Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/48
Pagina verder
Das G MICRO SYSTEM ist ein Digitalkamerasystem aus
der LUMIX-Reihe mit Wechselobjektiven auf Grundlage des
Micro-Four-Thirds-Standards.
Micro Four Thirds™ und die für Micro Four Thirds verwendeten
Logos sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen
der Olympus Imaging Corporation in Japan, den USA, der EU
und anderen Ländern.
Four Thirds™ und die für Four Thirds verwendeten Logos
sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der
Olympus Imaging Corporation in Japan, den USA, der EU
und anderen Ländern.
SDXC Logo ist ein Markenzeichen von SD-3C, LLC.
“AVCHD” und das Logo “AVCHD” sind Markenzeichen von
Panasonic Corporation und Sony Corporation.
Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.
Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von
Dolby Laboratories.
HDMI, das HDMI-Logo und “High-Definition Multimedia
Interface” sind Marken bzw. eingetragene Marken von HDMI
Licensing LLC in den USA und anderen Ländern.
HDAVI Control™ ist ein Markenzeichen von Panasonic
Corporation.
QuickTime und das QuickTime Logo sind Handelszeichen
oder registrierte Handelszeichen der Apple Inc., welche
unter Lizenz verwendet werden.
Adobe ist ein Warenzeichen oder ein eingetragenes
Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den USA
und/oder anderen Ländern.
Screenshots von Microsoft-Produkten sind mit Genehmigung der
Microsoft Corporation abgebildet.
Andere in der Bedienungsanleitung abgedruckten Namen,
Firmen- und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der
betreffenden Unternehmen.
Dieses Produkt wird unter der “AVC Patent Portfolio License” für die persönliche und nicht
kommerzielle Nutzung durch einen Endverbraucher lizenziert. Im Rahmen dieser Lizenz darf
der Endverbraucher (i) Videomaterial nach dem AVC-Standard (“AVC Video”) codieren und/
oder (ii) AVC-Videomaterial decodieren, das von einem Endverbraucher im Rahmen
persönlicher und nicht kommerzieller Aktivitäten codiert wurde, und/oder AVC-Videomaterial
decodieren, das von einem Videoanbieter bezogen wurde, der für die Bereitstellung von
AVC-Videomaterial lizenziert wurde. Für alle anderen Verwendungen wird weder eine Lizenz
erteilt, noch darf diese impliziert werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei MPEG LA,
LLC. Siehe http://www.mpegla.com
.
DMC-GF2EG-VQT3E98_ger.book 48 ページ 2010年11月24日 水曜日 午後4時21分
48

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic DMC-GF2W bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic DMC-GF2W in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 11,51 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info