Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
HQ 4830
Gebruiksaanwijzing
1 Opladen
B Sluit het snoer aan. Steek het stekkertje tot aan
de streep in het aansluitpunt.
Het apparaat kan aangesloten worden op span-
ningen tussen 100 en 240 volt.
Volledig opladen duurt ongeveer een uur. Dan
gaat het groene lampje knipperen.
Een opgeladen apparaat heeft een totale scheerti-
jd van maximaal 30 minuten.
Als het apparaat voor de eerste keer wordt
opgeladen, of als het apparaat lange tijd niet is
gebruikt, dan moet het 4 uur aangesloten blijven.
Over de oplaadbare batterij
De oplaadbare batterij heeft de langste levensduur
als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
Laad en bewaar het apparaat tussen 5° en 35°C.
Sluit het apparaat niet continu op de netspanning
aan.
2 Scheren
Zorg ervoor dat het apparaat opgeladen is.
U kunt zich ook direct op de netspanning
scheren. Als de batterij helemaal leeg is moet u
een paar seconden wachten voordat u het appa-
raat aanzet.
Zorg ervoor dat het apparaat niet nat wordt.
U krijgt het beste resultaat als de huid droog is.
Scheert u zich bij voorkeur vóór het wassen of
enige tijd erna.
De scheerunit is instelbaar. Begint u met stand 1
(voor de gevoelige huid) en probeert u daarna bij
welke stand u zich het beste scheert.
B Zet het apparaat aan door het kleine knopje op
de schakelaar ingedrukt te houden en de schake-
laar naar boven te schuiven. Deze beveiliging
voorkomt dat het apparaat toevallig wordt
ingeschakeld.
B Beweeg de scheerhoofden vlot over de huid.
Maak zowel rechte als draaiende bewegingen.
B Houd de huid met uw vrije hand strak.
De haren zullen dan verder uit de huid komen
en korter worden afgeschoren.
Ook lange haren in de nek kunnen op deze
manier geschoren worden.
Gun uw huid twee tot vier weken om aan het
Philishave scheersysteem te wennen.
Tondeuse
De tondeuse is speciaal ontworpen voor het
bijwerken van bakkebaarden en snor.
De tondeuse kan worden ingeschakeld terwijl de
motor draait.
B Klap de tondeuse uit door de schuifknop naar
boven te bewegen.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips hq 4830 micro act bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips hq 4830 micro act in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,02 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info