Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/10
Pagina verder
2
Helpline Tel. No.: U.K. 0844 844 3898 R.O.I. 01289 8333
Supplied accessories
*1 Please read the base unit’s operating instructions for replacement
battery information.
*2 The handset cover comes attached to the handset.
Note:
LPlease read the base unit’s operating instructions for additional/
replacement accessories.
LThis equipment is designed for use in the UK and Republic of Ireland.
LIn the event of problems, you should contact your equipment supplier
in the first instance.
Sales and support information
Customer Care Centre
LFor customers within the UK: 0844 844 3898
LFor customers within the Republic of Ireland: 01289 8333
LVisit our website for product information: www.panasonic.co.uk
LE-mail: customer.care@panasonic.co.uk
Direct Sales at Panasonic UK
LOrder accessory and consumable items for your product with ease and
confidence by phoning our Customer Care Centre Monday - Thursday
9:00am - 5:30pm, Friday 9:30am - 5:30pm (Excluding public holidays).
LOr go on line through our Internet Accessory ordering application at
www.panasonic.co.uk
Accessory item/Part number Quantity
Charger 1
AC adaptor for charger/PQLV209EU (PQLV209E) 1
Rechargeable batteries
*1
2
Handset cover
*2
1
Belt clip 1
TGA830E(e).fm Page 2 Thursday, February 14, 2008 10:50 AM
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic kxtga 830 exb bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic kxtga 830 exb in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info