Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/302
Pagina verder
298
DVQP1288
Others
Usage cautions and notes
Personal Information
To protect personal information, we recommend that you set a Wi-Fi password or a Wi-Fi
function lock. (→261)
If names or birthdays are set in [Profile Setup] or in the [Face Recog.] function, keep in
mind that the camera and recorded pictures will contain personal information.
Be sure to pay special attention to the privacy, likeness rights, etc. of a subject and
take your own responsibility when you use the [Silent Mode], or use functions such
as writing the location information and changing the shutter noise, etc.
Disclaimer
• Data containing personal information can be altered or lost due to malfunction, static
electricity, accidents, breakdowns, repairs, or other operations.
Panasonic will not be liable for any damage that occurs, direct or indirect, as a result
of the alteration or loss of data containing personal information.
When ordering repairs or transferring/disposing of the camera
• After you make a note of the personal information, perform [Reset Wi-Fi Settings]/
[Delete account] to delete data containing personal information such as wireless LAN
connection settings that you registered or set in this unit. (→203, 254)
• To protect your personal information, please reset the settings. (→203)
• Remove the memory card from the camera.
• When ordering repairs, settings may be returned to the initial purchase state.
• If the above operations cannot be performed because of a camera malfunction,
consult with the dealer or nearest Service Centre.
When transferring or disposing of your memory card, see “When disposing of/
transferring memory cards” in the previous section. (→297)
Uploading pictures to WEB services
• Pictures may contain personal information that can be used to identify the user, such
as titles, recording dates and times, and location information. Before uploading the
pictures to WEB services, check the pictures carefully for information that should not
be disclosed.
298

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic DC-TZ92 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic DC-TZ92 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 10,81 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info