereidt de huid en de baard
voor, waardoor het apparaat optimaal over uw gezicht glijdt
en een perfect contact maakt. Na een onverwacht gladde
scheerbeurt voelt uw huid zacht en fris aan. Na het scheren
kunt u het scheerapparaat eenvoudig onder de hete kraan
afspoelen.
Belangrijk
Gun uw huid minimaal twee weken om aan het
Philishave scheersysteem te wennen.
Druk het apparaat niet te hard tegen de huid!
U kunt met dit scheersysteem zowel een droge
als een natte huid scheren. De Nivea for Men
scheeremulsie heeft een direct hydraterende
werking. Na het scheren kunt u uw huid afspoe-
len en afdrogen.
Als u de shaver langer dan een week niet gaat
gebruiken, verwijder dan de cartridge en maak
het apparaat schoon. Om het apparaat optimaal
te laten functioneren is het noodzakelijk de aan-
wijzingen in het hoofdstukje ‘Schoonmaken en
onderhoud’ op te volgen.
Het scheerapparaat opladen
Belangrijk: laad het apparaat op in een droge ruimte!
Plaats het plugje in het apparaat. Steek de Powerplug in
het stopcontact. De Powerplug heeft een automatische
voltage-selector en is geschikt voor voltages tussen 100
en 240 V. Het lampje bij de aan/uit-schakelaar gaat nu
branden. Het duurt ca. 8 uur voor het apparaat volledig
is opgeladen. Een volledig opgeladen scheerapparaat
geeft een totale scheertijd van ca. 30 minuten. Het
apparaat is uitgerust met een ‘batterij leeg’ indicator:
deze zal gaan branden wanneer het apparaat weer
moet worden opgeladen.
Over de ingebouwde batterij
Het scheerappararaat heeft een ingebouwde, oplaadba-
re batterij. De batterij gaat het langst mee, als u het
apparaat oplaadt en bewaart bij een temperatuur tus-
sen +5°C en +35°C. Als u het scheerapparaat niet
oplaadt, neem dan de Powerplug uit het stopcontact.
De cartridge plaatsen
De cartridges met Nivea for Men hydraterende schee-
remulsie zijn verkrijgbaar in een doosje met vijf cartrid-
ges en één bijbehorend kunststof opzetstukje. Bewaar
dit opzetstukje goed: het dient te worden gebruikt
voor alle 5 cartridges!
Gebruik uitsluitend Philishave Nivea for Men
Cool Skin (HQ 150) cartridges.
De eerste keer
Neem één cartridge uit het doosje. Haal het opzet-
stukje (bijgeleverd in hetzelfde doosje) uit de verpak-
king en druk het in de cartridge tot het vastklikt.
Schuif het ontgrendelknopje naar beneden en neem
het deksel van het cartridge-compartiment af.
Schuif de cartridge met opzetstukje in het apparaat.
Plaats het deksel en druk het dicht tot het vast blijft
zitten.
Een gebruikte cartridge vervangen
Schuif het ontgrendelknopje naar beneden en neem
het deksel van het cartridge-compartiment af.
Verwijder de lege cartridge en trek het opzetstukje
eruit. Let op: gooi het opzetstukje niet weg!
Druk het opzetstukje in een nieuwe cartridge. Het
opzetstukje zit goed als het vastklikt.
Schuif de nieuwe cartridge met het opzetstukje in
het apparaat. Sluit het deksel.
Over de cartridge
De Nivea for Men scheeremulsie in de cartridge blijft
goed bij een temperatuur tussen 0 °C en 40 °C.
Scheren
Zet het scheerapparaat aan met de aan/uit-knop.
Houd het apparaat tegen de huid.
Druk op de gele pompknop om de Nivea for Men
scheeremulsie aan te brengen. Wanneer er voldoen-
de Nivea for Men scheeremulsie is opgepompt,
beweeg dan de scheerhoofden vlot over de huid.
Maak zowel rechte als draaiende bewegingen.
Het apparaat kan onder de douche worden gebruikt.
Bakkebaard en snor bijwerken
De tondeuse
Het scheerapparaat heeft een losse tondeuse om bak-
kebaarden en snor bij te werken.
De tondeuse plaatsen
Schakel het apparaat uit.
Reinig het apparaat eerst en plaats dan de tondeuse.
Druk op de vergrendelknop en trek de scheerunit
van het apparaat.
Plaats de tondeuse.
De tondeuse verwijderen
Druk op de vergrendelknop en verwijder de tondeuse.
HQ 564/563
Philishave
Cool Skin
Gebruiksaanwijzing
NEDERLANDS
Opening voor scheeremulsie
Cool Skin scheerhoofd
Ontgrendelknop
Pompknop
Deksel van cartridge-compartiment
Lampje
Aan/uit schakelaar
Ontgrendelknopje van cartridge-
compartiment
1
2
4222 001 83063
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips hq 563 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips hq 563 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,13 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info