Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/72
Pagina verder
42
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt proteren van de
ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome.

1 Deksel
2 Klemmen
3 Mand
4 Voet
5 Flesholten
6 Speenholten
7 Afsluitdophouders
8 Sleuven voor grote essen
9 Sleuven voor borstkolven
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de magnetronsterilisator gaat gebruiken.
Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.
Waarschuwing
- Laat de sterilisator afkoelen voordat u deze uit de magnetron verwijdert. Wees voorzichtig
wanneer u de sterilisator verplaatst of opent. Het water in de sterilisator kan namelijk nog
steeds heet zijn.
- Verwijder het deksel van de sterilisator niet direct na het steriliseren, omdat de stoom die eruit
komt erg heet is. Laat de sterilisator afkoelen, want stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Gebruik alleen water zonder toevoegingen.
- Zorg ervoor dat de voet altijd met water is gevuld wanneer u de sterilisator in de magnetron
gebruikt.
- Doe geen bleekwater of andere chemicaliën in de sterilisator.
- Plaats geen metalen artikelen in de sterilisator, want dit kan schade aan de magnetron veroorzaken.
- Doe niet te veel in de sterilisator, anders worden de artikelen niet goed gesteriliseerd.
- Steriliseer alleen babyessen en andere artikelen die geschikt zijn voor sterilisatoren. Controleer
de gebruiksaanwijzing van de artikelen die u wilt steriliseren om te controleren of ze geschikt
zijn voor sterilisatoren.
- Deze sterilisator is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Let op
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met de sterilisator gaan spelen.
- Zorg er altijd voor dat de voet gevuld is met 200 ml water voordat u begint met steriliseren.
- Giet na elk gebruik het resterende water uit de sterilisator nadat het water is afgekoeld.
- Laat de sterilisator altijd afkoelen voordat u deze opbergt.
- Was altijd uw handen voordat u de gesteriliseerde artikelen aanraakt.
- Stel de sterilisator niet bloot aan zeer hoge temperaturen of direct zonlicht.
- Plaats de sterilisator niet op een hete ondergrond.
- Als u een combinatieoven (met grillfunctie) gebruikt, zorg er dan voor dat de oven of grill is
uitgeschakeld en afgekoeld voordat u de sterilisator erin zet.
Voor het eerste gebruik
Voordat u de sterilisator voor de eerste keer gebruikt, moet u deze eerst grondig schoonmaken
zoals hieronder wordt beschreven.
1 Verwijderdemandvandevoet.
NEDERLANDS
42

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips-Avent SCF283 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips-Avent SCF283 in de taal/talen: Dansk, Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Português, Suomi, Svenska, Türkiye als bijlage per email.

De handleiding is 2,71 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info