Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/302
Pagina verder
300
DVQP1290
Autres
Précautions d’utilisation et remarques
Le logo SDXC est une marque de commerce de SD-3C, LLC.
Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface de même que le logo HDMI sont
des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC aux États-Unis
et dans d’autres pays.
HDAVI Control™ est une marque de commerce de Panasonic Corporation.
“AVCHD”, “AVCHD Progressive” et le logo “AVCHD Progressive” sont des marques de
commerce de Panasonic Corporation et Sony Corporation.
Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
Pentium est une marque de commerce d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres
pays.
Windows est soit une une marque déposée soit une marque de commerce de Microsoft
Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
iMovie, Mac et Mac OS sont des marques déposées de Apple Inc. aux États-Unis et dans
d’autres pays.
iPad, iPhone, iPod et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., enregistrées aux
États-Unis et dans d’autres pays.
App Store est une marque de service de Apple Inc.
Android et Google Play sont des marques de commerce ou des marques déposées de Google
Inc.
Le logo Wi-Fi CERTIFIED™ est une marque de certification de Wi-Fi Alliance
®
.
Le symbole Wi-Fi Protected Setup™ est une marque de certification de Wi-Fi Alliance
®
.
“Wi-Fi
®
” est une marque déposée de Wi-Fi Alliance
®
.
« Wi-Fi Protected Setup™ », « WPA™ » et « WPA2™ » sont des marques de commerce de
Wi-Fi Alliance
®
.
DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification
marks of the Digital Living Network Alliance.
QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.
Ce produit utilise la technologie “DynaFont” de DynaComware Corporation. DynaFont est une
marque déposée de DynaComware Taiwan Inc.
Les autres noms, de produits ou de sociétés, mentionnés dans le présent manuel sont des
marques de commerce ou des marques déposées de leurs ayants droit respectifs.
300

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic DC-TZ92 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic DC-TZ92 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 10,11 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info