Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/108
Pagina verder
Nederlands Italiano Español English
Operating Instructions
Air-to-Water Hydromodule + Tank
Manufactured by:
Panasonic Appliances Air-Conditioning Malaysia Sdn. Bhd.
Lot 2, Persiaran Tengku Ampuan, Section 21,
Shah Alam Industrial Site, 40300 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Operating Instructions
Air-to-Water Hydromodule + Tank
2-27
Thank you for purchasing Panasonic product.
Before operating the system, please read these operating instructions
thoroughly and keep them for future reference.
Installation Instructions attached.
Serial number and production year please refer to name plate.
Instrucciones de funcionamiento
Hydrokit Aire-Agua + Tanque
28-53
Gracias por comprar un producto Panasonic.
Antes de utilizar la unidad, sírvase leer atentamente estas
instrucciones de funcionamiento y conservarlas para futuras
consultas.
Instrucciones de instalación adjuntas.
Para saber el número de serie y el año de producción consulte la
placa indicadora.
Istruzioni operative
Idromodulo aria-acqua + serbatoio
54-79
Grazie per aver acquistato un prodotto Panasonic.
Prima di utilizzare l’unità, leggere attentamente le istruzioni e
conservare questo opuscolo per potervi fare riferimento in futuro.
Istruzioni per l’installazione allegate.
Per il numero di serie e l’anno di produzione, fare riferimento alla
targhetta di identi cazione.
Gebruiksaanwijzing
Lucht-naar-water Hydromodule + Tank
80-105
Hartelijk dank voor het aanschaffen van een Panasonic-
product.
Lees voor u het apparaat gebruikt deze gebruikshandleiding grondig
en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
De instructies voor installatie zijn bijgevoegd.
Voor het serienummer en jaar van fabricage zie de naamplaat.
ACXF55-14990
Model No.
Indoor Unit
WH-ADC0309H3E5
Outdoor Unit
WH-UD03HE5-1
WH-UD05HE5-1
WH-UD07HE5-1
WH-UD09HE5-1
Indoor Unit
WH-ADC1216H6E5
Outdoor Unit
WH-UD12HE5
WH-UD16HE5
WH-UX09HE5
WH-UX12HE5
Indoor Unit
WH-ADC0916H9E8
Outdoor Unit
WH-UD09HE8
WH-UD12HE8
WH-UD16HE8
WH-UX09HE8
WH-UX12HE8
WH-UX16HE8
WH-UQ09HE8
WH-UQ12HE8
WH-UQ16HE8
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic WH-UX16HE8 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic WH-UX16HE8 in de taal/talen: English, Espanõl, Italiano, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,92 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info