561118

Advertentie

31
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
29NL
Controleer of de SSID-naam van uw
router uit alfanumerieke tekens bestaat
zonder spaties of speciale tekens als %/#/*.
Als u de naam van het AirPlay-apparaat
'Philips_Install XXXXXX' in het
instellingenmenu wilt wijzigen, gebruik dan
geen speciale tekens of symbolen.
Voor bepaalde nieuwe typen Wi-Fi-
routers kan automatisch een netwerknaam
(SSID) worden gecreëerd wanneer u
WPS gebruikt om te verbinden. Verander
de standaardnetwerknaam (SSID) altijd
naar een vereenvoudigde naam met
alfanumerieke tekens. Verander ook de
Wi-Fi-beveiligingsmodus om uw netwerk
te beveiligen.
Onderbrekingen tijdens het streamen van
muziek via AirPlay
Voer een of meer van de volgende handelingen
uit:
Plaats de DS9830W dichter bij uw Wi-Fi-
router.
Verwijder eventuele voorwerpen tussen de
DS9830W en uw Wi-Fi-router.
Gebruik geen Wi-Fi-kanaal dat wordt
overlapt door het Wi-Fi-netwerk in de
buurt.
Controleer of uw netwerksnelheid snel
genoeg is. (Als meerdere apparaten
dezelfde router delen, kan dit van invloed
zijn op de prestaties van AirPlay.) Schakel
de andere apparaten die zijn aangesloten
op uw router uit.
Schakel de optie Quality of Service (QoS)
in, indien deze beschikbaar is op de Wi-Fi-
router.
Schakel andere Wi-Fi-routers uit.
Ik zie geen AirPlay-pictogram op mijn iTunes-
apparaat
Controleer of de DS9830W op uw Wi-Fi-
thuisnetwerk is aangesloten.
Controleer voordat u iTunes opent
of de Bonjour-service is ingeschakeld
op uw PC. Windows XP: om de
service in te schakelen, klikt u op Start-
>Conguratiescherm en dubbelklikt u
op Systeembeheer-> Services->Bonjour
Service, vervolgens op Start en op OK in
het pop-upvenster.
Als het probleem onopgelost blijft,
probeert u de DS9830W opnieuw in te
schakelen.
Verbinding tot stand brengen tussen AirPlay en
Mac of PC is mislukt
Schakeltijdelijkderewallen
beveiligingssoftware uit om te zien of deze
de poorten blokkeert die AirPlay gebruikt
om inhoud te streamen. Raadpleeg
desectie"Help"vanuwrewall-en
beveiligingssoftware om te lezen hoe u
de poorten deblokkeert die door AirPlay
worden gebruikt.
Wanneer u een iPod touch/iPhone/iPad/
Mac/PC voor AirPlay gebruikt en het
afspelen van muziek wordt onderbroken of
stopt, probeert u uw iPod touch/iPhone/
iPad, iTunes of DS9830W opnieuw op te
starten.
Streamen van video of downloads
van FTP-servers kunnen uw router
overbelasten en zo onderbrekingen
in het afspelen van muziek via AirPlay
veroorzaken. Probeer de belasting van uw
router te verlagen.
31

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips DS9830W bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips DS9830W in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,99 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Philips DS9830W

Philips DS9830W Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 32 pagina's

Philips DS9830W Gebruiksaanwijzing - English - 30 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info