Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/64
Pagina verder
62
DVQX1225 (GER)
SDXC Logo ist ein Markenzeichen von SD-3C, LLC.
Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das
HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing, LLC
in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
Bei HDAVI Control™ handelt es sich um eine Marke von Panasonic
Corporation.
“AVCHD”, “AVCHD Progressive” und das “AVCHD Progressive”-Logo sind
Marken der Panasonic Corporation und Sony Corporation.
Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby
Laboratories.
Bei „Pentium“ handelt es sich um eine Marke von Intel Corporation in den
Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
Windows ist eine eingetragene Marke bzw. eine Marke der Microsoft
Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
iMovie, Mac und Mac OS sind Marken von Apple Inc., die in den Vereinigten
Staaten und anderen Ländern eingetragen sind.
iPad, iPhone, iPod und iPod touch sind Marken von Apple Inc., die in den
Vereinigten Staaten und anderen Ländern eingetragen sind.
Bei “App Store” handelt es sich um eine Dienstmarke von Apple Inc.
Bei “Android” und “Google Play” handelt es sich um Marken bzw. eingetragene
Marken von Google Inc.
Beim Wi-Fi CERTIFIED™-Logo handelt es sich um eine Zertifikationsmarke
der Wi-Fi Alliance
®
.
Bei der Wi-Fi Protected Setup™ Identifier-Marke handelt es sich um eine
Zertifikationsmarke der Wi-Fi Alliance
®
.
“Wi-Fi
®
” ist ein eingetragenes Warenzeichen von Wi-Fi Alliance
®
.
Bei „Wi-Fi Protected Setup™“, „WPA™“ und „WPA2™“ handelt es sich um
Marken der Wi-Fi Alliance
®
.
DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks,
or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
Bei “QR Code” handelt es sich um eine eingetragene Marke von DENSO
WAVE INCORPORATED.
Dieses Produkt verwendet “DynaFont” der DynaComware Corporation.
DynaFont ist ein eingetragenes Warenzeichen der DynaComware Taiwan Inc.
Bei allen sonstigen in dieser Anleitung erwähnten Firmennamen und
Produktbezeichnungen handelt es sich um Marken bzw. eingetragene Marken
der betreffenden Unternehmen.
62

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic DC-TZ92 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic DC-TZ92 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 2,38 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info