Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/44
Pagina verder
27 NL/BE
Inleiding Inleiding / Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen
Inhoud van de levering
1 klop- en beitelboor PBH 1050 B2
1 extra handgreep
1 snelspanboorhouder met opname volgens het
SDS-plus-systeem (zie afb. A)
3 boren (Ø 6 / 8 / 10 mm x 150 mm) (zie afb. B)
1 platte beitel 250 mm (zie afb. B)
1 spitse beitel 250 mm (zie afb. B)
1 diepteaanslag
50 g speciaal vet voor het smeren van de booropname
1 draagkoffer
1 gebruiksaanwijzing
Technische gegevens
Opgenomen vermogen: 1050 W
Nominale spanning: 230 V∼, 50 Hz
Nullasttoerental: n
0
0–980 min
-1
Aantal slagen: 0–5300 min
-1
Slagenergie: 3 joule
Max. boordiameter: max. 13 mm voor staal
max. 32 mm voor hout
max. 26 mm voor beton
Beveiligingsklasse: II /
Geluidsemissiewaarde:
Meetwaarde voor geluid vastgesteld volgens
EN 60745. Het met A beoordeelde geluidsniveau
van het elektrisch gereedschap bedraagt kenmerkend:
Boorhameren:
Geluidsdrukniveau: L
: 83,66 dB(A)
Onzekerheid K: 3 dB
Geluidsvermogen: L
: 94,66 dB(A)
Onzekerheid K: 3 dB
Beitelen:
Geluidsdrukniveau: L
: 90,62 dB(A)
Onzekerheid K: 3 dB
Geluidsvermogen: L
: 101,62 dB(A)
Onzekerheid K: 3 dB
Gehoorbescherming dragen!
Totale vibratiewaarde:
Totale trillingswaarde (vectortotaal uit drie richtin
gen)
berekend overeenkomstig EN 60745:
Boorhameren in beton: a
h(HD)
= 8,527 m / s
2
,
K = 1,5 m / s
2
Beitelen: a
h(CHeq)
= 11,293 m / s
2
,
K = 1,5 m / s
2
Het in deze aanwijzin-
gen vermelde trillingsniveau werd gemeten conform
een in EN 60745 genormeerde meetprocedure en
kan voor de vergelijking met andere apparaten
worden gebruikt. De aangegeven trillingsemissiewaar-
de kan ook worden gebruikt voor een inleidende
inschatting van uitslag.
Het trillingsniveau zal overeenkomstig het gebruik van
het elektrische gereedschap veranderen en kan in
sommige gevallen boven de in deze aanwijzingen ver-
melde waarde liggen. De trillingsbelasting zou kunnen
worden onderschat wanneer het elektrische gereedschap
regelmatig op een dergelijke wijze wordt gebruikt.
Opmerking: voor een nauwkeurige inschatting
van de trillingsdruk tijdens een bepaalde werkperi-
ode moet ook rekening worden gehouden met de
tijd waarin het apparaat uitgeschakeld is of wel loopt,
maar niet werkelijk gebruikt wordt. Dit kan de trillings-
druk over de hele werkperiode aanzienlijk verminde
ren.
Q
Algemene veiligheidsinstructies
voor elektrische gereedschappen
Lees alle
veiligheidsinstructies en aanwij-
zingen! Nalatigheden bij de naleving
van de veiligheidsinstructies
en aanwijzingen kunnen
elektrische schokken,
brand en / of ernstig letsel tot
gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidstechnische
instructies en aanwijzingen om deze
eventueel later te kunnen raadplegen!
Het in de veiligheidsinstructies toegepaste begrip
“elektrische gereedschappen” heeft betrekking op
27

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Parkside PBH 1050 B2 - IAN 273100 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Parkside PBH 1050 B2 - IAN 273100 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français als bijlage per email.

De handleiding is 1,12 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info