Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/5
Pagina verder
ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome
to Philips! To fully benet from the support that
Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
Important
Read this important information carefully before you
use the appliance and save it for future reference.
Warning
- Keep the appliance dry (Fig. 1).
- This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervi-
sion or instruction concerning use of the appli-
ance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
Caution
- Do not use the precision trimmer when the
cutting element or the precision trimmer itself
is damaged or broken, as this may cause injury.
- Do not use the appliance in the bath or in the
shower (Fig. 2).
Compliance with standards
This Philips appliance complies with all standards
regarding electromagnetic elds (EMF).
Environment
- Do not throw away the appliance with the
normal household waste at the end of its life,
but hand it in at an ofcial collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve
the environment (Fig. 3).
- Batteries contain substances that may pollute
the environment. Do not throw away empty
batteries with the normal household waste, but
dispose of them at an ofcial collection point
for batteries. Always remove the batteries
before you discard and hand in the appliance
at an ofcial collection point (Fig. 4).
Guarantee and service
If you need service or information or if you have a
problem, please visit the Philips website at
www.philips.com/support or contact the
Philips Consumer Care Centre in your country. You
nd its phone number in the worldwide guarantee
leaet. If there is no Consumer Care Centre in
your country, go to your local Philips dealer or an
authorised Philips service centre.
DANSK
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at
få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du
registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Vigtigt
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem,
inden apparatet tages i brug, og gem dem til
eventuel senere brug.
Advarsel
- Hold apparatet tørt (g. 1).
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af
personer (herunder børn) med nedsatte fysiske
og mentale evner, nedsat følesans eller manglende
erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt
eller instrueret i apparatets anvendelse af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns
rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme
til at lege med det.
Forsigtig
- Brug ikke præcisionstrimmeren, hvis
skærhovedet eller selve præcisionstrimmeren
er beskadiget eller i stykker, da det kan
forårsage personskade.
- Brug ikke apparatet i badet eller under
bruseren (g. 2).
Overholdelse af standarder
Dette Philips-apparat overholder alle standarder i
forhold til elektromagnetiske felter (EMF).
Miljøhensyn
- Apparatet må ikke smides ud sammen med det
almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kas-
seres. Aever det i stedet på en genbrugsstation.
den måde er du med til at beskytte miljøet (g. 3).
- Batterier indeholder stoffer, der kan skade miljøet.
Smid aldrig brugte batterier ud sammen med det
normale husholdningsaffald, men aever dem
et ofcielt indsamlingssted for batterier. Fjern altid
batterierne, inden apparatet til sin tid kasseres, og
aever dem på et ofcielt indsamlingssted (g. 4).
Reklamationsret og service
Hvis du har brug for hjælp eller oplysninger, eller
hvis der opstår et problem, skal du besøge Philips’
websted på www.philips.com/support eller
kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Telefon-
numre ndes i vedlagte “worldwide guarantee”-fol-
der. Hvis der ikke ndes et kundecenter i dit land,
bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler
eller et autoriseret Philips-servicecenter.
1
2 3
4
4203.000.7363.1
Important information
HP6391, HP6390
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips HP6391 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips HP6391 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 1,17 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info