Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/102
Pagina verder
6

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benet
from the support that Philips offers, register your product at
.
Make your coffee moments truly special with SENSEO
®
. This unique
system combines the easy-to-use Philips SENSEO
®
coffee machine with
the specially developed Douwe Egberts SENSEO
®
coffee pods, giving you a
full, smooth coffee with a delicious foam layer.
The SENSEO
®
Latte Select coffee machine offers you delicious coffee
specialties made with fresh frothed milk. Choose from cappuccino, latte
macchiato, caffè latte and regular SENSEO
®
black coffee - all at the touch
of a button.
To ensure a smooth and full coffee taste, you should keep the following
things in mind:

Use fresh water every day.

Use the SENSEO
®
coffee pods that have been specially developed by
Douwe Egberts for your SENSEO
®
coffee machine for a full, round taste.
The Douwe Egberts SENSEO
®
coffee pods stay fresh longer if you store
them in an airtight storage container.

Clean your coffee machine regularly as described in chapters ‘Cleaning the
milk container unit’ and ‘Cleaning the machine’. Remove used coffee pods
after brewing. If you have not used the machine for some time, ush the
machine before you use it again (see section ‘Flushing the coffee machine’
in chapter ‘Cleaning the machine’).
For a reliable performance of the milk container unit and consistently
good frothing results, it is very important that you follow the 2 cleaning
procedures below:
1 Flush the milk container unit after you have brewed a cappuccino, latte
macchiato or caffè latte (see section ‘Flushing after every use with the
CLEAN button’ in chapter ‘Cleaning the milk container unit’).
2 Clean the milk container and the lid thoroughly if you are not going
to use the milk container again that day (see section ‘Cleaning all parts
after the last use of the day’ in chapter ‘Cleaning the milk container
unit’).
For the best long-term results make sure you descale the machine regularly
according to the instructions in chapter ‘Descaling’. The CALC CLEAN
indicator tells you when descaling is required. Always use a descaler based
on citric acid, for instance the descaler specically developed for SENSEO
®
coffee machines. Do not use white vinegar to descale your SENSEO
®
machine!

 Water reservoir (your water reservoir may differ from the one shown
in the gure)
 Height adjustment knob for drip tray
 Calc-Clean tool

6
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips HD 7850 Senseo Latte bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips HD 7850 Senseo Latte in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 11,56 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info