Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/112
Pagina verder
QUICK GUIDE / GUIDE RAPIDE
QUICK GUIDE / GUIDE RAPIDE
GUÍA RÁPIDA / KURZANLEITUNG
GUÍA RÁPIDA / KURZANLEITUNG
GUIDA RAPIDA / SNELLE GIDS
GUIDA RAPIDA / SNELLE GIDS
GUΙA RÁPIDO / ΣYNTOMOΣ OHГOΣ
GUΙA RÁPIDO / ΣYNTOMOΣ OHГOΣ
БЪРЗ СПРАВОЧНИК
БЪРЗ СПРАВОЧНИК
OPEN
CLOS
E
CLO
SE
OPEN
Operating Instructions
FS Multi Air Conditioner
Model No.
Indoor Unit
Outdoor Unit
S-22YA1E5 U-4LA1E5
S-28YA1E5 U-5LA1E5
S-36YA1E5 U-6LA1E5
S-45YA1E5 U-4LA1E5-1
S-56YA1E5 U-5LA1E5-1
U-6LA1E5-1
* U-8EA1E8
*
U-10EA1E
U-10EA1E8
© Panasonic HA Air-Conditioning (M) Sdn. Bhd. 2010.
Unauthorized copying and distribution is a violation
of law.
F567780
ENGLISH
ENGLISH
Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference.
* Available to selected country
2 ~ 13
2 ~ 13
FRANÇAIS
Avant d’utiliser l’appareil, lisez ce mode d’emploi dans son intégralité et conservez-le pour toute référence ultérieure.
* Achetez pour un pays spécial
14 ~ 25
14 ~ 25
ESPAÑOL
Antes de utilizar la unidad, sírvase leer atentamente estas instrucciones de funcionamiento y conservarlas como
futuro elemento de consulta.
* Comprar para país especial
26 ~ 37
DEUTSCH
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie
für die künftige Verwendung auf.
* Für ein spezielles Land kaufen
38 ~ 49
38 ~ 49
ITALIANO
Prima di utilizzare l’unità si prega di leggere attentamente le istruzioni e di conservare questo opuscolo per potervi
fare riferimento in futuro.
* Acquisto per un paese speciale
50 ~ 61
NEDERLANDS
Lees voor u het apparaat gebruikt deze gebruiksinstructies grondig en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
* Kopen voor uitzonderlijk staten
62 ~ 73
62 ~ 73
PORTUGUÊS
Antes de ligar a unidade, leia cuidadosamente este manual de utilização e guarde-o para futura referência.
* Compra para país especial
74 ~ 85
EΛΛΗΝΙΚΆ
Προτού θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για
μελλοντική αναφορά.
* Αγορά για συγκεκριμένη χώρα
86 ~ 97
БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКИ
Преди да задействате климатика, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за бъдещи
справки.
* Покупка за специална страна
98 ~109
98 ~109
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic S-45YA1E5 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic S-45YA1E5 in de taal/talen: Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Português als bijlage per email.

De handleiding is 8,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info