Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/239
Pagina verder
or/and
ou/e
oder/und
ou/et
of/en
o/a
Þ/êáé
o/y
Ë/ËÎË F563167
Before using your air-conditioner, please
read this operating instructions carefully
and keep it for future reference.
ENGLISH............ P. 1 P. 26
PORTUGUES..... P. 27 P. 52
DEUTSCH .......... P. 53 P. 78
FRANÇAIS ......... P. 79 P. 104
NEDERLANDS ... P. 105 P. 130
ITALIANO ........... P. 131 P. 156
GREEK ............... P. 157 P. 182
ESPAÑOL........... P. 183 P. 208
RUSSIAN............ P. 209 P. 237
MATSUSHITA INDUSTRIAL CORP.
NO. 2, JALAN SS8/1, SUNGEI WAY FREE TRADE ZONE,
SELANGOR, MALAYSIA
MATSUSHITA AIR-CONDITIONING CORP.
LOT 2, PERSIARAN TENGKU AMPUAN, SECTION 21, SHAH ALAM
INDUSTRIAL SITE, SELANGOR, MALAYSIA
Indoor Outdoor
Model
CS-G95KE Model CU-G95KE
CS-G125KE CU-G125KE
OPERATING INSTRUCTIONS
Room Air Conditioner
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • bij ons gaat hij na 10 minuten op timer knipperen en geeft H 16 aan.
  wat is dat het probleen.

  betreft overigens een CS-G90KE

  met dank wacht ik uw antwoord af

  Trouwborst Installatietechniek 070 3874528 info@trouwborst.nl Gesteld op 29-5-2018 om 15:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic CS-G95KE bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic CS-G95KE in de taal/talen: Deutsch, English, Espanôl, Français, Italiano, Nederlands, Português als bijlage per email.

De handleiding is 8,58 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info