Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/56
Pagina verder
hobby
114 2
Owner´s manual
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • welke steek moet ik voor zuivere naden kiezen als ik geen lokmachine heb
  Gesteld op 12-8-2019 om 11:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een probleem met de transporteur. Schoongemaakt, bleek nodig, veel stof verwijderd, maar helaas is daarmee het euvel niet verholpen. Wat nu? Gesteld op 24-7-2019 om 17:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Goeden Dag,mag je de zoekknoppen zowel rechts als links draaien om de juiste steek te kiezen van de hobby 1142.
  Of met de klok mee.gr Tineke S Gesteld op 28-2-2019 om 16:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn automatische knoopsgat maker werkt niet, het enige wat ik krijg is een lange rechte lijn, hij gaat niet opzij. ik heb de bovenste knop op 5, de stekenknop op A en de knop daaronder tussen 0 en 1 ingesteld. Verder heb ik de knopen naaivoet gebruikt en het hendeltje om die tegen te houden naar beneden gehaald. Wat doe ik verkeerd? Gesteld op 26-5-2014 om 20:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Had ik ook, bleek te maken te hebben met de druk van de naaivoet, helemaal links aan de zijkant in te stellen. Toen die op III stond ging het goed. Geantwoord op 11-9-2014 om 20:40

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Pfaff Hobby 1142 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Pfaff Hobby 1142 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,07 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info