Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/68
Pagina verder
G
U
I
D
E
R
A
P
I
D
E
/
K
U
R
Z
A
N
L
E
I
T
U
N
G
G
U
I
D
A
R
A
P
I
D
A
/
S
N
E
L
L
E
G
I
D
S
G
U
I
A
R
Á
P
I
D
O
/
Q
U
I
C
K
G
U
I
D
E
/
G
U
Í
A
R
Á
P
I
D
A
Σ
Υ
Ν
Τ
Ο
Μ
Ο
Σ
Ο
Η
Γ
Ο
Σ
Operating Instructions
Air Conditioner
Indoor
Unit
Outdo
or Unit
CS-E7GKEW
CU-E7GKE
CS-E9GKEW
CU-E9GK
E
CS-E12GK
EW
CU-E12GKE
F565488
ENGLISH
2 ~ 7
Befor
e operating the
unit,
read the
se operatin
g
instructions tho
roughly
and ke
ep them for future
refe
rence.
ES
P
AÑO
L
8 ~ 13
A
ntes de utilizar l
a unidad,
sírvase leer ate
ntamente
estas in
strucciones
de fun
cionam
iento y
conservarlas
como futuro
elemento
de consulta
.
PO
R
TUGUÊS
14 ~ 1
9
Antes de
ligar a unid
ade,
leia cu
idadosamente
este manual d
e utilização
e guarde-
o para futura
refe
rência.
E
ΛΛ
ΗΝΙΚΆ
20 ~ 25
Πρ
ο
τ
ού
θέσετε
τη
μονάδ
α
σε
λει
τ
ουρ
γία
,
διαβά
στε
προσεκ
τι
κ
ά
αυτές
τις
οδηγίες
χρήσης
κ
αι
φυ
λ
άξτε
τις
για
μελ
λ
οντική
αναφ
ορά
.
Manufactured b
y:
P
anasonic
HA Air-Condi
tioning (M) S
dn. Bh
d.
Lot 2, P
ersiaran
T
engk
u
Ampuan, Se
ction 21, Shah
Alam
In
dustrial Site
, 40300 Shah
Alam, Selan
go
r
, Malaysia.
© 2006 Pana
sonic H
A
Air-Co
nditioning
(M) Sdn Bhd (
1
1969-
T).
All r
ights
rese
rved. Unautho
rized copying and
dis
tribution is
a violation o
f la
w
.
M
a
tsushita Electric Industrial C
o
., Ltd.
W
eb Site: http://ww
w
.panasonic.co.jp/global/
Printed in Malaysia
OFSC0608-00
2
Start/stop
the operation.
Inicie/detenga e
l funcionamient
o.
Ligue/Desligue
a unidade.
Ξεκινήστε/σ
τ
αµατήστε τη
λει
τ
ουργία.
ired tempera
ture
.
Seleccione la tem
peratur
e
Programe a
temperatura
desejada.
Επιλέξτε την επιθυ
µητή
θερµοκρασ
ία.
Select fan s
peed.
Seleccione
la velocidad del
ventilado
r
.
Seleccione a
velocidade da
ventilado
r
.
Επι
λ
ογή
τ
αχύτη
τ
ας αν
ε
μιστήρα
.
Adjust the airflow
direction
louve
r
.
Ajuste la pers
iana de dirección
del flujo de
aire.
Ajuste a placa de
direcção do
fluxo de a
r
.
Ρυ
θ
μίστε τη γρίλ
ια
κ
ατεύ
θ
υνση
ς
της ροής
τ
ου αέρα
.
4
4
5
5
For detailed explanation, please refer to
pages 4 ~ 5.
Para una explicación detallada, por favor lea las páginas 10 y
1
1.
Consulte as páginas 16 ~
17 para obter uma explicação mais pormenorizada.
Γ
ια λεπ
τ
οµερή εξήγηση, ανατρέξτε στις σελίδες 22 ~ 2
3.
Indoor Unit (DT-series)
Indoor Unit (DD-series)
Indoor Unit (DB-series)
Indoor Unit (GK-series)
Indoor Unit (GF-series)
Operating Instructions
Air Conditioner
Indoor Unit (GK-series)
CS-E7GKEW CS-E7GKDW
CS-E9GKEW CS-E9GKDW
CS-E12GKEW CS-E12GKDW
CS-E15GKEW CS-E15GKDW
CS-E18GKEW CS-E18GKDW
Indoor Unit (DT-series)
CS-ME10DTEG CS-E15DTEW
CS-E18DTEW
Indoor Unit (DD-series)
CS-ME10DD3EG CS-E15DD3EW
CS-E18DD3EW
Indoor Unit (DB-series)
CS-E15DB4EW CS-E18DB4EW
Indoor Unit (GF-series)
CS-E9GFEW CS-E12GFEW
CS-E18GFEW
Outdoor Unit
CU-3E18EBE CU-3E23CBPG
CU-4E27CBPG
F566399
FRANÇAIS 2 ~ 17
Avant d’utiliser l’appareil,
lisez ce mode d’emploi dans
son intégralité et conservez-
le pour toute référence
ultérieure.
DEUTSCH 18 ~ 33
Bevor Sie das Gerät in Betrieb
nehmen, lesen Sie bitte
diese Bedienungsanleitung
aufmerksam durch und
bewahren Sie sie für die
nftige Verwendung auf.
ITALIANO 34 ~ 49
Prima di utilizzare l’unità
si prega di leggere
attentamente le istruzioni
e di conservare questo
opuscolo per potervi fare
riferimento in futuro.
NEDERLANDS 50 ~ 65
Lees voor u het
apparaat gebruikt deze
gebruiksinstructies
grondig en bewaar ze voor
toekomstig gebruik.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic CS-E12GKDW bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic CS-E12GKDW in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, Français, Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 10,21 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info