Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
art.nr. 8007244
10 min. 1 min. 10 sec.
stop
quick start
1
2
3
1
1 0,1
2
3
4
1 2 3
4
kg
5
6
7
8
auto cook
auto roast
defrost
MAG555
Pelgrim confère 5 années de garantie sur l'appareil à condition que celui-ci ait été raccordé
selon les règles de l'art par un installateur agréé conformément aux prescriptions
d'installation.
Pelgrim s'engage à remplacer gratuitement et ce pendant 5 années à dater de l'achat les
pièces.
Pendant l'année suivant la date de l'achat il ne sera pas porté en compte de frais de
déplacement ni de main-d'oeuvre.
Tombent sous la garantie tous les vices et dysfonctionnements résultant de fautes de
construction ou de pièces défectueuses.
Les fautes d'installation et d'utilisation ne sont pas couvertes par la présente garantie.
Nom et adresse de l'installateur:
Date d'achat:
Pelgrim gibt 5 Jahr Garantie auf dieses Gerät, falls es fachkundig durch einen anerkannten
Installateur und in Übereinstimmung mit den Installationsvorschriften angeschlossen wurde.
Pelgrim verpflichtet sich, 5 Jahr lang nach Ankaufdatum kostenlos Ersatzteile auszuwechseln.
1 Jahr lang nach Ankaufdatum werden keine Fahrtkosten und kein Arbeitslohn berechnet.
Unter die Garantie fallen alle Reparaturen, infolge von Konstruktionsfehlern oder fehlerhaften
Ersatzteilen.
Beim Service müssen Bezahlungsbeweis und Garantiezertifikat vorgezeigt werden.
Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch-/Installation entstanden sind,gehören nicht zur
Garantie.
Name und Adresse Installateur:
Ankaufdatum:
CERTIFICAT DE GARANTIE
GARANTIEZERTIFIKAT
Handleiding
Manual
Notice d’utilisation
Anleitung
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • De startknop van mijn magnetron haperde al een tijdje, dwz je moest in verschillende hoeken op de startknop drukken om hem werkend te krijgen. Nu doet deze startknop het helemaal niet meer, alle andere knoppen doen het gewoon. Dus ik wil weten of die knop zelf te vervangen is en hoe? Gesteld op 22-5-2020 om 09:55

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Beste,

    Vanaf vandaag gaat mijn grill na het voorverwarmen ook aan direct met de heteluchtoven terwijl ik dat niet inschakel hoe kan ik dit uitschakelen zodat ik weer alleen heteluchtoven kan gebruiken?
    Voorheen werkte het gewoon normaal wie kan mij hierbij helpen . Gesteld op 11-4-2020 om 11:41

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Pelgrim MAG 555 RVS bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Pelgrim MAG 555 RVS in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,29 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info