Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/302
Pagina verder
300
DVQP1288
Others
Usage cautions and notes
SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC in the United States and other
countries.
HDAVI Control™ is a trademark of Panasonic Corporation.
“AVCHD”, “AVCHD Progressive” and the “AVCHD Progressive” logo are trademarks of
Panasonic Corporation and Sony Corporation.
Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
Pentium is a trademark of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.
Windows is either registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United
States and/or other countries.
iMovie, Mac and Mac OS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other
countries.
iPad, iPhone, iPod, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other
countries.
App Store is a service mark of Apple Inc.
Android and Google Play are trademarks or registered trademarks of Google Inc.
The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance
®
.
The Wi-Fi Protected Setup™ Identifier mark is a certification mark of Wi-Fi Alliance
®
.
“Wi-Fi
®
” is a registered trademark of Wi-Fi Alliance
®
.
“Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™”, and “WPA2™” are trademarks of Wi-Fi Alliance
®
.
DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification
marks of the Digital Living Network Alliance.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.
This product uses “DynaFont” from DynaComware Corporation. DynaFont is a registered
trademark of DynaComware Taiwan Inc.
Other names, company names, and product names mentioned in these instructions are
trademarks or registered trademarks of the companies concerned.
300

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic DC-TZ92 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic DC-TZ92 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 10,81 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info