Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
1
DU
Deze TV-Video combi is ontworpen voor opname en weergave van VHS
videocassettes. Cassettes met het VHS-C label (VHS cassettes voor camcorders)
kunnen uitsluitend in combinatie met een geschikte adapter worden gebruikt.
Wij hopen dat u veel plezier van uw nieuwe TV-Video combi krijgt.
Dank u voor de aanschaf van een Philips TV-Video combi. Deze TV-Video combi is momenteel een van
de meest geperfectioneerde en gemakkelijk te gebruiken TV-Video combi’s. Neem even de tijd om deze
gebruiksaanwijzing door te lezen alvorens u de TV-Video combi in gebruik neemt. De gebruiksaanwijzing
geeft belangrijke informatie en opmerkingen. Start de werking van deze TV-Video combi niet direct na het
verplaatsen van een koude naar een warme ruimte of omgekeerd, of bij een hoge vochtigheidsgraad.
Wacht na het verplaatsen tenminste drie uur. De TV-Video combi kan dan acclimatiseren (oftewel wennen
aan de temperatuur, luchtvochtigheidsgraad, etc.).
TVCR
PAL
Belangrijke opmerkingen aangaande de
bediening
Gevaar van elektrische schok!
De TV-Video combi bevat geen onderdelen die
door u kunnen worden gerepareerd. Laat
onderhoud en reparatie over aan een erkende
vakman.
Met de stekker van de TV-Video combi in een
stopcontact gestoken, wordt er continu stroom
naar bepaalde circuits gestuurd. U moet de
stekker uit het stopcontact trekken of de
stroomschakelaar in de uit-stand drukken om de
stroom van de TV-Video combi geheel uit te
schakelen.
Zorg dat de luchtcirculatie rond de ventilatie-
openingen op de TV-Video combi niet wordt
geblokkeerd. Installeer het toestel niet op een
instabiele plaats.
Zorg dat er geen voorwerpen of vloeistof in de
TV-Video combi komen. Plaats geen vazen en
dergelijke op de TV-Video combi. Trek de stekker
direct uit het stopcontact indien er vloeistof in de
TV-Video combi is gekomen, en raadpleeg
vervolgens de After-Sales dienst.
Plaats geen brandbare voorwerpen op het toestel
(kaarsen, etc.).
Let goed op dat kleine kinderen geen
voorwerpen in de openingen of ventilatie-
openingen steken.
Deze gebruiksaanwijzing is op milieuvriendelijk
papier gedrukt.
Bescherm het milieu en gooi de verpakking
van de TV-Video combi op de juiste manier
weg of breng naar een recycling-center.
Dit elektronische toestel bevat diverse
materialen die kunnen worden gerecycled.
Informeer of uw oude toestel tevens kan
worden gerecycled.
Schrijf het serienummer hieronder op. U heeft het
nodig bij aangifte van diefstal of vragen aangaande
onderhoud en reparatie. Het serienummer
(PROD.NO.) vindt u op het plaatje op de achterkant
van het toestel.
Dit toestel voldoet aan de vereisten van Richtlijnen
73/23/EEC +89/336/EEC + 93/68 EEC.
MODEL NO. : 14PV111/01, 14PV112/01,
14PV203/01, 14PV415/01,
14PV460/01
PROD. NO. .............................................
!
!
!
!
"
"
"
MODEL NO.:
14PV111/01, 14PV112/01, 14PV203/01,
14PV415/01, 14PV460/01
T6310(DU).qx3 02.6.20 0:29 PM Page 1
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips 14PV112-01 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips 14PV112-01 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,57 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info