Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
SMARTWATCH ACTIVITY TRACKER
QUICK START UP
1. DOWNLOAD DE APP DOOR DE QR-CODE TE SCANNEN OF ZOEK MET HET KEYWOORD
“SMART WRISTBAND
2. REGISTREER MET JOUW EMAIL EN PASSWORD
3. ZOEK HET HORLOGE MET DE BLUETOOTH OP JOUW TELEFOON; HET VERBINDT
AUTOMATISCH
4. STEL DAN HET HORLOGE MIDDELS HET SCHERM OP DE TELEFOON IN OP JOUW
PERSOONLIJKE BEHOEFTEN
Bediening
Het horloge werkt met een touchscreen, d.w.z. dat u op het horloge(vingerafdrukje) dient te tikken
om verder te gaan.
Door te tikken komt u in diverse modussen.
Stappenteller
Deze wordt actief zodra u het horloge om heeft en beweegt.
De modus kan gesynchroniseerd worden via de app. Druk op het rondje met pijltjes rechtsboven in
de app.
In de app bij Outdoor kunt u ook uw fietsroute bijhouden d.m.v. GPS.
Fietsmodus
Tik op de touchscreen tot het “fietsje ”zichtbaar wordt en houdt uw vinger hierna gedurende 3
seconden op de touchscreen. De tracker zal nu de tijd bijhouden dat gefietst wordt. De modus kan
worden uitgeschakeld door de touchscreen opnieuw 3 seconden te blijven aanraken. De modus kan
gesynchroniseerd worden via de app. Druk op het rondje met pijltjes rechtsboven in de app
In de app bij Outdoor kunt u ook uw fietsroute bijhouden d.m.v. GPS.
Slaapmodus
Wanneer wordt geslapen, wordt deze automatisch geactiveerd en is na afloop zichtbaar in de app.
Submenu foto's / muziek enz
Na het aanzetten van het horloge kan dit menu worden geactiveerd door de touchscreen 3 seconden
aangeraakt te houden. U komt dan in het menu waar u doorheen kunt scrollen middels tikken op de
vingerafdruk in de touchscreen. Selectie binnen het menu vindt plaats door op het betreffende
symbool in het menu aan te tikken en daarna het vingerafdrukje op de touchscreen 3 seconden te
blijven aanraken.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw PARYA Activity Tracker bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van PARYA Activity Tracker in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,54 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info