Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
1
2
3
4
>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé
English
Important safety information
Read this important information carefully before you use the appliance and
its accessories and save it for future reference. The accessories supplied
may vary for different products.
Danger
- Keep the supply unit dry (Fig. 1).
Warning
- To charge the battery, only use the
detachable supply unit (HQ8505) provided
with the appliance.
- The supply unit contains a transformer. Do
not cut off the supply unit to replace it with
another plug, as this causes a hazardous
situation.
- This appliance can be used by children aged
from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children
without supervision.
- Always unplug the shaver before you clean it
under the tap.
- Always check the appliance before you use it.
Do not use the appliance if it is damaged, as
this may cause injury. Always replace a
damaged part with one of the original type.
- This appliance contains batteries that are
non-replaceable.
- Do not open the appliance to replace the
rechargeable battery.
Caution
- Never immerse the cleaning system or the
charging stand in water and do not rinse it
under the tap (Fig. 1).
- Never use water hotter than 60°C to rinse the
shaver.
- Only use this appliance for its intended
purpose as shown in the user manual.
- For hygienic reasons, the appliance should
only be used by one person.
- Never use compressed air, scouring pads,
abrasive cleaning agents or aggressive liquids
such as petrol or acetone to clean the
appliance.
- If your shaver comes with a cleaning system,
always use the original Philips cleaning fluid
(cartridge or bottle, depending on the type of
cleaning system).
© 2019 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
4222.002.5951.2 (13/3/2019)
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips S6620 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips S6620 in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Italiano, Nederlands, Türkiye als bijlage per email.

De handleiding is 0,29 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info