772101
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Veiligheidsvoorschriften
oven/magnetron
Sécurité
four/four à micro-ondes
Sicherheitshinweise
Ofen/Mikrowellengerät
Safety regulations
oven/microwave oven
Belangrijk! Lees deze i nstructie voor gebruik!
Important! Read these i nstructions befor e use!
Achtung! Lesen Sie diese Anweisungen für den Einsatz!
Important! Lisez ces instructions pour l’utilisation!
560-568 550
min
A-590
B-450
4
48
5
0 +3
*
560-568
550
Min.
A-590
B-450
547 21
A-595
B-455
597
4x
Norme di sicurezza
forno/microonde
Sikkerhedsregler
ovn/mikrobølgeovn
Sikkerhet
ovn/mikrobølgeovn
Säkerhet
ugn/mikrovågsugn
Turvallisuusmääräykset
uuni/ mikroaalto
Правила безопасности
духовой шкаф/свч
Қауіпсіздік ережелері
пеш/микротолқынды
Importante! Leggere queste istruzioni prima dell’uso!
Vigtigt! Læs denne i nstruktion til anvendelse!
Viktig! Laes furu Instruksjon anvendelse lift!
Viktigt ! Læs tall Instruktion anvendelse hiss!
Tärkeää! Lue nämä ohjeet ennen käyttöä !
Важная и нформация! Перед испо льзован ие м
изделия прочитайте данную инструкцию!
Ма ңызды! Пайдалану алдында о сы нұсқаул ық ты
оқ ып шығыңыз!
200 cm2
55
17
190
80
60
 un (02-17)
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Pelgrim OVS836 ANT bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Pelgrim OVS836 ANT in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 0.39 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Pelgrim OVS836 ANT

Pelgrim OVS836 ANT Gebruiksaanwijzing - Nederlands, Deutsch, English, Français - 196 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info