Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/44
Pagina verder
12 GB/IE
Translation of the original declaration of conformity / ManufacturerWarranty / Disposal
The warranty period will not be extended by repairs
made unter warranty. This applies also to replaced
and repaired parts. Any damage and defects extant
on purchase must be reported immediately after
unpacking the appliance, at the latest, two days after
the purchase date. Repairs made after the expiration
of the warranty period are subject to payment.
GB
Service Great Britain
Tel.: 0871 5000 720
(�0.10 / minute)
e-mail: kompernass@lidl.co.uk
IAN 273100
IE
Service Ireland
Tel: 1890 930 034
(0.08 EUR/Min. (peak)
0.06 EUR/Min. (off peak))
e-mail: kompernass@lidl.ie
IAN 273100
Disposal
The packaging is made of environmen-
tally friendly materials, which may be
disposed through your local recycling
facilities.
Do not dispose of power tools
with household rubbish!
In accordance with European Directive 2012 / 19 / EU
,
worn out power tools must be collected separately
and taken for environmentally compatible recycling.
Contact your local refuse disposal authority for
more details on the disposal of worn out electrical
devices.
Residual risks
Even when the power tool is used as prescribed it
is not possible to eliminate all residual risk factors.
The following hazards may arise in connection with
the power tool’s construction and design:
1. Damage to lungs if an effective dust mask is
not worn.
2.
Damage to hearing if effective hearing protect
ion
is not worn.
3. Damages to health resulting from vibration
emission if the power tool is being used over
longer period of time or not adequately man-
aged and properly maintained.
This power tool produces an
electromagnetic field during operation. This field
may under some circumstances interfere with active
or passive medical implants. To reduce the risk of
serious or fatal injury, we recommend persons with
medical implants to consult their physician and the
medical implant manufacturer before operating this
machine.
12

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Parkside PBH 1050 B2 - IAN 273100 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Parkside PBH 1050 B2 - IAN 273100 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français als bijlage per email.

De handleiding is 1,12 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info