Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
- Gebruik geen
perslucht, schurende
schoonmaakmiddelen of
agressieve vloeistoen om
het apparaat schoon te
maken.
Elektromagnetische velden (EMV)
- Dit Philips-apparaat voldoet aan alle
toepasselijke richtlijnen en voorschriften
met betrekking tot blootstelling aan
elektromagnetische velden.
Algemeen
- Dit apparaat kan veilig onder de kraan (Fig. 1)
worden schoongemaakt.
Recyclen
- Dit symbool betekent dat dit product niet
samen met het gewone huishoudelijke afval
mag worden weggegooid (2012/19/EU) (Fig. 2).
- Dit symbool betekent dat dit product
wegwerpbatterijen bevat die niet met het
gewone huishoudelijke afval mogen worden
weggegooid (2006/66/EG) (Fig. 3).
- Volg de in uw land geldende regels voor de
gescheiden inzameling van elektrische en
elektronische producten en batterijen. Als u
oude producten op de juiste manier verwijdert,
voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu
en de volksgezondheid.
Wegwerpbatterijen verwijderen
Als u wegwerpbatterijen wilt verwijderen,
raadpleegt u de instructies in de gebruiksaanwijzing
voor het plaatsen en verwijderen van batterijen.
Verwijder altijd de lege werpbatterijen
uit het apparaat. Neem de benodigde
veiligheidsmaatregelen wanneer u batterijen
weggooit.
Garantie en ondersteuning
Hebt u informatie of ondersteuning nodig, ga
dan naar www.philips.com/support of lees de
internationale garantieverklaring.
Garantiebeperkingen
Knipelementen vallen niet onder de voorwaarden
van de internationale garantie, omdat deze
onderhevig zijn aan slijtage.
PORTUGUÊS
Informações de segurança
importantes
Leia cuidadosamente estas informações
importantes antes de utilizar os aparelhos e
respetivos acessórios e guarde-as para uma
eventual consulta futura. Os acessórios fornecidos
podem variar consoante os produtos.
Aviso
- Este aparelho pode ser
utilizado por crianças com
idade igual ou superior a
8 anos e por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas ou sem
experiência e conhecimentos,
caso sejam supervisionadas
ou lhes tenham sido dadas
instruções relativas à
utilização segura do aparelho
e se compreenderem os
perigos envolvidos. As
crianças não devem brincar
com o aparelho. A limpeza e
manutenção não devem ser
efetuadas por crianças sem
supervisão.
- Verique sempre o aparelho
antes de o utilizar. Não
utilize o aparelho se este
estiver danicado ou partido,
pois isto pode provocar
ferimentos. Substitua sempre
uma peça danicada por uma
equivalente de origem.
Cuidado
- Nunca imerja o aparelho em
água. Não utilize o aparelho
no banho ou no duche.
- Não lave o aparelho em água
a uma temperatura superior a
80 °C.
- Utilize este aparelho apenas
para o m a que se destina,
conforme indicado no manual
do utilizador.
- Utilize e guarde o aparelho a
uma temperatura entre 15 °C
e 35 °C.
- Por questões de higiene, o
aparelho só deve ser utilizado
por uma pessoa.
- Não exponha o aparelho à
luz solar directa.
- Alimente o aparelho apenas
com pilhas alcalinas AA R6 de
1,5 V.
- Certique-se que as suas
mãos e o aparelho estão
secas quando for colocar as
pilhas.
- Não misture diferentes tipos
de pilha nem pilhas novas e
usadas.
- Não carregue pilhas não
recarregáveis.
- Coloque as pilhas com os
polos + e - virados na direção
certa.
- Não provoque curto-circuitos
nos terminais de alimentação
das pilhas.
- Retire as pilhas se não
pretende utilizar o aparelho
durante um período de
tempo considerável.
- Nunca utilize ar comprimido,
esfregões, agentes de
limpeza abrasivos ou líquidos
agressivos para limpar o
aparelho.
Campos electromagnéticos (CEM)
- Este aparelho Philips cumpre todas as normas e
regulamentos aplicáveis relativos à exposição a
campos electromagnéticos.
Geral
- Este aparelho pode ser limpo em água corrente
(Fig. 1) de forma segura.
Reciclagem
- Este símbolo signica que este produto não
deve ser eliminado juntamente com os resíduos
domésticos comuns (2012/19/UE) (Fig. 2).
- Este símbolo signica que este produto
contém pilhas descartáveis que não devem
ser eliminadas juntamente com os resíduos
domésticos comuns (2006/66/CE) (Fig. 3).
- Cumpra as regras nacionais de recolha seletiva
de produtos elétricos e eletrónicos, e pilhas. A
eliminação correta ajuda a evitar consequências
prejudiciais para o meio ambiente e a saúde
pública.
Retirar pilhas descartáveis
Para retirar pilhas descartáveis, consulte as
instruções de colocação e/ou remoção de pilhas
no manual do utilizador.
Retire sempre as pilhas recarregáveis gastas
do aparelho. Tome todas as precauções de
segurança necessárias quando se deszer das
pilhas.
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite
www.philips.com/support ou leia o folheto da
garantia internacional.
Restrições à garantia
As unidades de corte não são abrangidas pelos
termos da garantia internacional visto que estão
sujeitas a desgaste.
TÜRKÇE
Önemli güvenlik bilgileri
Cihazı ve aksesuarlarını kullanmadan önce bu
önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte
başvurmak üzere saklayın. Cihazla birlikte verilen
aksesuarlar ürünlere göre farklılık gösterebilir.
Uyarı
- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki
çocuklar ve ziksel, motor
ya da zihinsel becerileri
gelişmemiş veya bilgisi ve
tecrübesi olmayan kişiler
tarafından kullanımı sadece
bu kişilerin nezaretinden
sorumlu kişilerin bulunması
veya cihazın güvenli
kullanım talimatlarının
bu kişilere sağlanması
ve olası tehlikelerin
anlatılması durumunda
mümkündür. Çocuklar cihazla
oynamamalıdır. Temizlik
ve kullanıcı bakımı gözetim
olmadan çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.
- Cihazı kullanmadan önce
her zaman kontrol edin.
Yaralanmaya yol açabileceği
için, hasarlı veya bozuksa
cihazı kullanmayın. Zarar
görmüş bir parçayı mutlaka
orijinal yedek parçalarla
değiştirin.
Dikkat
- Cihazı kesinlikle suya
batırmayın. Cihazı banyoda
veya duşta kullanmayın.
- Cihazı durulamak için
kesinlikle 80°C‘den sıcak su
kullanmayın.
- Bu cihazı yalnızca kullanım
amacına uygun olarak,
kullanım kılavuzunda
gösterildiği gibi kullanın.
- Cihazı 15°C - 35°C arasındaki
sıcaklıklarda kullanın ve
saklayın.
- Hijyenik nedenlerden
dolayı cihaz sadece bir kişi
tarafından kullanılmalıdır.
- Cihazı doğrudan güneş ışığına
maruz bırakmayın.
- Cihazı yalnızca 1,5 V R6 AA
alkalin pillerle çalıştırın.
- Pilleri takarken cihazın ve
ellerinizin kuru olduğundan
emin olun.
- Farklı tip pilleri veya yeni ve
kullanılmış pilleri karıştırmayın.
- Şarj edilemeyen pilleri şarj
etmeye çalışmayın.
- Pilleri + ve - kutupları doğru
yönü gösterecek şekilde
yerleştirin.
- Pillerin güç terminallerine kısa
devre yaptırmayın.
- Cihazı bir süre
kullanmayacaksanız pilleri
çıkarın.
- Cihazı temizlemek için
kesinlikle basınçlı hava,
ovalama bezleri, aşındırıcı
temizlik ürünleri ya da zarar
verici sıvılar kullanmayın.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
- Bu Philips cihaz, elektromanyetik alanlara maruz
kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve
düzenlemelere uygundur.
Genel
- Bu cihazı musluk altında (Şek. 1)güvenli bir
şekilde temizleyebilirsiniz.
Geri dönüşüm
- Bu simge, bu ürünün normal evsel atıklarla
birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir
(2012/19/EU) (Şek. 2).
- Bu simge, bu ürünün normal ev atıklarıyla
birlikte atılmaması gereken tek kullanımlık piller
içerdiği anlamına gelir (2006/66/EC) (Şek. 3).
- Elektrikli ve elektronik ürünler ile pillerin ayrı
olarak toplanmasına ilişkin ülkenizde yürürlükte
olan yönetmeliklere uyun. İmha işleminin doğru
şekilde yapılması çevreyi ve insan sağlığını
olumsuz etkileyecek sonuçların önlenmesine
yardımcı olur.
Tek kullanımlık pillerin çıkarılması
Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pillerin takılması
ve/veya çıkarılması ile ilgili olarak kullanım
kılavuzunda yer alan talimatlara bakın.
Biten tek kullanımlık pilleri her zaman
cihazdan çıkarın. Pilleri atarken gerekli tüm
güvenlik önlemlerini alın.
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen
www.philips.com/support adresini ziyaret edin
veya uluslararası garanti kitapçığını okuyun.
Garanti sınırlamaları
Kesme üniteleri, aşınan cihazlar olduğundan
uluslararası garanti koşulları kapsamında değildir.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά
πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και τα παρελκόμενά
της και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Τα
παρελκόμενα που παρέχονται μπορεί να διαφέρουν για
διαφορετικά προϊόντα.
Προειδοποίηση
- Αυτή η συσκευή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς
και από άτομα με περιορισμένες
σωματικές, αισθητήριες ή
διανοητικές ικανότητες ή
χωρίς εμπειρία και γνώση,
με την προϋπόθεση ότι τη
χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με
την ασφαλή της χρήση και ότι
κατανοούν τους ενδεχόμενους
κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει
να παίζουν με τη συσκευή. Ο
καθαρισμός και η συντήρηση
από το χρήστη δεν θα πρέπει να
πραγματοποιούνται από παιδιά
που δεν εποπτεύονται.
- Να ελέγχετε πάντα τη συσκευή
πριν τη χρησιμοποιήσετε. Μη
χρησιμοποιείτε τη συσκευή,
εάν έχει υποστεί φθορά,
καθώς μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός. Να αντικαθιστάτε
πάντα τα φθαρμένα εξαρτήματα
με γνήσια.
Προσοχή
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή
σε νερό. Μην χρησιμοποιείτε τη
συσκευή στο μπάνιο ή στο ντους.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ νερό
σε θερμοκρασία υψηλότερη
των 80°C για να ξεπλύνετε τη
συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο
για το σκοπό που προορίζεται
και σύμφωνα με τις οδηγίες στο
εγχειρίδιο χρήσης.
- Να χρησιμοποιείτε και να
αποθηκεύετε τη συσκευή σε
θερμοκρασία μεταξύ 15°C και
35°C.
- Για λόγους υγιεινής, η συσκευή θα
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο
από ένα άτομο.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε
άμεσο ηλιακό φως.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο
με μπαταρίες ΑΑ R6 1,5V.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας
και η συσκευή είναι στεγνά όταν
τοποθετείτε μπαταρίες.
- Μην χρησιμοποιείτε
διαφορετικούς τύπους
μπαταριών ή καινούργιες
μπαταρίες μαζί με
χρησιμοποιημένες.
- Μην επαναφορτίζετε μη
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με
τους πόλους + και - προς τη
σωστή κατεύθυνση.
- Μην βραχυκυκλώνετε τους
ακροδέκτες τροφοδοσίας των
μπαταριών.
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες από τη
συσκευή όταν δεν πρόκειται να
τη χρησιμοποιήσετε για αρκετό
χρονικό διάστημα.
- Μην καθαρίζετε ποτέ τη
συσκευή με πεπιεσμένο αέρα,
συρμάτινα σφουγγαράκια, σκληρά
καθαριστικά ή υγρά.
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
- Αυτή η συσκευή Philips συμμορφώνεται με όλα τα
ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με
την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Γενικά
- Αυτή η συσκευή μπορεί να καθαριστεί με ασφάλεια με
τρεχούμενο νερό βρύσης (Εικ. 1).
- Μέγιστο επίπεδο θορύβου: Lc = 77 dB(A).
Ανακύκλωση
- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν
δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα
οικιακά σας απορρίμματα (2012/19/ΕΕ) (Εικ. 2).
- Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν αυτό
περιέχει μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, οι
οποίες δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα
συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα (2006/66/ΕΚ)
(Εικ. 3).
- Ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για την
ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
προϊόντων και μπαταριών. Η σωστή μέθοδος
απόρριψης συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών
επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη
υγεία.
Αφαίρεση μη επαναφορτιζόμενων
μπαταριών
Για να αφαιρέσετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες,
ανατρέξτε στις οδηγίες για την τοποθέτηση ή/και
αφαίρεση μπαταριών στο εγχειρίδιο του χρήστη.
Αφαιρείτε πάντα τις άδειες μη επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες από τη συσκευή. Κατά την απόρριψη
μπαταριών, να λαμβάνετε τις απαραίτητες
προφυλάξεις ασφαλείας.
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε
τον ιστότοπο www.philips.com/support ή διαβάστε
το φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.
Περιορισμοί εγγύησης
Οι μονάδες κοπής δεν καλύπτονται από τους όρους της
διεθνούς εγγύησης, καθώς υπόκεινται σε φθορά.
1
2 3
1
2
4 5
4222.003.0043.2
BRT383, BRT382, BRT381
4222_003_0043_2_A7_8x4_592x420mm_64p_v4.indd 1 07/04/17 15:36
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Erg stom misschien maar hoe gaat het apparaat open om de batterij te plaatsen, ben al een half uur bezig. Bedankt voor een antwoord Gesteld op 31-7-2020 om 14:03

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips BRT381 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips BRT381 in de taal/talen: Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Português, Türkiye als bijlage per email.

De handleiding is 5,32 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info