49049
55
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/56
Pagina verder
55
Click with the right mou-
se button on the "N5510_54"
icon (A) and choose "Explore"
(B).
Klicken Sie mit der rech-
ten Maustaste auf das Symbol
"N5510_54" (A) und wählen
Sie "Explore" (B).
Cliquez avec le bouton
droit sur l’icône "N5510_54"
(A) et choisissez "Explorer" (B).
Fare un clic destro sull'-
icona "N5510_54" (A) e sele-
zionare "Esplora" (B).
Klik met de rechtermuis-
knop op het pictogram
"N5510_54" (A) en daarna op "Verkennen" (B).
Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono "N5510_54" (A) y elija
"Explorar" (B).
D
F
I
NL
E
Choose the "Philips War-
ranty" folder and you will find the
warranty documents.
If you have no Adobe Acrobat
Reader,please download this for
free on http://www.adobe.com
Wählen Sie den Ordner
"Philips Warranty"; hier finden Sie
die Garantiedokumente.
Wenn Sie nicht über den Adobe
Acrobat Reader verfügen,
können Sie sich diese Software
kostenlos bei
http://www.adobe.com herun-
terladen.
Choisissez le dossier
"Philips Warranty": vous y trou-
verez les documents relatifs à la
garantie.
Si vous ne disposez pas d’Adobe Acrobat Reader,vous pouvez le télécharger gratuite-
ment depuis le site http://www.adobe.com.
Selezionare la cartella "Philips Warranty" che contiene i documenti relativi alla
garanzia.
Se sul computer non è installato Acrobat Reader,è possibile scaricarlo gratuitamente dal
sito http://www.adobe.com.
Ga naar de map "Philips Warranty". Daar vindt u documentatie over de garantie.
Als u Adobe Acrobat Reader niet hebt, download dit programma dan gratis vanaf de site
http://www.adobe.com.
Seleccione la carpeta "Philips Warranty",en la que encontrará los documentos de
la garantía.
Si no dispone de Adobe Acrobat Reader,descárguelo gratuitamente desde
http://www.adobe.com.
4
3
UK
UK
F
I
NL
E
D
39608_Int_Nero55+MyDVD_V2.qxd 30-09-2003 11:01 Pagina 55
55

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips DVDRW824K-20 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips DVDRW824K-20 in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 8,37 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info