Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
2
SQT0149 (ENG)
Dear Customer,
We would like to take this opportunity to thank
you for purchasing this Panasonic High
Definition Video Camera. Please read these
Operating Instructions carefully and keep them
handy for future reference. Please note that the
actual controls and components, menu items,
etc. of your High Definition Video Camera may
look somewhat different from those shown in
the illustrations in these Operating Instructions.
Concerning the battery
EMC Electric and magnetic
compatibility
This symbol (CE) is located on the rating plate.
Product identification marking
Information for Your Safety
WARNING:
To reduce the risk of fire, electric shock or
product damage,
Do not expose this unit to rain, moisture,
dripping or splashing.
Do not place objects filled with liquids,
such as vases, on this unit.
Use only the recommended accessories.
Do not remove covers.
Do not repair this unit by yourself. Refer
servicing to qualified service personnel.
CAUTION!
To reduce the risk of fire, electric shock or
product damage,
Do not install or place this unit in a
bookcase, built-in cabinet or in another
confined space. Ensure this unit is well
ventilated.
Do not obstruct this unit’s ventilation
openings with newspapers, tablecloths,
curtains, and similar items.
Do not place sources of naked flames,
such as lighted candles, on this unit.
The mains plug is the disconnecting device.
Install this unit so that the mains plug can be
unplugged from the socket outlet
immediately.
Warning
Risk of fire, explosion and burns. Do not
disassemble, heat above 60 oC or
incinerate.
CAUTION
Danger of explosion if battery is
incorrectly replaced. Replace only with the
type recommended by the manufacturer.
When disposing of the batteries, please
contact your local authorities or dealer
and ask for the correct method of
disposal.
Product Location
High Definition Video
Camera
Battery holder
AC adaptor Bottom
Simplified-HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EP&EB-SQT0149_mst.book 2 ページ 2014年1月9日 木曜日 午後2時28
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic HC-V757 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic HC-V757 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 3,86 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info