Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
136
Nederlands
Taalcodes ......................................................................... 7
Algemene informatie
Bijgeleverde accessoires ................................. 138
Reinigen van schijven ....................................... 138
Installeren........................................................... 138
Aansluitingen
Aansluiten op een televisie .................... 139-140
Gebruik van de scart-aansluiting ................ 139
Gebruik van de composiet videoaansluiting
(CVBS) .............................................................. 139
Gebruik van de composiet videoaansluiting
(YPbPr) ............................................................. 140
Gebruik van een losse RF-modulator ....... 140
Aansluiten van het netsnoer .......................... 141
Optioneel : Aansluiten op een audio-installatie
.............................................................................. 142
De stereo-installatie heeft Dolby Pro Logic of
rechter-/ linkeraudio-ingangen .................... 142
Optioneel : Aansluiten van een digitale AV-
receiver ............................................................... 142
Als uw receiver een MPEG 2- of Dolby
Digital™-decoder heeft ............................... 142
Bedieningsknoppen en aansluitingen
Voor- en achterzijde ........................................ 143
Afstandsbediening ............................................ 144
Van start gaan
Stap 1: Plaatsen van de batterijen in de
afstandsbediening ............................................. 145
Bedienen van het systeem met de
afstandsbediening ........................................... 145
Stap 2: Instellen van de tv ....................... 145-147
Progressief scannen instellen (alleen voor
Progressive Scan TV) ..................................... 146
Kiezen van het kleursysteem dat
overeenkomt met uw tv............................... 147
Stap 3: Instellen van de voorkeurtaal ........... 148
Instellen van de OSD-taal ............................ 148
Instellen van de taal voor het Geluid,
de Ondertitels en het Diskmenu ............... 148
Bediening van de diskspeler
Disks geschikt om af te spelen ...................... 149
Regiocodes ........................................................ 149
Afspelen van een disk ...................................... 150
Basisfuncties bij afspelen ................................. 150
Kiezen van de verschillende manieren van
herhalen/ afspelen in willekeurige volgorde . 151
Herhaald afspelen .......................................... 151
Herhalen van een fragment ......................... 151
Bediening van videoweergave
(DVD/VCD/SVCD) .......................................... 152
Gebruik van het diskmenu........................... 152
Afbeelding inzoomen .................................... 152
Verdergaan met afspelen vanaf het
punt waar het laatst gestopt werd ............. 152
Slow Motion .................................................... 152
Vooruit/ achteruit zoeken ............................ 152
OSD (schermweergave) ............................... 153
Speciale DVD-functies ..................................... 154
Afspelen van een titel ................................... 154
Wijzigen van de gesproken taal .................. 154
Ondertitels ...................................................... 154
Speciale VCD-/SVCD-functies ....................... 154
Playback Control (PBC) ............................... 154
Afspelen van een MP3-/ JPEG-Picture-cd ... 155
Algemene functies ......................................... 155
Selectieve weergave....................................... 155
Herhalen .......................................................... 155
Versneld vooruit/ achteruit (MP3) ............. 155
Inhoudsopgave
136-167 DVP3020_12_Dut1 07/03/06, 1:38 PM136
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips dvp 3020 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips dvp 3020 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,03 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info