665031

Advertentie

2
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/31
Pagina verder
2
Perfectum Fitnessgeräte werden während der Produktion einer strengen Qualitäts-
kontrolle unterzogen.
Falls Sie feststellen, dass sich der von Ihnen gekaufte Perfectum Elliptical Apollo
5000 nicht in Betrieb nehmen lässt......
......muss nicht in jedem Fall ein technischer Defekt des Gerätes vorliegen. Auch ei-
ne von Ihnen unbeabsichtigte Fehlbedienung kann die Ursache sein.
Bei allen technischen Fragen, wenden Sie sich bitte an unser Service-Team. Hier
wird man Ihnen gerne weiterhelfen.
Sie erreichen uns unter folgender Telefon- bzw. Faxnummer:
Tel.: (+49) 0180 / 5898927
Fax: (+49) 0180 / 5898928
eMail: perfectum@in-topform.de
Kundenservice
Um Ihnen optimal helfen zu können, halten Sie bitte
Explosionszeichnung 1
+
Teileliste
bereit. Vielleicht haben Sie sogar die Möglichkeit, sich während des Service-
Telefonates direkt an Ihrem Gerät aufzuhalten. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Für Ersatzteil-Anforderungen
benutzen Sie bitte den Ersatzteil-Bestellschein auf
der letzten Seite der Anleitung. So sichern Sie eine korrekte Abwicklung und erhal-
ten das Ersatzteil in kürzester Zeit.
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Perfectum Fitness Crosstrainer 70753 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Perfectum Fitness Crosstrainer 70753 in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 1,03 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info