• Hoe kan ik zien hoeveel branduren de lampen hebben?

    Gesteld op 28-11-2013 om 13:12 in forum Philips hb 971 Misbruik melden
    • ? In de afstandsbediening van het apparaat zit een teller die het aantal gebruiksuren vastlegt.1 Kies functie •. Zet de tijd op 00 en houd de pauze/herhaaltoets § ingedrukt om het aantal gebruiksuren op het scherm te laten verschijnen (fig. 39).Het maximumaantal uren dat de teller kan weergeven is 999.Als die waarde bereikt is, begint de teller weer bij 000 te tellen.2 Wanneer u de pauze/herhaaltoets loslaat, verdwijnen de gebruiksuren weer van het scherm.? Na 750 branduren verschijnt een L aan de linkerkant van het scherm. Dit betekent dat het bruiningsvermogen van het apparaat nu zover is afgenomen dat vervanging van de bruiningslampen wordt aanbevolen (fig. 40).Natuurlijk kunt u ervoor kiezen vervanging nog even uit te stellen door een langere bruiningstijd te kiezen.3 U kunt de L van het scherm verwijderen door op de pauze/herhaaltoets § te drukken terwijl de tijdsaanduiding 00 aangeeft en functiesymbool • op het scherm staat. Houd de pauze/herhaaltoets ingedrukt terwijl u eerst op de ¢ knop drukt en vervolgens op de£ knop. Hierdoor verdwijnt de L van het scherm (fig. 41) Geantwoord op 14-3-2015 om 21:57

      Waardeer dit antwoord (16) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info