Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/20
Pagina verder
TV
N
F.P.
MULTI
WINDOW
Operating Instructions
Plasma Television
English
Please read these instructions before operating your set and retain them for future reference.
The images shown in this manual are for illustrative purposes only.
Information on Disposal for Users of Waste Electrical & Electronic Equipment
(private households)
This symbol on the products and/or accompanying documents means that used electrical and
electronic products should not be mixed with general household waste.
For proper treatment, recovery and recycling, please take these products to designated collection
points, where they will be accepted on a free of charge basis. Alternatively, in some countries you
may be able to return your products to your local retailer upon the purchase of an equivalent new
product.
Disposing of this product correctly will help to save valuable resources and prevent any potential negative
effects
on
human
health
and
the
environment
which
could
otherwise
arise
from
inappropriate
waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point.
Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.
For business users in the European Union
If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further
information.
Information on Disposal in other Countries outside the European Union
This symbol is only valid in the European Union.
If you wish to discard this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of
disposal.
Printed in Czech Republic
Licence
Trademark Credits
VGA is a trademark of International Business Machines Corporation.
Macintosh is a registered trademark of Apple Computer, USA.
S-VGA is a registered trademark of the Video Electronics Standard Association.
Even if no special notation has been made of company or product trademarks, these trademarks have been fully
respected.
SD Logo is a trademark.
HDMI, the HDMI Logo and High-De nition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC.
TruSurround XT, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.
Model No.
TH-37PV600E
TH-42PV600E
TH-50PV600E
Customers Record
The model number and serial number of this product may be found on its rear panel. You should note this serial
number in the space provided below and retain this book, plus your purchase receipt, as a permanent record of your
purchase to aid in identi cation in the event of theft or loss, and for Warranty Service purposes.
Model Number Serial Number
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://www.panasonic-europe.com
© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.
1Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic TH-42PV600E bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic TH-42PV600E in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 12,53 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info