Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
4 DE
3 Erste Schritte
Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel
immer nacheinander.
Laden des integrierten Akkus
Der Lautsprecher wird über den integrierten
Akku betrieben.
Hinweis
Laden Sie vor der Verwendung den integrierten Akku
vollständig auf.
Der Micro-USB-Anschluss wird nur zum Auaden
verwendet.
Nach ca. zwei Stunden ist der Akku vollständig
aufgeladen.
Akkus verfügen über eine begrenzte Anzahl von
Ladezyklen. Die Akkulebensdauer und die Anzahl
der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und
Einstellungen.
Verbinden Sie das USB-Kabel mit:
der DC IN-Buchse am Lautsprecher, und
dem USB-Anschluss eines Computers.
Die LED-Anzeige zeigt den Akkustand an.
Wird aufgeladen Vollständig
aufgeladen
Modus
"OFF"
Weiß blinkend Aus
Modus
"AUDIO IN"
Weiß blinkend Weiß
leuchtend
Modus
"Bluetooth"
Blau blinkend oder
durchgehend blau
leuchtend (je
nach Bluetooth-
Verbindungssta-
tus)
Blau blinkend
oder durch-
gehend blau
leuchtend (je
nach Bluetooth-
Verbindungs-
status)
Ein-/Ausschalten
Um den Lautsprecher einzuschalten,
schieben Sie den Quellenwahlschalter auf
AUDIO IN oder .
Um den Lautsprecher auszuschalten,
schieben Sie den Quellenwahlschalter auf
OFF.
6

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips BT50 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips BT50 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 1,08 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Philips BT50

Philips BT50 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 14 pagina's

Philips BT50 Gebruiksaanwijzing - English - 14 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info